Uprawnienia budowlane testy 2018

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

APLIKACJA POZWALA NA ROZWIĄZYWANIE PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH Z SYSTEMEM ANDROID.

Najważniejsze cechy:
-działa na systemie Android, powszechnie spotykanym w smartfonach oraz tabletach
-połączenie internetowe wymagane tylko do instalacji
-baza ponad 2580 pytań ciągle aktualizowanych
-podgląd treści aktu prawnego dla każdego pytania
-możliwość wyboru wielu trybów nauki
-statystyki
-aktualny podział na specjalizacje
-zaufane i sprawne systemy płatności i instalacji

POTRZEBUJESZ JEDYNIE LOGINU I HASŁA - DARMOWA REJESTRACJA
Aby korzystać z aplikacji mobilnej musisz się zarejestrować w Serwisie E-UPRAWNIENIA.pl.

OKRES PRÓBNY
Aplikacja jest płatna, ale nie kupuj kota w worku. Aplikacja mobilna w swoim działaniu oraz wyglądzie jest odzwierciedleniem aplikacji udostępnionej do testowania przez portal E-Uprawnienia.pl po zalogowaniu. Przez pierwsze 2h po aktywacji konta masz pełny, nieograniczony dostęp do wszystkich funkcjonalności, wszystkich pytań.

APLIKACJA OFF-LINE - PEŁNA SWOBODA BEZ KONIECZNOŚCI CIĄGŁEGO POŁĄCZENIA Z INTERNETEM
Aplikacja mobilna wymaga połączenia internetowego jedynie do instalacji oraz pierwszego logowania użytkownika w aplikacji.
Po tych działaniach aplikacja nie wymaga połączenia internetowego, działa OFF-LINE, należy jedynie pamięta o naładowaniu urządzenia ;). Jest całkowicie mobilna.
Kolejne aktualizacje pytań wymagają jednorazowego dostępu do internetu.

BAZA PONAD 2580 PYTAŃ NA 2016 r. SESJA JESIENNA
Aplikacja ma zdefiniowanych ponad 2580 pytań testowych z trzema odpowiedziami dla wszystkich specjalizacji. Pytania są aktualizowane przed każdą sesją egzaminacyjną na uprawnienia budowlane. Aktualizacje bazy pytań są sprawdzane przez użytkownika poprzez specjalną funkcje w aplikacji.

AKTUALNY PODZIAŁ NA SPECJALIZACJE
Podział na specjalizację ulegał zmianom. Aplikacja uwzględnia najnowszy, aktualny podział.
W obrębie każdej specjalizacji wybór uprawnień do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do obu łącznie. Zakres uprawnień: "ograniczony" lub "bez ograniczeń".
Wybierz swoją specjalizacje i ucz się pytań z tylko tych aktów prawnych, które są w zakresie Twojej specjalizacji.

PODGLĄD TREŚCI AKTU PRAWNEGO
Aplikacja umożliwia podgląd treści aktu prawnego, którego dotyczy aktualne pytanie. Teraz możesz sprawdzić skąd bierze się prawidłowa odpowiedz. Metoda ta pozwala na lepsze zapamiętanie pytania oraz umożliwia większą swobodę przy odpowiadaniu na pytanie o podobnej tematyce. Pytania na egzaminie mogą się różnić detalami od tych w aplikacji, które przy zapamiętywaniu mechanicznym mogą powodować konsternację.

STATYSTYKI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI TEMATYCZNE
Aplikacja umożliwia bieżący podgląd procentowego postępu testu oraz wyniku dla każdej z 7 części tematycznych.
Na końcu testu podsumowanie daje możliwość powtórzenia błędnie odpowiedzianych pytań, prawidłowo odpowiedzianych pytań, testu z tego samego zakresu, tego samego testu.
Specjalna karta STATYSTYKI pozwala na zwizualizowanie postępu swojej nauki w czasie z podziałem na poszczególne testy za pomocą wykresów słupkowych.

