jetAudio HD Music Player Plus

Pre všetkých
16 881
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

jetAudio is the highest rated and most downloaded media player on CNET.COM and now you can listen to same high-quality sound on your Android phone using jetAudio.

*** You can try FREE jetAudio Basic before you buy Plus version ***

-- Sound Effects plugins --
* Crystalizer
* AM3D Audio Enhancer (http://www.am3d.com)
* Bongiovi DPS (http://www.bongioviacoustics.com)
(Sound effect plugins will be sold separately through in-app purchase.)
(Some plugins can be purchased in Plus version only.)


It plays almost any type of digital music files you have (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .opus, .wma* and more) and, it provides a very high quality sound with various effects and enhancements such as Wide, Reverb, X-Bass.

It comes with 32 equalizer presets that will provide a wide array of listening experience.
For those who would like to customize their own sound experience, it also allows 10/20 bands graphic equalizer and other advanced playback functions including playback speed control, crossfading, AGC and much more.

It can play music via Wi-Fi from shared folders on local home network. It works with shared folders from Windows, USB drive attached to router or Network drives (NAS).

Free Basic version provides same features with Plus version except advertisements and some features.
To enjoy full features of jetAudio, please purchase Plus version.

-- Features for Plus version only --
* 20-bands graphic equalizer
* Tag Editor (MP3, FLAC, OGG, M4A)
* Display lyrics in tag (Unsynchronized lyrics)
* 2 lock screens
* 14 app widgets : 4x1 (#2), 4x2 (#3), 4x3 (#3), 4x4 (#3), 3x3, 2x2, 2x3
* Pitch shifter
* Precise playback speed control (50% ~ 200%)
* Light Gray/White theme for browser (Plus only)
* Grid mode for Artist/Song/Folder/Genre browser
* Adjust FF/REW interval
* Expanded notification bar (for JB)
* MIDI playback (using jetAudio WaveTable MIDI synthesizer engine)

-- Features for Basic/Plus version --
* Play music via Wi-Fi from shared folders on local home network
* Can choose between 3 List modes or 10 Grid modes for layout style
(In Basic version, layout style can be chosen in Album browser only)
* Find on YouTube
* Last.fm (requires official Last.fm app)
* X-Wide, Reverb, X-Bass sound effects
* AGC (automatic gain control) to avoid volume fluctuations between tracks
* Speed control from 50% to 200% (pitch adjusted)
* Crossfading, Gap-less playback
* Fade-in/Fade-out
* Repeat A<->B
* Browser and play music by artits, albums, songs, playlists, genres and folders
* Balance/Volume control
* Sleep timer up to 24 hours
* Flick up to post what you're listening to on Facebook/Twitter
* Flick down to show Now Playing
* Flick left/right to play next/previous
* Lock screens
* Headset button control (Bluetooth headset)
- press to pause/resume
- double/triple press to play next/prev
- long press to mute or TTS (time, title)
* Bluetooth headphone button control
* Send track information via Bluetooth AVRCP 1.3
* Multi-select function (Delete/Add to playlist)
* Keep screen on, Lock orientation options
* Shake to play next/previous track
* Supporting formats:
MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD (module formats S3M, IT), SPX, OPUS, AIFF
(WMA may not be supported on some devices. Please check your device specification for WMA support)

(If you want to localize jetAudio for your language, please contact jetaudio@jetappfactory.com for more information)
jetAudio je najhodnotenejší a najviac stiahnutý multimediálny prehrávač na CNET.COM a teraz môžete počúvať rovnaký vysoko kvalitný zvuk na svojom telefóne so systémom Android pomocou jetAudio.

*** Môžete si vyskúšať FREE jetAudio Basic pred zakúpením verzie Plus ***

- pluginy zvukových efektov -
* Crystalizer
* AM3D Audio Enhancer (http://www.am3d.com)
* Bongiovi DPS (http://www.bongioviacoustics.com)
(Pluginy zvukového efektu sa budú predávať samostatne prostredníctvom nákupu v aplikácii.)
(Niektoré pluginy je možné zakúpiť iba vo verzii Plus.)


Hrá takmer akýkoľvek typ digitálnych hudobných súborov, ktoré máte (.wav, .mp3, .ogg, .flac, .m4a, .mpc, .tta, .wv, .ape, .mod, .spx, .opus, .wma). * a viac) a poskytuje veľmi kvalitný zvuk s rôznymi efektmi a vylepšeniami, ako je Wide, Reverb, X-Bass.

