CamScanner - Scanner to scan PDF

2.159.911
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

The world’s leading mobile scanning app:
* Installed on over 380 million devices in over 200 countries around the world
* Over 500,000 new registrations per day
* CamScanner, 50 Best Apps, 2013 Edition – TIME
* Top Developer – Google Play Store
* “The application employs its own image cropping and enhancing algorithm that leads to clearer images.” – Makeuseof.com
* “CamScanner may just be the best deal for scanning documents on your phone.” – CNET.com

CamScanner helps you scan, store, sync and collaborate on various contents across smartphones, iPads, tablets and computers.

Features:

*Quickly Digitize Document
Just use your phone camera to scan and digitize all kinds of paper documents: receipts, notes, invoices, whiteboard discussions, business cards, certificates, etc.

*Optimize Scan Quality
Smart cropping and auto enhancing ensures the texts and graphics in scanned documents are clear and sharp with premium colors and resolutions.

*Extract Texts from Image
OCR (optical character recognition) feature recognizes texts in document images and extract them from images for later searching, editing or sharing. (Premium only)

*Share PDF/JPEG Files
Easily share documents in PDF or JPEG format with friends via various ways: post on social media, send attachment or document download link through email.

*AirPrint & Fax Documents
Instantly print out any documents in CamScanner with nearby printer via AirPrint; directly select document and fax to over 30 countries from the app.

*Advanced Document Editing
Make annotations on documents with a full set of editing tools. Also adding customized watermarks are made available to mark your own documents.

*Quick Search
When you have plenty of documents, you can use Tags to categorize and easily find them. In addition, OCR for Search helps you find texts inside image and notes. Just enter one keyword, you can quickly find the document you want. (Registrants only)

*Secure Important Documents
If you want to protect confidential contents, you can set passcode for viewing important documents; also, while sending document download link, you can set password to protect others from seeing it.

*Sync across Platforms
Sign up to sync documents on the go. Just sign in to any smartphone, tablet or computer (visit www.camscanner.com ) and you can view, edit and share any document. (Registrants only)

Premium Subscription Service:
1. OCR (Convert Image to TXT, Image to WORD & Image to EXCEL)
2. Batch download PDF files in web app
3. Share secured document downlink with others
4. Add extra 40 to the maximum number of collaborators
5. Add 10G cloud space
6. ID Mode Scan
7. Remove ads or watermarks
8. Collage of two separate documents
9. E-signature
10. Book Mode Scan

Payment models for Premium subscription:
-$ 4.99/month
-$ 49.99/year
Please note the subscription is automatically renewed at the end of the period unless you choose to cancel the subscription.

CamScanner users scan and manage
* Bill, Invoice, Contract, Tax Roll, Business Card…
* Whiteboard, Memo, Script, Letter…
* Blackboard, Note, PPT, Book, Article…
* Credential, Certificate, Identity Documents…

3rd Party Cloud Storage Services Supported:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

The free version is an ad-supported version and scanned documents are generated are with watermark, plus a limit of 30 pages of adding annotations; Uploading to Evernote/OneDrive is only available for 7 days; Invite 10 collaborators per document at most.

Permission Overview:
1. Storage: CamScanner needs permission to store docs in your phone.
2. Camera: CamScanner needs permission to use camera to scan docs.
3. Phone: In order to bind Premium membership to your device or to ensure normal use without login, CamScanner needs to get your device ID.


We’d love to hear your feedback: asupport@intsig.com
Follow us on Twitter: @CamScanner
Like us on Facebook: CamScanner
Follow us on Google+: CamScanner
La principal aplicació d’escaneig per a mòbils del món:
* Instal·lat en més de 380 milions de dispositius en més de 200 països de tot el món
* Més de 500.000 inscripcions noves al dia
* CamScanner, 50 millors aplicacions, edició de 2013 - TIME
* Desenvolupador principal: Google Play Store
* "L'aplicació utilitza el seu propi algorisme de cultiu i millora d'imatges que permet obtenir imatges més clares." - Makeuseof.com
* "CamScanner pot ser només la millor oferta per escanejar documents al telèfon". - CNET.com

CamScanner us ajuda a escanejar, emmagatzemar, sincronitzar i col·laborar en diversos continguts entre telèfons intel·ligents, iPads, tauletes i ordinadors.

