Uprawnienia budowlane testy 2019

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

APLIKACJA POZWALA NA ROZWIĄZYWANIE PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH Z SYSTEMEM ANDROID.

Najważniejsze cechy:
-działa na systemie Android, powszechnie spotykanym w smartfonach oraz tabletach
-połączenie internetowe wymagane tylko do instalacji
-baza ponad 2750 pytań ciągle aktualizowanych
-podgląd treści aktu prawnego dla każdego pytania
-możliwość wyboru wielu trybów nauki
-statystyki
-aktualny podział na specjalizacje
-zaufane i sprawne systemy płatności i instalacji

POTRZEBUJESZ JEDYNIE LOGINU I HASŁA - DARMOWA REJESTRACJA
Aby korzystać z aplikacji mobilnej musisz się zarejestrować w Serwisie E-UPRAWNIENIA.pl.

OKRES PRÓBNY
Aplikacja jest płatna, ale nie kupuj kota w worku. Aplikacja mobilna w swoim działaniu oraz wyglądzie jest odzwierciedleniem aplikacji udostępnionej do testowania przez portal E-Uprawnienia.pl po zalogowaniu. Przez pierwsze 2h po aktywacji konta masz pełny, nieograniczony dostęp do wszystkich funkcjonalności, wszystkich pytań.

APLIKACJA OFF-LINE - PEŁNA SWOBODA BEZ KONIECZNOŚCI CIĄGŁEGO POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
Aplikacja mobilna wymaga połączenia internetowego jedynie do instalacji oraz pierwszego logowania użytkownika w aplikacji.
Po tych działaniach aplikacja nie wymaga połączenia internetowego, działa OFF-LINE, należy jedynie pamięta o naładowaniu urządzenia ;). Jest całkowicie mobilna.
Kolejne aktualizacje pytań wymagają jednorazowego dostępu do internetu.

BAZA PONAD 2750 PYTAŃ
Aplikacja ma zdefiniowanych ponad 2750 pytań testowych z trzema odpowiedziami dla wszystkich specjalizacji. Pytania są aktualizowane przed każdą sesją egzaminacyjną na uprawnienia budowlane. Aktualizacje bazy pytań są sprawdzane przez użytkownika poprzez specjalną funkcje w aplikacji.

AKTUALNY PODZIAŁ NA SPECJALIZACJE
Podział na specjalizację ulegał zmianom. Aplikacja uwzględnia najnowszy, aktualny podział.
W obrębie każdej specjalizacji wybór uprawnień do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do obu łącznie. Zakres uprawnień: "ograniczony" lub "bez ograniczeń".
Wybierz swoją specjalizacje i ucz się pytań z tylko tych aktów prawnych, które są w zakresie Twojej specjalizacji.

PODGLĄD TREŚCI AKTU PRAWNEGO
Aplikacja umożliwia podgląd treści aktu prawnego, którego dotyczy aktualne pytanie. Teraz możesz sprawdzić skąd bierze się prawidłowa odpowiedz. Metoda ta pozwala na lepsze zapamiętanie pytania oraz umożliwia większą swobodę przy odpowiadaniu na pytanie o podobnej tematyce. Pytania na egzaminie mogą się różnić detalami od tych w aplikacji, które przy zapamiętywaniu mechanicznym mogą powodować konsternację.

STATYSTYKI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI TEMATYCZNE
Aplikacja umożliwia bieżący podgląd procentowego postępu testu oraz wyniku dla każdej z 7 części tematycznych.
Na końcu testu podsumowanie daje możliwość powtórzenia błędnie odpowiedzianych pytań, prawidłowo odpowiedzianych pytań, testu z tego samego zakresu, tego samego testu.
Specjalna karta STATYSTYKI pozwala na zwizualizowanie postępu swojej nauki w czasie z podziałem na poszczególne testy za pomocą wykresów słupkowych.

