Alfred Home Security Camera

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

★Most Downloaded Security Camera App★
★Endorsed by 10 Million Families, including cops★
★Favored by caregivers to protect their jobs★
★Real-time Live Video Monitoring★


Find peace of mind by turning your old smartphone or tablet into home security camera, baby monitor, pet cam, or senior care cam with walkie-talkie, motion detector, and night vision!

YOU GET:
-- Remote access: stream live video wherever you are.
-- Motion sensor & instant alerts: always know when something happens.
-- Free cloud storage: save and keep videos.
-- Walkie-talkie: interact with family, pets, delivery man, or deter intruder.
-- 360 camera: cover a larger area with both lenses.
-- Zoom: catch the tiniest details.

WHY CHOOSE ALFRED?

UNIVERSAL

Alfred is compatible with most smartphones and tablets on the market. Did you get a new phone? As long as your old devices run Android 2.3, they are compatible with Alfred. Your old smartphone and tablet can have a fruitful second life and serve a new purpose! You won’t have spare gadgets gathering dust or going to waste anymore! Do you work behind a PC all day? Use Alfred’s WebViewer to stream video feed from your computer.

VERSATILE

Everyone wants to protect their loved ones and ensure their safety. You don’t need a professionally monitored home security system to do that. Unlike traditional CCTV systems or surveillance cameras, you can place Alfred anywhere and change as often as you want wherever you need to reinforce security. You don’t even have to buy an IP cam or webcam. Besides the cost of the equipment, these smart home appliances often charge a monthly fee. With Alfred, there is no complicated installation, IP settings, or contract. You only have to download Alfred to build a DIY home security system: pure and simple.

Besides the capacity of streaming live feed of your home, Alfred keeps you updated on what is going on in your home with motion sensor and instant alerts. If you see an intruder, you can scare him away by speaking through the walkie-talkie and immediately notify the local authorities. It works like an alarm. The videos are kept safe in the free cloud storage, and they can be saved or downloaded as evidence to help identify the suspect. Alfred is an essential component of any home improvement or home automation project if you are interested in building a smart home or experimenting with voice assistants such as Google Assistant.

Consider the following scenario: when holidays such as Christmas, Thanksgiving, and Black Friday approach, the number of parcels everyone receives increases. Unfortunately, so do the parcel theft cases. Tracking from the express company does not keep your precious parcels safe! If you check a crime map, you will see that burglary happens more often than you can imagine. How can you deter parcel thieves? Besides becoming part of the Crime Stoppers, you should make Alfred guard the entrance of your place and keep an eye on your property as well as purchases.

Do you feel some anxiety caused by the increasing crime rate? Wherever you live, your neighborhood and city is safer if everybody has some security measures in place. If you are a renter of have a roommate, you might need a security system that is easy to set up and portable. When you travel, you might want to make sure your hotel is safe. After all, if anything like snooping, breaking and entering, theft, car accident, or your landlord entering the apartment without your permission, the video footage Alfred records will be extremely helpful.

ECO-CONSCIOUS
Why throw away perfectly usable devices and buy more equipments when you can upcycle, recycle, and repurpose old devices? Everyone is taking advantage of their unused smartphones by turning them into music players, GPS navigators, or fitness devices. So why not use yours as a security camera?
★ Nejčastěji stažená aplikace pro bezpečnostní kamery ★
★ Potvrzeno 10 miliony rodin, včetně policajtů ★
★ Upřednostňována opatrovateli při ochraně jejich pracovních míst ★
★ Live Video sledování v reálném čase ★

Najděte si klid a pohodu tím, že váš starý smartphone nebo tablet přeměníte na domácí bezpečnostní kameru, monitor pro děti, domácí kameru nebo starší kameru s vysílačkou, detektorem pohybu a noční viditelností!
 
DOSTANEŠ:
- Vzdálený přístup: streamujte živé video, ať jste kdekoli.
- Snímač pohybu a okamžité upozornění: vždy vědět, kdy se něco stane.
- Volný úložiště cloud: uložte a uchovávejte videa.
- Walkie-Talkie: komunikujte s rodinou, domácími mazlíčky, doručovatelem nebo odvetajte.
- 360 kamera: pokryjte větší prostor s oběma objektivy.
- Zoom: zachytit nejmenší detaily.
 
Proč zvolit ALFRED?

