Kids Place - Parental Control

Κατάλληλο για όλους
31.267
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Kids Place is an app created for parents who want to control their children's activity and Screen Time on phones and tablets. Kids Mode parental control features give parents lot of flexibility on how to configure their phone and tablets to limit screen time; block ads and in-appropriate content.

🔒CREATE A SAFE ENVIRONMENT FOR YOUR KID
With Kids Place, you decide which app and tool can be accessed by your children, so they can have fun online in the safest and most convenient way. Our advanced and versatile parental control app enables the easiest & most efficient kids lock and Screen Time controls.


Have you set a limit on your children's phone usage but they still ask to use yours?

✓ You can launch the app in kids lock mode on your device when you hand it over to them or it can be installed directly on theirs phone.

Do you want to limit access to certain apps, which you don't find suitable for their age?

✓ This parental control software allows you to select all apps they can use and restrict access to these apps only when you lend your phone

Are you worried that your children can accidentally download paid apps or buy credits for a game?

✓ Activate blocking options for purchases from Google Play and don't allow new apps download while you let your kids play

Are free wifi zones useful for you but a nightmare when trying to keep your children safe online?

✓ With Kids Place you can disable all wireless signals and lock unwanted functions for your child

Keeping up with the times and technologies is fine, but with moderation

✓ You can set a timer to limit the use of the phone or just some apps by children and control their screen time when you can’t stand by your kids to watch over their phone usage.

You think you're smart, but are afraid that your children are even more?

✓ Thanks to this app in kids mode, working on Samsung, Huaweii, Lg on Android systems, children cannot bypass parental control settings nor delete the app. Upon first launch, you are required to set a PIN: without that it will be impossible to exit or delete the app


With the Free version you can:

✓ Limit apps accessible from the device

✓ Activate Kids Place on unlimited devices

✓ Have a 24/7 support

Kids Place also offers a premium paid version that allows you to reach a higher level of control.

With the Premium version you can also:

✓ Create custom user profiles based on the child you hand over the phone to.
✓ Set a daily timer for the phone or for single apps to control their screen time.

✓ Change the name of the app and run it in the background, preventing your child from feeling too controlled

✓ Be sure to automatically restart the app every time the device is turned on
✓ Block app uninstall and protect your PIN

The Premium feature is particularly suitable when Kids Place is installed directly on your children's phones. A good use of the Premium version can also happen in case of business phones or those linked to professional use, if only certain functions are to be used (calls, use or installation of apps, and so on).

★This app uses the Device Administrator permission. This is completely optional but is requested in case parents wants to tamper proof the app for kids.


Thanks to complementary products, which can be easily integrated with Kids Place, parental control can also be extended to web browsing and online video viewing:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Place Kids είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε για γονείς που θέλουν να ελέγχουν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και την ώρα οθόνης σε τηλέφωνα και tablet. Οι λειτουργίες γονικού ελέγχου Kids Mode δίνουν στους γονείς μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης του τηλεφώνου και των δισκίων τους ώστε να περιορίζουν τον χρόνο της οθόνης. να εμποδίζουν τις διαφημίσεις και το κατάλληλο περιεχόμενο.

🔒 Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για το παιδί σας
Με την τοποθεσία Kids Place, αποφασίζετε ποια εφαρμογή και εργαλείο μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά σας, έτσι ώστε να μπορούν να διασκεδάζουν online με τον ασφαλέστερο και πιο βολικό τρόπο. Η προηγμένη και ευέλικτη εφαρμογή γονικού ελέγχου μας επιτρέπει την ευκολότερη και πιο αποδοτική λειτουργία κλειδώματος παιδιών και ελέγχου οθόνης.


Έχετε ορίσει ένα όριο στη χρήση του τηλεφώνου των παιδιών σας, αλλά εξακολουθούν να ζητούν να χρησιμοποιήσουν τη δική σας;

✓ Μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή στην κατάσταση κλειδώματος των παιδιών στη συσκευή σας όταν τα παραδώσετε ή μπορείτε να τα εγκαταστήσετε απευθείας στο τηλέφωνό τους.

Θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, τις οποίες δεν θεωρείτε κατάλληλες για την ηλικία τους;

✓ Αυτό το λογισμικό γονικού ελέγχου σάς επιτρέπει να επιλέξετε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές μόνο όταν δανείζετε το τηλέφωνό σας

Ανησυχείτε ότι τα παιδιά σας μπορούν τυχαία να κάνουν λήψη εφαρμογών επί πληρωμή ή να αγοράσουν πιστώσεις για ένα παιχνίδι;

✓ Ενεργοποιήστε τις επιλογές αποκλεισμού για αγορές από το Google Play και μην επιτρέπετε τη λήψη νέων εφαρμογών ενώ αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν

Είναι χρήσιμες οι ελεύθερες ζώνες wifi για εσάς αλλά ένας εφιάλτης όταν προσπαθείτε να κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο;

✓ Με το Kids Place μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλα τα ασύρματα σήματα και να κλειδώσετε τις ανεπιθύμητες λειτουργίες για το παιδί σας

Η τήρηση των χρόνων και των τεχνολογιών είναι καλή, αλλά με μετριοπάθεια

✓ Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονοδιακόπτη για να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου ή μόνο μερικές εφαρμογές από παιδιά και να ελέγξετε την ώρα της οθόνης τους όταν δεν μπορείτε να σταθείτε στα παιδιά σας για να παρακολουθήσετε τη χρήση του τηλεφώνου τους.

Νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά φοβάσαι ότι τα παιδιά σου είναι ακόμα περισσότερα;

✓ Χάρη σε αυτήν την εφαρμογή σε κατάσταση παιδιών, που εργάζονται σε Samsung, Huaweii, Lg σε συστήματα Android, τα παιδιά δεν μπορούν να παρακάμψουν τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου ούτε να διαγράψουν την εφαρμογή. Κατά την πρώτη εκκίνηση, θα πρέπει να ορίσετε ένα PIN: χωρίς αυτό να είναι αδύνατο να βγείτε από την εφαρμογή ή να την διαγράψετε


Με την έκδοση Free μπορείτε:

✓ Περιορίστε τις εφαρμογές που είναι προσβάσιμες από τη συσκευή

✓ Ενεργοποιήστε το Kids Place σε απεριόριστες συσκευές

✓ Υποστήριξη 24/7

Το Kids Place προσφέρει επίσης μια έκδοση που πληρώνει premium που σας επιτρέπει να φτάσετε σε υψηλότερο επίπεδο ελέγχου.

Με την έκδοση Premium μπορείτε επίσης να:

✓ Δημιουργήστε προσαρμοσμένα προφίλ χρηστών βάσει του παιδιού που παραδίδετε στο τηλέφωνο.
✓ Ορίστε ένα ημερήσιο χρονοδιακόπτη για το τηλέφωνο ή για μεμονωμένες εφαρμογές για να ελέγξετε την ώρα της οθόνης.

✓ Αλλάξτε το όνομα της εφαρμογής και εκτελέστε το στο παρασκήνιο, αποτρέποντας το παιδί σας να αισθάνεται υπερβολικά ελεγχόμενο

✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανεκκινήσει αυτόματα την εφαρμογή κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή
✓ Αποκλεισμός της εφαρμογής κατάργησης εγκατάστασης και προστασία του PIN σας

Η λειτουργία Premium είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν το Kids Place είναι εγκατεστημένο απευθείας στα τηλέφωνα των παιδιών σας. Μια καλή χρήση της έκδοσης Premium μπορεί επίσης να συμβεί στην περίπτωση τηλεφώνων επιχειρήσεων ή εκείνων που συνδέονται με επαγγελματική χρήση, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένες λειτουργίες (κλήσεις, χρήση ή εγκατάσταση εφαρμογών κ.ο.κ.).

★ Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί το δικαίωμα διαχειριστή συσκευών. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό αλλά ζητείται σε περίπτωση που οι γονείς θέλουν να παραβιάσουν την απόδειξη της εφαρμογής για παιδιά.


Χάρη στα συμπληρωματικά προϊόντα, τα οποία μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο Kids Place, ο γονικός έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και στην περιήγηση στο Web και την προβολή βίντεο στο διαδίκτυο:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsafebrowser

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.kidsvideoplayer
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,0
31.267 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Added support for Android Q (10)
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
14 Σεπτεμβρίου 2019
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
0,99 $ - 19,99 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
kiddoware
Προγραμματιστής
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.