Llama - Location Profiles

Dla wszystkich
23 622
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Tired of your phone buzzing in the middle of the night? Annoying your colleagues by having your phone blast out your ringtone at work? You need Llama!

Llama is a Location Aware Mobile App

Contents:
- Intro
- In-app purchases for donations
- Comments
- Permissions
- Uninstalling

****
* INTRO
Llama uses phone masts to determine your location, so that you can change your ringer, vibrate and ringtones depending on where you are as well as the time of day. Llama provides you with sound profiles so you can quickly switch between quiet, loud, silent and normal sound settings. You can set your family, partner and children to ring even if your phone is set to silent! You can create events and home screen shortcuts to manage your sound profiles and more:

-Silence your phone at work
-Turn your Bluetooth on ready to connect your headset for a morning run
-Set your phone quiet when it's late at night and you haven't gone out
-Start the music player when a headset is connected

Llama can also do:
4G
APN
Accounts Sync
Airplane Mode
Bluetooth
Car mode
GPS (before Android 2.3 only or Cyanogenmod)
Haptic Feedback
Kill Applications (also force-kill with root privileges)
Play, pause and other media buttons
Mobile Data (before Android 2.3 only)
Reboot
Run apps
Run shortcuts
Screen brightness
Screen lock PIN/password
Set Llama variables
Speakerphone
Screen on and off
Screen timeout
USB storage
Vibrate
Wallpaper
Wifi
Wifi hotspot
Wifi sleep policy

Create events based off:
Airplane mode
Battery level
Bluetooth devices
Calendar events
Car mode
Charging
Day of the week
Current locations
Headset
Llama variable
Music playback (stock Android only, requires third party developer support)
Phone start up and shut down
Screen on and off
Time of day
Wifi networks

NOTE: Since GPS is not used, the location tracking is limited to the number of phone masts in your area. This will work best if you live in a populated area. If your home and work are covered by the same phone masts, you can try using the experimental Wifi-based location tracking. If that still doesn't work, you can remove the enter/exit conditions to make time-based profiles.

****
* IN-APP PURCHASES
IAPs are only for donations if you like using Llama. You are not forced to use them, and if you do choose to donate no changes actually happen in the app

****
* COMMENT RESPONSES/RANTS
I can't reply directly to your comments! If you vote 1 star, please say why, otherwise I can't fix it. Please email me about any questions, bugs and suggestions!
- Jelly Bean DOES NOT have a system volume anymore! Don't expect Llama to change something that doesn't exist! Blame Google.
- If it Force Closes, please email me the /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Don't blame Llama for the lack of your operator's phone masts in your area. You can still use Llama with the experimental location methods, or time-based events

****
* PERMISSIONS
-Read your calendar (aka 'Your personal information') for any calendar conditions you set up
-A bug/feature of Android means Llama also has to have the write calendar permission, but it doesn't actually write anything nor send invite emails
-Your accounts so it can run an account sync if your events say so
-Write to your SD card to import/export your area, events and profiles, and to write error logs
-Call-state and read contacts to let you choose which of your contacts can still ring even when silent
-Llama DOES NOT have internet permission. Your data isn't going anywhere
-This app uses the Device Administrator permission. You will be prompted for permission when using the Screen Off or Lock Screen Password actions
-This app uses Accessibility services. You will be prompted for permission when using the App Notification Icon conditio

****
* UNINSTALLING
-If you've used screen off or screen password actions, go to Settings > Security > Device Administrators, untick Llama from the list, then uninstall
Zmęczony telefonie szum w środku nocy? Irytujące twoi koledzy mając swój wybuch telefonu na dzwonek w pracy? Musisz Llama!

Lama jest Location Aware aplikacji mobilnej

Zawartość:
- Intro
- zakupy w aplikacji dla darowizn
- Komentarze
- Uprawnienia
- odinstalowywanie

****
* WSTĘP
Lama używa maszty telefoniczne, aby określić swoją lokalizację, dzięki czemu można zmienić dzwonka, wibracje i dzwonki w zależności od tego, gdzie jesteś, a także od pory dnia. Lama oferuje profile dźwięku, dzięki czemu można szybko przełączać się między ciche, głośne, ciche i normalnych ustawieniach dźwięku. Możesz ustawić swoją rodzinę, partnera i dzieci, aby dzwonił nawet jeśli telefon jest wyciszony! Można tworzyć wydarzenia i skrótów na ekranie głównym, aby zarządzać swoimi profilami dźwiękowe i więcej:

-Silence telefon w pracy
-Skręć swoją Bluetooth na gotowe do podłączenia zestawu słuchawkowego na poranny bieg
-Set swój spokój telefonu, gdy jest późno w nocy i nie wyszło
-Start odtwarzacz muzyki po podłączeniu zestawu słuchawkowego

