Kids Place - Parental Control

Per a tots els públics
31.136
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Kids Place is an app created for parents who want to control their children's activity and Screen Time on phones and tablets. Kids Mode parental control features give parents lot of flexibility on how to configure their phone and tablets to limit screen time; block ads and in-appropriate content.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID
With Kids Place, you decide which app and tool can be accessed by your children, so they can have fun online in the safest and most convenient way. Our advanced and versatile parental control app enables the easiest & most efficient kids lock and Screen Time controls.


Have you set a limit on your children's phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app in kids lock mode on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on theirs phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ This parental control software allows you to select all apps they can use and restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play and don't allow new apps download while you let your kids play

Are free wifi zones useful for you but a nightmare when trying to keep your children safe online?

✓ With Kids Place you can disable all wireless signals and lock unwanted functions for your child

Keeping up with the times and technologies is fine, but with moderation

✓ You can set a timer to limit the use of the phone or just some apps by children and control their screen time when you can’t stand by your kids to watch over their phone usage.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Thanks to this app in kids mode, working on Samsung, Huaweii, Lg on Android systems, children cannot bypass parental control settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app


With the Free version you can:

✓ Limit apps accessible from the device

✓ Activate Kids Place on unlimited devices

✓ Have a 24/7 support

Kids Place also offers a premium paid version that allows you to reach a higher level of control.

With the Premium version you can also:

✓ Create custom user profiles based on the child you hand over the phone to.
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.

✓ Change the name of the app and run it in the background, preventing your child from feeling too controlled

✓ Be sure to automatically restart the app every time the device is turned on
✓ Block app uninstall and protect your PIN

The Premium feature is particularly suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, and so on).

★This app uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents wants to tamper proof the app for kids.


Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to web browsing and online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Kids Place és una aplicació creada per a pares que volen controlar l'activitat dels seus fills i el temps de pantalla als telèfons i tauletes. Les funcions de control parental Mode infantil ofereixen als pares molta flexibilitat sobre com configurar el telèfon i les tauletes per limitar el temps de pantalla; bloquejar anuncis i contingut adequat.

🔒 CREA UN MEDI AMBIENT SEGUR PER AL SEU XOC
Amb Kids Place, decidiu quina aplicació i eina pot accedir als vostres fills, de manera que puguin divertir-se en línia de la manera més segura i convenient. La nostra avançada i versàtil aplicació de control parental habilita els controls de bloqueig i temps de pantalla més senzills i eficients.


Heu establert un límit en l’ús del telèfon dels vostres fills, però encara us demanen l’ús?

✓ Podeu posar en marxa l’aplicació en mode de bloqueig per a nens al dispositiu quan us el lliurin o es pot instal·lar directament al seu telèfon.

Voleu limitar l’accés a determinades aplicacions, que no trobeu adequades per a la seva edat?

✓ Aquest programari de control parental us permet seleccionar totes les aplicacions que poden utilitzar i restringir l'accés a aquestes aplicacions només quan presteu el telèfon

T'has preocupat que els teus fills puguin descarregar accidentalment aplicacions de pagament o comprar crèdits per a un joc?

✓ Activeu les opcions de bloqueig per a compres a Google Play i no permeteu la descàrrega de noves aplicacions mentre deixeu que els vostres fills juguin

Les zones de wifi gratuïtes són útils per a vostè, però un malson quan es tracta de mantenir els seus fills segurs en línia?

✓ Amb Kids Place podeu desactivar tots els senyals sense fils i bloquejar les funcions no desitjades per al vostre fill

Mantenir-vos al dia amb els temps i les tecnologies està bé, però amb moderació

✓ Podeu establir un temporitzador per limitar l’ús del telèfon o només algunes aplicacions dels nens i controlar el temps de la pantalla quan no pugueu estar al costat dels vostres fills per vigilar l’ús del telèfon.

Creus que ets intel·ligent, però tens por que els teus fills siguin encara més?

✓ Gràcies a aquesta aplicació en mode infantil, que treballa amb Samsung, Huaweii, Lg en sistemes Android, els nens no poden ignorar la configuració del control dels pares ni suprimir l'aplicació. Un cop s’hagi iniciat per primera vegada, s’haureu de configurar un PIN: sense això no serà possible sortir o esborrar l’aplicació


Amb la versió gratuïta podeu:

✓ Limiteu les aplicacions accessibles des del dispositiu

✓ Activa Kids Place en dispositius il·limitats

✓ Teniu un suport 24/7

Kids Place també ofereix una versió de pagament premium que permet arribar a un nivell més alt de control.

Amb la versió Premium també podeu:

✓ Creeu perfils d’usuaris personalitzats basant-vos en el nen al que entri el telèfon.
✓ Establiu un temporitzador diari per al telèfon o per a que les aplicacions individuals controlin el temps de pantalla.

✓ Canvieu el nom de l’aplicació i executeu-lo en segon pla, evitant que el vostre fill se senti massa controlat

✓ Assegureu-vos de reiniciar l’aplicació automàticament cada vegada que el dispositiu estigui engegat
✓ Bloquejar l'aplicació per desinstal·lar i protegir el PIN

La característica Premium és especialment adequada quan Kids Place estigui instal·lat directament als telèfons dels vostres fills. Un bon ús de la versió Premium també pot ocórrer en cas de telèfons comercials o vinculats a un ús professional, si només s'han d'utilitzar determinades funcions (trucades, ús o instal·lació d'aplicacions, etc.).

★ Aquesta aplicació utilitza el permís de l'administrador del dispositiu. Això és completament opcional, però es demana si els pares volen provar l’aplicació per als nens.


Gràcies a productes complementaris, que es poden integrar fàcilment amb Kids Place, el control parental també es pot ampliar a la navegació web i la visualització de vídeos en línia:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,0
31.136 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

* Improved launcher performance
* UI Improvements
* Bug fixes
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
28 de juny de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 19,99 USD per cada element
Oferta per
kiddoware
Desenvolupador
1314 E. Calle De Arcos, Tempe, AZ, 85284 USA.
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.