Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Czyste powietrze jest dobrem, które bardzo mocno wpływa na jakość naszego życia. Aplikacja Nasze Powietrze dostarcza informacji o prognozach zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla województwa dolnośląskiego (można m.in. sprawdzić czy prognozowany jest smog). Prezentowane prognozy obejmują informacje o stężeniach pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) oraz ozonu (O3). Prezentowany jest również Polski Indeks Jakości Powietrza, określany w oparciu o wyżej wymienione zanieczyszczenia powietrza i dostarczający syntetycznej informacji o jakości powietrza, wraz z krótką informacją o zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych aktualnym stanem jakości powietrza. Dodatkowo aplikacja dostarcza również informacji o zagrożeniach związanych ze stresem gorąca lub chłodu.
Prezentowane przez aplikację prognozy opierają się o zaawansowane metody modelowania numerycznego (modele WRF i WRF-Chem). Powstają one w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Prognozy zanieczyszczeń prezentowane są w sześciostopniowej skali barwnej w klasach od „bardzo dobrej” do „bardzo złej”. Warunki biometeorologiczne prezentowane są w dziesięciostopniowej skali barwnej od stresu chłodu, przez warunki termoneutralne, po stres ciepła. Wyniki prognoz prezentowane są dodatkowo postaci wykresów oraz szczegółowych zestawień wyników.
Funkcje:
- TERAZ prognoza na bieżącą godzinę prognoza zanieczyszczeń powietrza, indeksu jakości powietrza oraz warunków biometeorologicznych dla wybranej przez użytkownika lokalizacji w województwie dolnośląskim, uzupełniona o informacje zdrowotną
- PROGNOZA – prognoza zanieczyszczeń powietrza, indeksu jakości powietrza oraz warunków biometeorologicznych na okres do 72 h z krokiem czasowym 1h dla wybranej przez użytkownika lokalizacji w województwie dolnośląskim
- LOKALIZACJA wybierz i zapisz swoje lokalizacje, tak aby dostać się do nich szybko i łatwo
- MAPA – ułatwienie wyszukania lokalizacji/mapa podkładowa wraz z wyszukiwarką ułatwiającą znalezienie lokalizacji
- WYBÓR PARAMETRÓW – wybierz parametry prezentowane przez aplikację
- TRYB WYŚWIETLANIA – wybierz typ wyświetlania (zaawansowany lub prosty)
Prognozy prezentowane są w czasie lokalnym.
Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia
z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.
Aplikację wykonało Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu pn. „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL”.
Projekt pn. "System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia - LIFE-APIS/PL" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KOMUNIKAT:
Prezentowane rozkłady nie stanowią wyniku interpolacji stężeń zanieczyszczeń powietrza zmierzonych na stacjach pomiarowych. Jest to prawdopodobny rozkład stężeń zanieczyszczeń powietrza uzyskany w wyniku modelowanego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla aktualnych i przyszłych warunków meteorologicznych, przy uwzględnieniu zachodzących przemian chemicznych
i zinwentaryzowanej bazy emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych
i powierzchniowych. Obserwowane różnice między modelowanymi a zmierzonymi wartościami stężeń wynikają w znacznej mierze z różnic między rzeczywistą a zadeklarowaną (zinwentaryzowaną) jakością opału i strukturą emisji.
Clean air is good, which strongly affects our quality of life. Our application provides information about air pollution forecasts of the air and biometeorological for Lower Silesia (eg you can check if the forecast is smog). Presented forecasts include information on concentrations of PM10, PM2.5 particulate matter, sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO) and ozone (O3). Is also presented Polish Air Quality Index, determined on the basis of the above-mentioned air pollution and providing synthetic information about air quality, along with brief information about the health hazards caused by the current state of air quality. In addition, the application also provides information about the risks associated with the stress of heat or cold.
Presented by the application forecasts are based on advanced methods of numerical modeling (models WRF and WRF-Chem). They are formed within the framework of the project entitled. "The forecasts concentrations of air pollutants and conditions biometeorological as an element of quality of life - LIFE-APIS / PL" carried out by the University of Wroclaw and the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Wroclaw.
Forecasts of pollutants are presented in six-color scale in grades from "very good" to "very bad". Biometeorological conditions are presented in a ten-point scale color of cold stress, the thermoneutral conditions, the stress of heat. The results forecasts are presented also as graphs and detailed compilation of results.
Functions:
- NOW forecast for the current hour forecast air pollution index air quality and the conditions biometeorological for user-selected location in Lower Silesia, supplemented with information health
- FORECAST - forecast air pollution index air quality and the conditions biometeorological for up to 72 h with a time step of 1 hour for a user-selected location in Lower Silesia
- LOCATION select and save your locations, so to get to them quickly and easily
- MAP - facilitate the search for location / map primer along with the search for easy to find location
- PARAMETER SELECTION - to select the parameters presented by the application
- DISPLAY MODE - Select the type of display (advanced or simple)
Forecasts are presented in local time.
The use of GPS running in the background can increase battery consumption. The application requires a call
with Internet. Using packet data may incur additional charges.
The application is finished Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (WCSS) on behalf of the University of Wroclaw in the framework of the project entitled. "The prognoz concentrations of air pollutants and conditions biometeorological as an element of quality of life - LIFE-APIS / PL".
The project entitled. "The forecasts concentrations of air pollutants and conditions biometeorological as an element of quality of life - LIFE-APIS / PL" is funded by the European Union
within the LIFE + Financial Instrument and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.
COMMUNICATION:
Presented distributions are not a result of the interpolation of the concentrations of air pollutants measured at measuring stations. It is probable distribution of concentrations of air pollutants obtained from the modeled the spread of contamination for current and future weather conditions, taking into account the changes occurring chemical
and the inventory database of emissions from point sources, linear
and surface. The observed differences between modeled and measured values ​​of concentrations result largely from differences between actual and declared (inventoried) fuel quality and structure of emissions.
Read more
Collapse
3.0
25 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawiono etykiety
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 17, 2017
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
0.0.4
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wroclawskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.