UNIVERZÁLNÍ
 
Alfred je kompatibilní s většinou smartphonů a tablet na trhu. Získal jste nový telefon? Dokud staré zařízení běží Android 2.3, jsou kompatibilní s Alfredem. Váš starý smartphone a tablet mohou mít plodný druhý život a slouží novému účelu! Nebudete mít náhradní gadgety, které by sbíraly prach nebo budou odpadávat už! Pracujete za PC po celý den? Pomocí aplikace WebViewer společnosti Alfred můžete streamovat video z vašeho počítače.
 
UNIVERZÁLNÍ
 
Každý chce chránit své blízké a zajistit jejich bezpečnost. Nepotřebujete profesionálně monitorovaný systém zabezpečení domova, který byste to mohli udělat. Na rozdíl od tradičních systémů CCTV nebo kamer pro ostrahu, můžete Alfreda umístit kdekoliv a změnit tak často, jak chcete, ať jste kdekoli potřebujete, abyste zvýšili bezpečnost. Nemusíte ani koupit IP kameru nebo webovou kameru. Kromě nákladů na zařízení tyto inteligentní domácí spotřebiče často účtují měsíční poplatek. S Alfredem neexistuje žádná složitá instalace, nastavení IP ani smlouva. Stačí stahovat Alfreda k vybudování domácího bezpečnostního systému DIY: čistý a jednoduchý.
 
Vedle kapacity živého přenosu dat z vašeho domova vás Alfred průběžně informuje o tom, co se děje ve vašem domě pomocí snímače pohybu a okamžitých výstrah. Pokud uvidíte vetřelce, můžete ho vyděsit mluvením přes vysílačku a okamžitě to oznámíte místním úřadům. Funguje to jako alarm. Videa jsou v bezpečném cloudu uložena v bezpečí a mohou být uložena nebo stažena jako důkaz, který pomůže identifikovat podezřelého. Alfred je nezbytnou součástí každého projektu pro zlepšení domácího nebo domácího automatizace, pokud máte zájem vybudovat inteligentní dům nebo experimentovat s hlasovými asistenty, například asistentem Google.
 
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky Na této stránce Příznaky Předpokládejme následující situaci: Při svátcích, jako jsou Vánoce, Díkůvzdání a Černý pátek přístup, zvyšuje počet balíků každý. Bohužel, stejně jako případy krádeže parcel. Sledování od expresní společnosti neudržuje vaše drahocenné balíčky v bezpečí! Pokud zkontrolujete mapu zločinu, uvidíte, že vloupání se děje častěji, než si dokážete představit. Jak můžeš odradit zloděje? Kromě toho, že byste se stali součástí přestupků proti kriminalitě, měli byste Alfréda strážit vstup na své místo a sledovat váš majetek i nákupy.

Cítíte nějakou úzkost způsobenou zvyšující se kriminalitou? Kdekoli žijete, vaše okolí a město jsou bezpečnější, pokud všichni mají nějaká bezpečnostní opatření. Pokud jste nájemník mít spolubydlící, možná budete potřebovat bezpečnostní systém, který je snadno nastavitelný a přenosný. Když cestujete, můžete se ujistit, že hotel je v bezpečí. Koneckonců, pokud by se bez vašeho svolení do bytu něco podobalo spiknutí, zlomení a vniknutí, krádeži, automobilové nehodě nebo vašemu pronajímateli, videozáznam Alfreda bude velmi užitečný.
 
ECO-DŮLEŽITÉ
Proč vyhazovat perfektně použitelná zařízení a koupit více zařízení, když můžete upcycle, recyklovat a znovu použít staré zařízení? Všichni využívají své nepoužívané smartphony tím, že je převádějí do hudebních přehrávačů, GPS navigátorů nebo do zařízení pro fitness. Tak proč nepoužít vaše jako bezpečnostní kameru?
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 163 002
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Alfred presents the following new features/improvement in the latest Android verison:
- Motion Detection Schedule. Now you can set up your customized routine for Motion Detection!
- New “Contact Us” Channel. We make reporting issue easier.
- UI/UX improvement.
- Bug fixes and performance improvements.
For more information, please visit:
https://alfred.center
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
21. ledna 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
3.15.1 (build 1678)
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,99 US$–47,99 US$ za položku
Od vývojáře
Alfred Labs Inc.
Vývojář
814 Mission Street, 6th Floor San Francisco, CA, 94103
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.