WIELE MOŻLIWOŚCI WYBORU RODZAJU TESTU
Wybierając „Test egzaminacyjny” możesz rozwiązywać test z takiego samego zakresu jak na egzaminie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, który Cię czeka. Kolejne rodzaje testów to:
-test z wybranej części tematycznej,
-test z wybranego aktu prawnego,
-test z błędnych odpowiedzi,
-test „taki sam jak ostatnio”.
Dla testów możesz wybrać opcję powtarzania błędnych pytań na końcu testu, co pomaga utrwalić trudniejsze pytania. Jest również możliwość (oprócz „testu egzaminacyjnego”) zdefiniowania ilości pytań w teście.

PODRĘCZNE OPCJE TESTU
Podczas rozwiązywania testu możesz ustawić automatyczną zmianę pytania po udzieleniu odpowiedzi. Opcja „pokaż akt prawny” umożliwia automatyczne wyświetlanie pod odpowiedziami treści aktu prawnego odpowiadającego pytaniu.
APPLICATION PROVIDES SOLUTION FOR EXAMPLING QUESTIONS ON THE EXAM FOR BUILDING POWERS ON MOBILE DEVICES WITH ANDROID SYSTEM.

The most important features:
- works on the Android system, commonly found in smartphones and tablets
- Internet connection required only for installation
-base more than 2750 questions constantly updated
- a review of the content of the legal act for each question
- possibility to choose multiple learning modes
-statystyki
- current division into specializations
- safe and efficient payment and installation systems

YOU NEED ONLY A LOGIN AND PASSWORD - FREE REGISTRATION
To use the mobile application you must register at the E-SERVICE SERVICE.

TRIAL
The app is paid, but do not buy a cat in a poke. The mobile application in its operation and appearance is a reflection of the application made available for testing by the E-Uprawnienia.pl portal after logging in. For the first 2 hours after activating the account, you have full, unlimited access to all functionalities, all questions.

OFF-LINE APPLICATION - FULL FREEDOM WITHOUT REQUIRING CONTINUOUS INTERNET CONNECTION
The mobile application requires an internet connection only for installation and the user's first login in the application.
After these activities, the application does not require an internet connection, works OFF-LINE, you only have to remember to charge the device;). It is completely mobile.
Subsequent updates of the questions require one-time access to the Internet.

BASE OVER 2750 QUESTIONS
The application has over 2750 test questions defined with three answers for all specializations. Questions are updated before each exam session for building qualifications. Updates to the question database are checked by the user through special functions in the application.

CURRENT BREAKDOWN FOR SPECIALIZATIONS
The division into specialization has changed. The application takes into account the latest, current division.
Within each specialization, you choose the right to design, manage construction works or both. Terms of reference: "restricted" or "unlimited".
Choose your specialization and learn questions from only those legal acts that are within your specialization.

PREVIEWING THE CONTENT OF THE LEGAL ACT
The application allows you to view the content of the legal act that the current question concerns. Now you can check where the correct answer comes from. This method allows for a better memorization of the question and allows greater freedom when answering a question about a similar subject. Questions on the exam may vary in details from those in the application, which may cause consternation when mechanically memorizing.

STATISTICS WITH A DIVISION ON THE THEMESE PART
The application allows for a current preview of the percentage of test progress and result for each of the 7 thematic parts.
At the end of the test, the summary gives the opportunity to repeat incorrectly answered questions, correctly answered questions, a test of the same scope, the same test.
The SPECIAL STATISTICS tab allows you to visualize the progress of your learning over time, broken down into individual tests by means of bar graphs.

MANY POSSIBILITIES TO CHOOSE A TYPE OF TEST
By choosing "Test test" you can solve the test with the same scope as on the exam in the District Chamber of Civil Engineers who is waiting for you. Other types of tests are:
-test from the selected thematic part,
-test from the selected legal act,
-test of wrong answers,
- test "the same as last time".
For tests, you can choose to repeat the wrong questions at the end of the test, which helps to fix harder questions. It is also possible (in addition to the "exam test") to define the number of questions in the test.

HEAVY TEST OPTIONS
During the test, you can set the automatic change of the question after answering. The "show legal act" option allows you to automatically display the content of the legal act corresponding to the question under the answers.
Read more
Collapse
3.6
16 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Poprawienie błędu wyświetlania pytań
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 2, 2019
Size
5.8M
Installs
1,000+
Current Version
0.0.17
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
E-Uprawnienia.pl
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.