Característiques:

* Ràpidament digitalitza el document
Utilitzeu la càmera del vostre telèfon per escanejar i digitalitzar tot tipus de documents en paper: rebuts, notes, factures, discussions de pissarra, targetes de visita, certificats, etc.

* Optimitzeu la qualitat d’escaneig
El cultiu intel·ligent i la millora automàtica garanteixen que els textos i els gràfics dels documents escanejats són clars i nítids amb colors i resolucions premium.

* Extreure textos de la imatge
La funció OCR (reconeixement òptic de caràcters) reconeix textos en imatges de documents i els extreu de les imatges per cercar-la, editar-la o compartir-la. (Només Premium)

* Compartir fitxers PDF / JPEG
Compartiu fàcilment documents en format PDF o JPEG amb els vostres amics a través de diverses maneres: publicar a les xarxes socials, enviar-ne un a través de correu electrònic.

* Documents AirPrint i Fax
Imprimeix instantàniament qualsevol document a CamScanner amb la impressora propera mitjançant AirPrint; Seleccioneu directament el document i el fax a més de 30 països de l'aplicació.

* Edició avançada de documents
Feu anotacions en documents amb un conjunt complet d’eines d’edició. També s’afegeixen marques d’aigua personalitzades per marcar els vostres propis documents.

*Cerca ràpida
Quan tingueu un munt de documents, podeu utilitzar les etiquetes per classificar-les i trobar-les fàcilment. A més, OCR for Search us ajudarà a trobar textos dins de la imatge i les notes. Simplement introduïu una paraula clau, podeu trobar ràpidament el document que voleu. (Només inscrits)

* Assegureu documents importants
Si voleu protegir el contingut confidencial, podeu establir el codi d'accés per veure documents importants; a més, mentre envieu un enllaç de descàrrega de documents, podeu establir una contrasenya per protegir els altres de veure-la.

* Sincronització a través de plataformes
Inscriviu-vos per sincronitzar documents a l’hora. Inicieu la sessió a qualsevol telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador (visiteu www.camscanner.com) i podeu veure, editar i compartir qualsevol document. (Només inscrits)

Servei de subscripció premium:
1. OCR (Convertir imatge a TXT, Imatge a WORD i imatge a EXCEL)
2. Descarregueu els fitxers PDF en aplicació web
3. Comparteix el document de baixada amb l'enllaç descendent amb altres usuaris
4. Afegiu un extra de 40 al nombre màxim de col·laboradors
5. Afegiu un espai de núvol de 10G
6. Escaneig del mode d'identificació
7. Traieu anuncis o marques d’aigua
8. Collage de dos documents separats
9. Signatura electrònica
10. Escaneig del mode de llibre

Models de pagament per a la subscripció Premium:
- 4,99 $ / mes
- 49,99 $ / any
Tingueu en compte que la subscripció es renova automàticament al final del període si no voleu cancel·lar la subscripció.

Els usuaris de CamScanner analitzen i gestionen
* Facturació, factura, contracte, impostos, targeta de presentació ...
* Pissarra, nota, guió, lletra ...
* Pissarra, Nota, PPT, Llibre, Article ...
* Credencials, certificats, documents d'identitat ...

Serveis d’emmagatzematge núvol de tercers admesos:
-Box.com, Google Drive, Evernote, Dropbox,

La versió gratuïta és una versió compatible amb l'anunci i es generen documents escanejats amb marca d'aigua, a més d'un límit de 30 pàgines d'afegir anotacions; La càrrega a Evernote / OneDrive només està disponible durant 7 dies; Convida 10 col·laboradors per document com a màxim.

Descripció general del permís:
1. Emmagatzematge: CamScanner necessita permís per emmagatzemar documents al telèfon.
2. Càmera: CamScanner necessita permís per utilitzar la càmera per escanejar documents.
3. Telèfon: per associar l’adhesió de Premium al vostre dispositiu o per garantir un ús normal sense accés, CamScanner ha d’obtenir el vostre ID de dispositiu.


Ens agradaria escoltar els vostres comentaris: asupport@intsig.com
Segueix-nos a Twitter: @CamScanner
Igual que a Facebook: CamScanner
Segueix-nos a Google+: CamScanner
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,7
2.159.911 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

1.Fixed a bug in email registration process
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
20 de novembre de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres des de l'aplicació
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 399,99 USD per cada element
Oferta per
INTSIG Information Co.,Ltd
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.