Lamy można również zrobić:
4G
APN
Synchronizacja kont
Tryb samolotowy
Bluetooth
tryb samochodowy
GPS (tylko przed Android 2.3 lub CyanogenMod)
Wibracja
Zabić Applications (również wymusić zabić z uprawnieniami roota)
Odtwarzanie, pauza i inne przyciski multimedialne
Dane mobilne (Android 2.3 tylko przed)
Restart
uruchamiane aplikacje
prowadzone skróty
Jasność ekranu
PIN blokady ekranu / hasło
Ustaw zmienne Llama
Zestaw głośnomówiący
Ekran włączania i wyłączania
Wygaszanie ekranu
pamięci masowej USB
Wibrować
Tapeta
Wifi
WiFi hotspot
Zasady usypiania Wi-Fi

Tworzenie wydarzenia oparte off:
Tryb samolotowy
Poziom baterii
urządzenia Bluetooth
wydarzenia w kalendarzu
tryb samochodowy
Ładowanie
Dzień tygodnia
Obecne lokalizacje
Zestaw słuchawkowy
zmienna lamy
Odtwarzanie muzyki (tylko Grafika Android, wymaga wsparcia programistów osoby trzeciej)
Telefon rozruchu i wyłączania
Ekran włączania i wyłączania
Pora dnia
sieci Wi-Fi

UWAGA: Ponieważ GPS nie jest używany, śledzenie lokalizacji jest ograniczona do liczby masztów telefonii w danym obszarze. To działa najlepiej, jeśli mieszkasz w zaludnionym obszarze. Jeśli w domu i pracy są objęte tymi samymi masztów telefonicznych, można spróbować użyć eksperymentalnego Wifi oparte śledzenia lokalizacji. Jeśli to nie pomoże, można usunąć ENTER / warunki wyjścia, aby profile czasowe.

****
* zakupy w aplikacji
IAP są wyłącznie dla darowizn, jeśli chcesz przy użyciu Llama. Nie jesteś zmuszony do korzystania z nich, a jeśli zdecydujesz się oddać bez zmian faktycznie zdarzyć w aplikacji

****
* Odpowiedzi komentarz / Rants
Nie mogę odpowiadać bezpośrednio na Twoje komentarze! Jeśli głosujesz 1 gwiazdkę, proszę powiedzieć dlaczego, inaczej nie mogę go naprawić. Proszę napisz do mnie o jakiekolwiek pytania, błędy i sugestie!
- Jelly Bean nie ma już woluminu systemowego! Nie należy oczekiwać, Llama zmienić coś, co nie istnieje! Winić Google.
- Jeśli siła zamyka, napisz mi /sdcard/Llama/LlamaLog.txt
- Nie obwiniaj Llama dla braku masztów telefonii Twojego operatora w danym obszarze. Można nadal używać Llama z eksperymentalnymi metodami lokalizacji lub wydarzeń w oparciu o czas

****
* Uprawnienia
-Read kalendarza (aka „Twoje dane osobowe”) dla każdych warunkach kalendarzowych skonfigurowanych
-A bug / cecha Androida oznacza Llama ma również mieć uprawnienia do zapisu w kalendarzu, ale w rzeczywistości nie pisać nic, ani wysyłać wiadomości e-mail zaprosić
-Twój kont, dzięki czemu można go uruchomić synchronizację konta, jeśli zdarzenia tak powiedzieć
-Write do karty SD do importowania / eksportowania danym obszarze, zdarzeń i profili oraz do pisania dzienników błędów
-Call-state i czytać kontakty pozwalają wybrać, które z twoich kontaktów może wciąż dzwonił nawet gdy milczy
-Llama nie ma uprawnień do Internetu. Dane nigdzie się nie wybiera
-To aplikacja korzysta z uprawnienia administratora urządzenia. Zostaniesz poproszony o zgodę przy korzystaniu z ekranu Blokada działania Off lub hasło ekranu
-Ten Aplikacja korzysta z usług dostępu. Zostaniesz poproszony o zgodę przy korzystaniu z App Notification Ikona conditio

****
* ODINSTALOWYWANIE
-Jeśli masz ekran wyłączania ekranu lub czynności hasło używane, przejdź do Ustawienia> Zabezpieczenia> Administratorzy urządzeniu Odznacz Llama z listy, a następnie odinstalować
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 23 622
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Remove donation IAPs
Notification action now expands variables
Don't crash when decoding a dodgy Locale Plugin intent


PREVIOUS CHANGES:
Llama? button contains all menu items (for phones that do not have a 3-dot menu button)

Fat Llama? Goto the website for small version
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
23 października 2014
Rozmiar
2,6M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.2014.10.23.0945
Wymaga Androida
2.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
KebabApps
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.