iRobot HOME

За всички възрасти
37 353
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The iRobot HOME App gives you more control than ever before for cleaner floors, every day, all at the push of a button.

New! Roomba® i Series robots even allow you to clean or schedule by room with Imprint™ Smart Mapping.
The iRobot HOME is compatible with all Wi-Fi® connected Roomba® robot vacuums and Bluetooth connected Braava jet™ 240.

IMPRINT™ SMART MAPPING*
• New Roomba® i Series robot knows your kitchen from your living room, and creates a Smart Map for you to view in the app
• Smart Mapping enables you to clean or schedule to clean specific rooms or your whole home
• Knows upstairs from downstairs--The robot can store multiple floorplans and always knows which map to use
* Available with Roomba® i Series robots

CLEAN MAP™ REPORTS*
• Zoom and pan Clean Map™ reports in the History button to view cleaning coverage
• View statistics about coverage, cleaning time, and charging time
*Available with Roomba® 900 and i Series robots

CLEAN FROM ANYWHERE
• Start or pause cleaning cycles
• Conveniently schedule for any day of the week
• Customize your cleaning preferences*
• Monitor activity of your robot
• Turn on Push Notifications to receive real-time notifications
*Available with Roomba® 900, i Series, and Braava® jet™ 240 robots

CUSTOMIZED CLEANING PREFERENCES
• With Roomba® 980, select from three cleaning power settings: Automatic, Performance Mode, or Eco-Mode
• With Roomba® 900 and i Series robots, select from three types of cleaning passes: Automatic, One Cleaning Pass, or Two Cleaning Passes
• With Braava® mops, start a SPOT Clean for a focused cleaning on a dirty area or reduce the amount of water used in wet and damp modes

VOICE CONTROL
• Just speak up! Connected Roomba® robots are compatible with select voice assistants!
*Voice Assistant functionality available in select languages and markets

EASY TROUBLESHOOTING
• Access detailed help content and contact Customer Care

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATES
• Keep your robot up-to-date with new features

Requirements
• Wi-Fi® connected Roomba® 900, 600, 800 and e Series vacuuming robot models only support Wi-Fi® networks with 2.4GHz band
• Roomba® i Series robots support both Wi-Fi® networks with 2.4GHz and 5GHz band
• Braava jet™ 240 mopping robot uses Bluetooth Low Energy (also known as BLE or Bluetooth Smart) built in to most common mobile devices
• The iRobot HOME App is designed for use on Android devices running OS 5.0 or higher

Need help? Visit http://homesupport.irobot.com for answers to common questions or to contact our Customer Care team.
Приложението iRobot HOME ви дава по-голям контрол от всякога, за по-чисти подове всеки ден, всички с натискане на бутон.
 
Ново! Роботите Roomba® i Series дори ви позволяват да почистите или да планирате стая с помощта на Smart Imprint ™.
IRobot HOME е съвместим с всички прахосмукачки робот Roomba®, свързани с Wi-Fi ® и Bluetooth Brava jet ™ 240, свързан с Bluetooth.

IMPRINT ™ SMART MAPPING *
• Новият робот Roomba® i Series ви познава вашата кухня от всекидневната и създава Smart Map, която можете да видите в приложението
• Интелигентното картографиране ви позволява да почиствате или планирате да почистите конкретни стаи или целия си дом
• Познава горния етаж отдолу - роботът може да съхранява множество планове и винаги знае коя карта да използва
* Предлага се с роботи Roomba® i Series

Отчети за чиста карта ™ *
• Преглед на мащабиране и pan Clean ™ ™ в бутона "История", за да видите покритието за почистване
• Вижте статистически данни за покритието, времето за почистване и времето за зареждане
* Предлага се с роботи Roomba® 900 и i Series
 
ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВСЕКИ
• Започнете или спрете почистващите цикли
• Удобен график за всеки ден от седмицата
• Персонализиране на вашите предпочитания за почистване *
• Следете дейността на вашия робот
• Включете Push Notifications за получаване на известия в реално време
* Предлага се с роботи Roomba® 900, i Series и Braava® jet ™ 240

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
• С Roomba® 980, изберете от три настройки за почистваща мощност: Автоматично, Режим на работа или Режим Еко
• С роботи Roomba® 900 и i Series, изберете от три типа почистващи пропуски: Автоматично, Едно прочистване или Два прохода за почистване
• С маркучи Braava®, стартирайте SPOT Clean за фокусирано почистване на замърсена площ или намаляване на количеството вода, използвана при влажни и влажни режими

ГЛАСОВ КОНТРОЛ
• Просто говорете! Свързаните роботи Roomba® са съвместими с избрани гласови асистенти!
* Функцията Voice Assistant е достъпна на избрани езици и пазари
 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
• Достъп до подробно помощно съдържание и се свържете с отдела за обслужване на клиенти

АВТОМАТИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА
• Поддържайте своя робот актуализиран с нови функции
 
Изисквания
• Моделите за вакуумни роботи, свързани с Wi-Fi® Roomba® 900, 600, 800 и e Series, поддържат Wi-Fi® мрежи само с 2,4 GHz честотна лента
• Роботите Roomba® i Series поддържат Wi-Fi® мрежи с честотна лента 2,4 GHz и 5 GHz
• Машинният робот Braava jet ™ 240 използва Bluetooth Low Energy (известен също като BLE или Bluetooth Smart), вграден в най-често използваните мобилни устройства
• Приложението iRobot HOME е предназначено за използване на устройства с Android с операционна система 5.0 или по-нова

Нужда от помощ? Посетете http://homesupport.irobot.com за отговори на често задавани въпроси или се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти.
Прочетете повече
Свиване
4,2
Общо 37 353
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

- Imprint Link support for Roomba 900 series robots (requires m6)
- Smart Map editing improvements (i7, s9 and m6)
- Care & Maintenance Redesign
- Account related user-experience improvements
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
22 октомври 2019 г.
Размер
93M
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
4.3.1-release
Изисква Android
5.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
iRobot
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.