Dodáva sa s 32 predvoľbami ekvalizéra, ktoré vám poskytnú širokú škálu zážitkov z počúvania.
Pre tých, ktorí si chcú prispôsobiť svoj vlastný zvukový zážitok, umožňuje tiež 10/20 pásmový grafický ekvalizér a ďalšie pokročilé funkcie prehrávania vrátane kontroly rýchlosti prehrávania, krížového prechádzania, AGC a mnohých ďalších funkcií.

Je možné prehrávať hudbu cez Wi-Fi zo zdieľaných priečinkov v domácej domácej sieti. Pracuje so zdieľanými zložkami z Windows, USB diskom pripojeným k routeru alebo sieťovým diskom (NAS).

Free Basic verzia poskytuje rovnaké funkcie s verziou Plus okrem reklám a niektorých funkcií.
Ak chcete využívať všetky funkcie jetAudio, zakúpte si verziu Plus.

- Iba pre verziu Plus -
* 20-pásmový grafický ekvalizér
* Tag Editor (MP3, FLAC, OGG, M4A)
* Zobraziť text v značke (nesynchronizované texty)
* 2 uzamykacie obrazovky
* 14 aplikácií widgety: 4x1 (# 2), 4x2 (# 3), 4x3 (# 3), 4x4 (# 3), 3x3, 2x2, 2x3
* Pitch radenie
* Presné ovládanie rýchlosti prehrávania (50% ~ 200%)
* Svetlošedá / biela téma pre prehliadač (iba Plus)
* Režim mriežky pre prehliadača Interpret / Song / Folder / Genre
* Nastavte interval FF / REW
* Rozšírená notifikačná lišta (pre JB)
* MIDI prehrávanie (pomocou jetAudio WaveTable MIDI syntetizátora)

- Funkcie pre verziu Basic / Plus -
* Prehrávanie hudby cez Wi-Fi zo zdieľaných priečinkov v domácej domácej sieti
* Môžete si vybrať medzi 3 režimami zoznamu alebo 10 režimami mriežky pre štýl rozloženia
  (V základnej verzii je možné zvoliť štýl rozloženia iba v prehliadači Album)
* Nájsť na YouTube
* Last.fm (vyžaduje oficiálnu aplikáciu Last.fm)
* X-Wide, Reverb, zvukové efekty X-Bass
* AGC (automatické riadenie zisku), aby sa zabránilo kolísaniu hlasitosti medzi stopami
* Regulácia rýchlosti od 50% do 200% (nastavenie výšky tónu)
* Crossfading, prehrávanie bez medzier
* Fade-in / Fade-out
* Opakujte postup A <-> B
* Prehliadač a prehrávanie hudby podľa umenia, albumov, skladieb, zoznamov skladieb, žánrov a priečinkov
* Vyváženie / ovládanie hlasitosti
* Časovač vypnutia až 24 hodín
* Flick hore, aby ste poslali to, čo počúvate na Facebook / Twitter
* Rýchlym pohybom nadol zobrazíte položku Now Playing
* Rýchlym pohybom doľava / doprava prehráte nasledujúci / predchádzajúci
* Zámok obrazovky
* Ovládanie tlačidla slúchadla (náhlavná súprava Bluetooth)
  - stlačením pozastavíte / obnovíte prehrávanie
  - dvojité / trojité stlačenie pre prehrávanie ďalej / prev
  - dlhé stlačenie na stlmenie alebo TTS (čas, názov)
* Ovládanie tlačidla Bluetooth slúchadiel
* Odosielanie informácií o skladbe cez Bluetooth AVRCP 1.3
* Funkcia Multi-select (Vymazať / Pridať do zoznamu skladieb)
* Udržujte obrazovku zapnutú, možnosť Zamknúť orientáciu
* Shake pre prehrávanie nasledujúcej / predchádzajúcej skladby
* Podporné formáty:
  MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD (formáty modulov S3M, IT), SPX, OPUS, AIFF
(Na niektorých zariadeniach nemusí byť WMA podporovaná. Skontrolujte, či je v špecifikácii zariadenia podpora WMA)

(Ak chcete lokalizovať jetAudio pre váš jazyk, kontaktujte prosím jetaudio@jetappfactory.com pre viac informácií)
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 16 881
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

v9.10.1
- Support sound balance value for each profile
- Fixed bug in changing profile when switching bluetooth devices
- Bug fixes and improvied UI

v9.9.1
- Swipe left/right on browser to show buttons (Plus only)
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Môže sa zdieľať. Ďalšie informácie
Aktualizované
2. júla 2019
Veľkosť
17M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
9.10.1
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
1,49 USD – 2,99 USD za položku
Od predajcu
Team Jet
Vývojár
19391 Sierra Linda Rd., Irvine, CA 92603 USA
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.