K PLUS

125,866
Google 翻訳で説明を日本語 (日本)に翻訳する説明を英語 (アメリカ合衆国)に戻す

K PLUS บริการธนาคารบนมือถือจากธนาคารกสิกรไทย ให้ท่านทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายๆ ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน WIFI และระบบ GPRS/EDGE/3G ของโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายหลัก (AIS, Dtac, TrueMove, TrueMove H, CAT, TOT 3G และ MVNO ซึ่งได้แก่ i-Kool, i-Mobile 3GX) ด้วยความปลอดภัยระดับสูง 3 ขั้น (Triple Lock Security) โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่านส่วนตัวทุกครั้ง ก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน

บริการประกอบด้วย:

- สอบถามยอด รายการเคลื่อนไหวในบัญชี และขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านอีเมล์
- โอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทย และต่างธนาคาร ด้วยเลขที่บัญชี เบอร์มือถือ รหัสพร้อมเพย์ และ QR code
- ปรับเปลี่ยนวงเงิน โอน ถอน รูดซื้อสินค้า สำหรับบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม
- เพิ่มวงเงินชั่วคราว ขอใบแจ้งยอด และชำระยอดเรียกเก็บสำหรับบัตรเครดิตได้ทันที
- จ่ายบิลต่างๆด้วยการสแกน Barcode จากมือถือโดยตรง
- เติมเงินมือถือ อีซี่พาส (Easy Pass) และบริการอื่นๆ
- สมัคร ตรวจสอบ แก้ไข บริการพร้อมเพย์ได้ง่ายๆด้วยตนเอง
- ซื้อขาย และดูภาพรวมกองทุนของคุณ
- บริหารบัญชี/บัตรได้ง่ายขึ้น โดยตั้งชื่อ ใส่รูปภาพให้บัญชี /บัตร รายการโปรด และพื้นหลัง เพื่อจดจำง่าย
- บันทึกสลิปรายการลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ
- สมัครบัตรเดบิตใหม่ หรือขอบัตรใหม่เมื่อบัตรหมดอายุ ผ่าน K PLUS ส่งตรงถึงบ้าน
- ซื้อประกันการเดินทาง เลือกแผนได้หลากหลาย ส่งกรมธรรม์ไปยังอีเมล์ทันที ประกอบการยื่นวีซ่าได้
- รับสิทธิพิเศษต่อเนื่องตลอดปี จาก KBank Reward PLUS
- ค้นหาที่ตั้งสาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคาร


K PLUS -- a mobile banking service from Kasikornbank that provides you easy financial transactions 24 hours wherever you are. The service is provided through WIFI and GPRS/EDGE/3G mobile network of all major mobile operators (AIS, dtac, True Move, True Move H, CAT, TOT 3G , and MVNO such as i-Kool and i-Mobile 3GX). K PLUS is a high-semobile banking service with Triple Lock Security that allows account access only from your mobile device, your mobile number and using your own 6-digit Password.

Services:

- Balance inquiry, recent transaction, and past statement request
- Money transfer within KBank and to other banks using account number, mobile number, PromptPay ID, and QR code
- Adjust transferring, withdrawing, and spending limit for Debit Card/ ATM
- Increase temporary limit, request statement, and pay bill instantly for K-Credit Card
- Pay bills using barcode scan on your mobile device
- Top-up mobile airtime, Easy Pass, and other services
- Register and edit PromptPay service
- Buy, sell, and see overview of your mutual fund account
- Personalize each account with photo upload, wallpaper, and theme
- Auto save E-slip on your mobile gallery
- Issue new debit card and replace expiring card with home delivery
- Apply for travel insurance and have insurance policy delivered to your email instantly
- Special privileges through KBank Reward PLUS
- Finding Location of KBank branch and K-ATM
K PLUSบริการธนาคารบนมือถือจากธนาคารกสิกรไทยให้ท่านทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายๆทุกที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านWIFIและระบบGPRS / EDGE / 3Gของโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายหลัก(AIS、DTAC、TrueMove、TrueMove H 、CAT、TOTの3GและMVNOซึ่งได้แก่I-クール、I-モバイル3GX)ด้วยความปลอดภัยระดับสูง3ขั้น(トリプルロックセキュリティ)โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านส่วนตัวทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ เข้าใช้งาน

บริการประกอบด้วย:

