Kids Place - Parental Control

28.587
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Kids Place is an app created for parents who want to control their children's activity and Screen Time on phones and tablets. Kids Mode parental control features give parents lot of flexibility on how to configure their phone and tablets to limit screen time; block ads and in-appropriate content.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID
With Kids Place, you decide which app and tool can be accessed by your children, so they can have fun online in the safest and most convenient way. Our advanced and versatile parental control app enables the easiest & most efficient kids lock and Screen Time controls.


Have you set a limit on your children's phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on theirs phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ Select all apps they can use and restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play and don't allow new apps download.

Are free wifi zones useful for you but a nightmare when trying to keep your children safe online?

✓ With Kids Place you can disable all wireless signals

Keeping up with the times and technologies is fine, but with moderation

✓ You can set a timer to limit the use of the phone or just some apps by children and control their screen time.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Children cannot bypass parental control settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app

With the Free version you can:

✓ Limit apps accessible from the device

✓ Activate Kids Place on unlimited devices

✓ Have a 24/7 support

Kids Place also offers a premium paid version that allows you to reach a higher level of control.

With the Premium version you can also:

✓ Create custom user profiles based on the child you hand over the phone to.
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.

✓ Change the name of the app and run it in the background, preventing your child from feeling too controlled

✓ Be sure to automatically restart the app every time the device is turned on
✓ Block app uninstall and protect your PIN

The Premium feature is particularly suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, and so on).

★This app uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents wants to tamper proof the app for kids.


Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to web browsing and online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Kids Place és una aplicació creada per a pares que volen controlar l'activitat dels nens i el Time Screen en telèfons i tauletes. Modes infantils les funcions de control parental ofereixen als pares molta flexibilitat sobre com configurar el seu telèfon i tauletes per limitar el temps de la pantalla; bloca anuncis i contingut no apropiat.

🔒 CREA UN ENTORN SEGUR PER AL TEU NENS
Amb Kids Place, decideix quina aplicació i eina poden accedir als seus fills, perquè puguin divertir-se en línia de la manera més segura i còmoda. La nostra aplicació de control parental avançada i versàtil permet controlar els nens i els rellotges més ràpids i eficients.


Ha establert un límit en l'ús del telèfon dels vostres fills, però encara demana que usi el vostre?

✓ Podeu posar en marxa l'aplicació al vostre dispositiu quan l'entregueu o es pugui instal·lar directament al vostre telèfon.

Voleu limitar l'accés a determinades aplicacions, que no és adequat per a la seva edat?

✓ Seleccioneu totes les aplicacions que puguin utilitzar i restringiu l'accés a aquestes aplicacions només quan presteu el vostre telèfon

Et preocupa que els teus fills puguin descarregar accidentalment les aplicacions de pagament o comprar crèdits per a un joc?

✓ Activeu les opcions de bloqueig per a les compres de Google Play i no permeten la baixada d'aplicacions noves.

Les zones wifi gratuïtes són útils per a vosaltres, però un malson quan intenta mantenir els vostres fills fora de línia?

✓ Amb Kids Place pots desactivar tots els senyals sense fils

Mantenir-se al dia amb els temps i les tecnologies està bé, però amb moderació

✓ Podeu configurar un temporitzador per limitar l'ús del telèfon o només algunes aplicacions per part dels nens i controlar el temps de la pantalla.

Creus que ets intel·ligent, però tens por que els teus fills siguin encara més?

✓ Els nens no poden ignorar la configuració de control parental ni eliminar l'aplicació. Al primer llançament, heu d'establir un PIN: sense això, no serà possible sortir o esborrar l'aplicació

Amb la versió gratuïta podeu:

✓ Limiteu les aplicacions accessibles des del dispositiu

✓ Activeu el lloc infantil en dispositius il·limitats

✓ Teniu un suport de 24 hores al dia

Kids Place també ofereix una versió de pagament premium que us permet assolir un major nivell de control.

Amb la versió Premium també podeu:

✓ Crea perfils d'usuari personalitzats basats en el nen que entregueu el telèfon.
✓ Establiu un temporitzador diari per al telèfon o per a aplicacions simples per controlar el temps de la pantalla.

✓ Canvieu el nom de l'aplicació i executeu-lo en segon pla, impedint que el vostre fill se senti massa controlat

✓ Assegureu-vos de reiniciar automàticament l'aplicació cada vegada que el dispositiu estigui activat
✓ Desbloca la desinstal·lació i protegeix el teu PIN

La funció Premium està especialment indicada quan Kids Place està instal·lat directament als telèfons dels vostres fills. Un bon ús de la versió Premium també pot passar en cas de telèfons d'empresa o aquells vinculats a l'ús professional, si només s'utilitzen certes funcions (trucades, ús o instal·lació d'aplicacions, etc.).

★ Aquesta aplicació utilitza el permís de l'Administrador de dispositius. Això és totalment opcional, però es demana si els pares volen provar l'aplicació per a nens.


Gràcies als productes complementaris, que es poden integrar fàcilment amb Kids Place, el control parental també es pot ampliar a la navegació web i a la visualització de vídeos en línia:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,0
28.587 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

* Fix apps on SD card removal on restart issue.
* Removed READ_PHONE_STATE permission and updated logic allow phone calls
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
10 de gener de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 19,99 USD per cada element
Oferta per
kiddoware
Desenvolupador
1314 E. Calle De Arcos, Tempe, AZ, 85284 USA.
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.