Llama - Location Profiles

23 618
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Tired of your phone buzzing in the middle of the night? Annoying your colleagues by having your phone blast out your ringtone at work? You need Llama!

Llama is a Location Aware Mobile App

Contents:
- Intro
- In-app purchases for donations
- Comments
- Permissions
- Uninstalling

****
* INTRO
Llama uses phone masts to determine your location, so that you can change your ringer, vibrate and ringtones depending on where you are as well as the time of day. Llama provides you with sound profiles so you can quickly switch between quiet, loud, silent and normal sound settings. You can set your family, partner and children to ring even if your phone is set to silent! You can create events and home screen shortcuts to manage your sound profiles and more:

-Silence your phone at work
-Turn your Bluetooth on ready to connect your headset for a morning run
-Set your phone quiet when it's late at night and you haven't gone out
-Start the music player when a headset is connected

Llama can also do:
4G
APN
Accounts Sync
Airplane Mode
Bluetooth
Car mode
GPS (before Android 2.3 only or Cyanogenmod)
Haptic Feedback
Kill Applications (also force-kill with root privileges)
Play, pause and other media buttons
Mobile Data (before Android 2.3 only)
Reboot
Run apps
Run shortcuts
Screen brightness
Screen lock PIN/password
Set Llama variables
Speakerphone
Screen on and off
Screen timeout
USB storage
Vibrate
Wallpaper
Wifi
Wifi hotspot
Wifi sleep policy

Create events based off:
Airplane mode
Battery level
Bluetooth devices
Calendar events
Car mode
Charging
Day of the week
Current locations
Headset
Llama variable
Music playback (stock Android only, requires third party developer support)
Phone start up and shut down
Screen on and off
Time of day
Wifi networks

NOTE: Since GPS is not used, the location tracking is limited to the number of phone masts in your area. This will work best if you live in a populated area. If your home and work are covered by the same phone masts, you can try using the experimental Wifi-based location tracking. If that still doesn't work, you can remove the enter/exit conditions to make time-based profiles.

****
* IN-APP PURCHASES
IAPs are only for donations if you like using Llama. You are not forced to use them, and if you do choose to donate no changes actually happen in the app

****
* COMMENT RESPONSES/RANTS
I can't reply directly to your comments! If you vote 1 star, please say why, otherwise I can't fix it. Please email me about any questions, bugs and suggestions!
- Jelly Bean DOES NOT have a system volume anymore! Don't expect Llama to change something that doesn't exist! Blame Google.
- If it Force Closes, please email me the /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Don't blame Llama for the lack of your operator's phone masts in your area. You can still use Llama with the experimental location methods, or time-based events

****
* PERMISSIONS
-Read your calendar (aka 'Your personal information') for any calendar conditions you set up
-A bug/feature of Android means Llama also has to have the write calendar permission, but it doesn't actually write anything nor send invite emails
-Your accounts so it can run an account sync if your events say so
-Write to your SD card to import/export your area, events and profiles, and to write error logs
-Call-state and read contacts to let you choose which of your contacts can still ring even when silent
-Llama DOES NOT have internet permission. Your data isn't going anywhere
-This app uses the Device Administrator permission. You will be prompted for permission when using the Screen Off or Lock Screen Password actions
-This app uses Accessibility services. You will be prompted for permission when using the App Notification Icon conditio

****
* UNINSTALLING
-If you've used screen off or screen password actions, go to Settings > Security > Device Administrators, untick Llama from the list, then uninstall
Unaveni z vašeho telefonu bzučení uprostřed noci? Otravné své kolegy tím, že má svůj telefon výbuch ven vyzváněcí tón v práci? Musíte lama!

Lama je podle umístění Mobile App

Obsah:
- Intro
- In-app nákupy za dary
- Komentáře
- Oprávnění
- Odinstalace

****
* INTRO
Lama využívá telefonní stožáry určit vaši polohu, takže můžete změnit vyzvánění, vibrace a vyzváněcí tóny v závislosti na tom, kde jste, stejně jako denní době. Lama vám nabízí zvukové profily, takže můžete rychle přepínat mezi klidné, hlučné, tiché a normální nastavení zvuku. Můžete nastavit vaše rodina, partner a děti vyzvánět, i když je telefon přepnutý do tichého režimu! Můžete vytvářet události a domovské obrazovky zkratky pro správu zvukové profily a další:

-Silence telefonu při práci
Otáčkami svůj Bluetooth na připraven pro připojení sluchátek na ranní běh
-Set telefonu ticho, když už je pozdě v noci a jste nevyšli
-start hudebního přehrávače, když je k němu připojen headset

Lama si také udělat:
4G
APN
účty Sync
Režim Letadlo
Bluetooth
režim auto
GPS (dříve Android 2.3 nebo jen CyanogenMod)
Hmatová zpětná vazba
Zabít aplikací (i násilím zabít s právy uživatele root)
Přehrávání, pauza a další tlačítka médií
Mobile Data (pouze před Android 2.3)
Reboot
spouštět aplikace
provozovány zkratky
jas displeje
Zámek obrazovky PIN / heslo
Nastavit proměnné Llama
Hlasitý odposlech
Obrazovka zapnutí a vypnutí
Interval vypnutí obrazovky
úložiště USB
Vibrovat
Tapeta na zeď
wifi
wifi hotspot
Wifi politika spánek

Vytváření událostí vychází z:
Režim Letadlo
úroveň baterie
Bluetooth zařízení
události v kalendáři
režim auto
nabíjení
Den v týdnu
Současné umístění
Sluchátka
lama variabilní
přehrávání hudby (pouze legální Android, vyžaduje podporu ze strany vývojářů třetích stran)
Telefon spuštění a vypnutí
Obrazovka zapnutí a vypnutí
Denní doba
wifi sítě

Poznámka: Vzhledem k tomu, GPS není používán, sledování polohy je omezena na počet telefonních stožárů ve vaší oblasti. To bude fungovat nejlépe, pokud žijete v obydlené oblasti. Pokud je váš domov a práce jsou pokryty stejnými telefonní stožáry, můžete zkusit pomocí sledování polohy experimentální Wifi na bázi. Pokud to stále nefunguje, můžete odstranit Vstup / výstup podmínky, aby se časově založené profily.

****
* nákupů v aplikaci
IAP jsou určeny pouze pro dary, pokud budete chtít používat lama. Nejste nuceni používat, a pokud se rozhodnete darovat žádné změny ve skutečnosti stalo v aplikaci

****
* Komentář Odpovědi: / chvástá
Nemohu odpovídat přímo na vaše komentáře! Máte-li volit 1 hvězdu, prosím, říct, proč, jinak nemohu opravit. Prosím, napište mi o nějaké dotazy, chyby a návrhy!
- Jelly Bean nemá systémový svazek už! Neočekávejte, že Llama měnit něco, co neexistuje! Vině Google.
- Je-li to Force Uzavírá, prosím, napište mi /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Neobviňujte lama pro nedostatek telefonních stožárů vašeho operátora ve vaší oblasti. Můžete i nadále používat lama s experimentálními metodami lokalitu nebo časově omezené událostí

****
* PERMISSIONS
-Read svůj kalendář (aka ‚Vaše osobní informace‘) pro všechny kalendářní podmínek jste nastavili
-A chyba / vlastnost Androidu znamená Llama také musí mít oprávnění kalendáře psát, ale to není ve skutečnosti nic psát ani posílat e-maily pozvat
Tvůj účty, takže to může spustit synchronizaci účtu, pokud vaše akce říkáš
-Write na SD kartu pro import / export své oblasti, události a profily a psát protokoly chyb
-Vyvolávací stavu a číst kontakty, aby vám umožní vybrat, které z vašich kontaktů je stále zvoní, i když mlčí
-Llama nemá internet svolení. Vaše data nikam nevede
Tohle app využívá oprávnění správce zařízení. Budete vyzváni k povolení při použití Screen Off nebo Lock Screen Heslo akce
Tohle aplikace využívá služby přístupnosti. Budete vyzváni k povolení při používání aplikace Notification Icon conditio

****
* ODINSTALOVÁNÍ
-Pokud jste použili akce hesla obrazovky obrazovku vypnout nebo přejděte na Nastavení> Zabezpečení> Správci zařízení, untick Llama ze seznamu, pak odinstalovat
Další informace
4,5
Celkem 23 618
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Remove donation IAPs
Notification action now expands variables
Don't crash when decoding a dodgy Locale Plugin intent


PREVIOUS CHANGES:
Llama? button contains all menu items (for phones that do not have a 3-dot menu button)

Fat Llama? Goto the website for small version
Další informace

Další informace

Aktualizováno
23. října 2014
Velikost
2,6M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
1.2014.10.23.0945
Vyžaduje Android
2.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
KebabApps
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.