100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ระบบเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร สินค้าเกษตรปลอดภัย ความรู้และเทคนิคทางด้านเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการซื้อขายออนไลน์
มีผู้ใช้งาน (User) ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล และกำกับติดตามรายงาน
2. เจ้าหน้าที่ตลาด เป็นคัดกรองเกษตรกรที่ต้องการจำหน่าย และดำเนินการซื้อขาย
3. เกษตรกร (ผู้ผลิต) มีบทบาทในการแจ้งแผนการผลิตสินค้าเกษตรแก่ตลาด
4. สมาชิก (ผู้บริโภค) สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้ทั้ง Online

ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการสมัครสมาชิก ไปที่เมนู "สมัครสมาชิก"
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้แอพและสามารถใช้ฟีเจอร์
- ข่าวสาร
- สินค้าเกษตรปลอดภัย
- ความรู้และเทคนิคทางด้านเกษตร
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Updated on
Sep 8, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Bug fixes, stability improvements.