WIELE MOŻLIWOŚCI WYBORU RODZAJU TESTU
Wybierając „Test egzaminacyjny” możesz rozwiązywać test z takiego samego zakresu jak na egzaminie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, który Cię czeka. Kolejne rodzaje testów to:
-test z wybranej części tematycznej,
-test z wybranego aktu prawnego,
-test z błędnych odpowiedzi,
-test „taki sam jak ostatnio”.
Dla testów możesz wybrać opcję powtarzania błędnych pytań na końcu testu, co pomaga utrwalić trudniejsze pytania. Jest również możliwość (oprócz „testu egzaminacyjnego”) zdefiniowania ilości pytań w teście.

PODRĘCZNE OPCJE TESTU
Podczas rozwiązywania testu możesz ustawić automatyczną zmianę pytania po udzieleniu odpowiedzi. Opcja „pokaż akt prawny” umożliwia automatyczne wyświetlanie pod odpowiedziami treści aktu prawnego odpowiadającego pytaniu.
APPLICATION ALLOWS FOR SOLVING EXEMPLARY QUESTIONS TO TEST THE POWERS OF CONSTRUCTION on mobile devices running Android.

The most important features:
-works on Android, commonly encountered in smartphones and tablets
A combination of the Internet only required for installation
-baza over 2,580 questions constantly updated
-podgląd the legal text for each question
-possibility choice of multiple modes of learning
-statystyki
-aktualny division of specializations
-zaufane and efficient payment systems and installations

NEED ONLY LOGIN AND PASSWORD - FREE
To use the mobile application you need to register on the Website E-UPRAWNIENIA.pl.

TRIAL
The app is paid, but do not buy a pig in a poke. Mobile application in its action and appearance is a reflection of applications made available for testing by the portal E-Uprawnienia.pl after logging. For the first 2 hours after the activation of the account you have full, unrestricted access to all the functionality, all the questions.

APPLICATION OFF-LINE - FULL FREEDOM WITHOUT CONTINUOUS INTERNET CONNECTION
Mobile application requires only an Internet connection to install and user first logs in the application.
After these actions the application does not require an Internet connection, running OFF-LINE, you only need to remember about the charging device;). It is completely mobile.
Subsequent updates of questions require a one-time access to the Internet.

BASE OVER 2580 QUESTIONS IN 2016. AUTUMN SESSION
The application has defined more than 2,580 test questions with three answers for all specializations. Questions are updated before each examination session at the building license. Updates to the database of questions are checked by the user through a special function in the application.

CURRENT BREAKDOWN SPECIALISATIONS
The division of specialization was changing. The application takes into account the latest, the current distribution.
Within each specialization choice rights to design, manage construction works, or both together. The terms of reference "limited" or "unlimited".
Choose your specialization and learn questions from only those acts that are in the field of your specialization.

View the legal text
The application allows you to preview the content of a legal act, which the current question. Now you can check where does the correct answer. This method allows you to better memorize the questions and allows greater flexibility when responding to a question about a similar subject. Questions on the exam may differ from those details in the application that the mechanical memorization may cause consternation.

STATISTICS BY PART OF SUBJECT
The application allows you to view the current percentage progress of the test and the result for each of the 7 thematic parts.
At the end of the test summary gives you the opportunity to repeat mistakenly odpowiedzianych questions correctly odpowiedzianych questions, test the same range, the same test.
Special card STATISTICS allows you to visualize the progress of their studies during the terms of the various tests using bar graphs.

MANY POSSIBILITIES KIND SELECTION TEST
By selecting "Test examination" you can solve the test with the same range as the exam in the District Chamber of Civil Engineers, which awaits you. Another types of tests are:
-test of selected parts of the thematic,
-test of the act,
-test of wrong answers
-test "same as last time."
For testing you can choose to repeat the wrong questions at the end of the test, which helps perpetuate difficult questions. It is also possible (in addition to "test the test") to define the amount of questions in the test.

POP TEST OPTIONS
When solving test, you can set the automatic change after answering questions. The "show act" allows you to automatically display answers in the legal text corresponding to the question.
Read more
3.8
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Poprawienie błędu wyświetlania ostatniego pytania,
- Usprawnienie logowania do aplikacji
Read more

Additional Information

Updated
September 10, 2017
Size
5.1M
Installs
1,000+
Current Version
0.0.9
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
E-Uprawnienia.pl
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.