    - สอบถามยอดรายการเคลื่อนไหวในบัญชีและขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านอีเมล์
    - โอนเงินไปบัญชีธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคารด้วยเลขที่บัญชีเบอร์มือถือรหัสพร้อมเพย์และQRコード
    - ปรับเปลี่ยนวงเงินโอนถอนรูดซื้อสินค้าสำหรับบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม
    - เพิ่มวงเงินชั่วคราวขอใบแจ้งยอดและชำระยอดเรียกเก็บสำหรับบัตรเครดิตได้ทันที
    - จ่ายบิลต่างๆด้วยการสแกนバーコードจากมือถือโดยตรง
    - เติมเงินมือถืออีซี่พาส(イージーパス)และบริการอื่นๆ
    - สมัครตรวจสอบแก้ไขบริการพร้อมเพย์ได้ง่ายๆด้วยตนเอง
    - ซื้อขายและดูภาพรวมกองทุนของคุณ
    - บริหารบัญชี/บัตรได้ง่ายขึ้นโดยตั้งชื่อใส่รูปภาพให้บัญชี/บัตรรายการโปรดและพื้นหลังเพื่อจดจำง่าย
    - บันทึกสลิปรายการลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ
    - สมัครบัตรเดบิตใหม่หรือขอบัตรใหม่เมื่อบัตรหมดอายุผ่านK PLUSส่งตรงถึงบ้าน
    - ซื้อประกันการเดินทางเลือกแผนได้หลากหลายส่งกรมธรรม์ไปยังอีเมล์ทันทีประกอบการยื่นวีซ่าได้
    - รับสิทธิพิเศษต่อเนื่องตลอดปีจากKBank報酬PLUS
    - ค้นหาที่ตั้งสาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคาร


K PLUS - どこにいても24時間はあなたに簡単な金融取引を提供カシコーン銀行からモバイルバンキングサービス。サービスは、WIFI、すべての主要な携帯電話事業者(例えば、I-クールおよびI-モバイル3GXとしてAIS、DTAC、真の移動、真の移動H、CAT、TOT 3G、およびMVNO)のGPRS / EDGE / 3Gモバイルネットワークを介して提供されます。 K PLUSは、あなたのモバイルデバイス、携帯電話番号と、独自の6桁のパスワードを使用してから、アカウントへのアクセスを可能にするトリプルロックセキュリティが強化された高semobileバンキングサービスです。

サービス:

  - 残高照会、最近の取引、および過去の声明要求
  - 口座番号、携帯電話番号、PromptPay ID、およびQRコードを使用してKBank内や他の銀行への送金
- 、転送撤退、およびデビットカード/ ATMの限度を費やし調整
- 一時的な制限、要求の声明を増やし、そしてK-クレジットカードのためにすぐに料金を支払います
  - あなたのモバイルデバイス上のバーコードスキャンを使用して有料法案
  - トップアップモバイル放送時間、簡単にパス、およびその他のサービス
- 登録および編集PromptPayサービス
- 購入、売却、そしてあなたの投資信託口座の概要を参照してください
  - 写真のアップロード、壁紙、テーマで各アカウントをパーソナライズ
  - あなたの携帯電話のギャラリーにE-スリップ自動保存
- 新しいデビットカードを発行し、宅配で期限が切れるカードを交換
- 旅行保険の申請や保険は即座にあなたのメールに配信されています
  - KBank報酬による特別な権限PLUS
  - KBank支店の発見場所とK-ATM
もっと見る
4.4
125,866 件(合計)
5
4
3
2
1
読み込み中...

新機能

- จ่ายค่าสินค้าและบริการให้ Facebook Shop ง่ายยิ่งขึ้นผ่าน “Pay with K PLUS”
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน K PLUS

- Make an easier purchase from Facebook Shop through “Pay with K PLUS”.
- Performance improvement for K PLUS.
もっと見る

追加情報

更新日
2018年6月26日
サイズ
端末により異なります
インストール
10,000,000+
現在のバージョン
4.6.0
Android 要件
4.2 以上
コンテンツのレーティング
全ユーザー対象
提供元
KASIKORNBANK PCL.
©2018 Googleサイト利用規約プライバシーデベロッパーアーティストGoogle について|地域: アメリカ合衆国言語: 日本語
このアイテムを購入することにより、Google ペイメントとの取引が発生し、Google ペイメントの利用規約およびプライバシーに関するお知らせに同意したことになります。