นิทานก่อนนอน มีเสียง

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

♥♥♥ นิทานสำหรับเด็กๆ จากการงานวิจัยหลายๆ งานวิจับพบว่าเด็กเป็นวัยที่มากด้วยโลกของจินตนาการอันกว้างไกล ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่หลากหลายให้กับเด็ก ซึ่งประโยชน์ของนิทานอีสป มีเสียง และนิทานก่อนนอน มีเสียง มีมากมายในการเรียนรู้และพัฒนาการทานด้านการฟัง การพูด ดังนั้นทีมงานได้รวบรวบนิทานเด้กอนุบาล นิทานสุภาษิต นิทานหรรษานิทานเพลง และอีกมากมาย เมื่อเด็กได้รับการเรียนรู้ นิทานสองภาษาไทยอังกฤษนิทานสองภาษา และนิทานภาษาไทย ซึ่งภาษาจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านต่างๆ ทีมงานได้รวมนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล สำหรับการเรียนรู้ และ นิทานภาษาอังกฤษ มีเสียงสำหรับฝึกด้านภาษา

♥♥♥ มีนิทานไทยพื้นบ้าน เป็นวิถีชีวิตของคนไทย นิทานวีดีโอ มีทั้งภาพและเสียงให้เพลิดเพลิน สนุกสนามไปกับนิทานไทย นิทานเพลง ไม่ว่าจะเป็นนิทานอ่านเอง หรือ นิทานอ่านก่อนนอน และนิทานแบบอ่านเองเป็นนิทานแบบไม่ใช้เน็ตให้ลูกๆ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ แต่หากมีภาพและเสียงจะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่เร็วมากขึ้น นิทานอีสป มีเสียง มีภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงเวลาดีๆที่พ่อจะเปิดนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆแห่งความรัก ความอบอุ่นที่จะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้าง ปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี นิทานอีสป มีภาพ มีเสียงยังช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และ แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญา และฉลาดทางอารมณ์ นิทานหนูน้อยหมวกแดง นิทานหนูน้อยหมวกแดงมีเสียงช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา

♥♥♥ การฟังนิทานจะทำให้เด็กได้รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคต นิทานเจ้าหญิงทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี การฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและเด็กจะรู้จักมองสิ่งที่อยู่รอบตัว เข้าใจเรื่องได้ง่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นรวมทั้งการย่อความ นิทานธรรมะนิทานธรรมะ นิทานธรรมะ มีเสียง นิทานธรรมะสอนใจยังช่วยบ่มเพาะคุณธรรมแก่เด็ก เพราะนิทานส่วนใหญ่สอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิตหรือข้อคิดต่างๆที่ทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณงามความดีและนำไป ปรับใช้ในชีวิตเมื่อโตขึ้น นิทานบ้านไร่ นิทานบ้านไร่ วันฟ้าใส นิทานบ้านไร่เกม นิทานบ้านไร่ ช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็ก น้ำเสียงที่เล่าเรื่องจะกระตุ้นให้เด็กสร้างจินตนาการเป็นภาพการเล่านิทาน บ่อยๆจึงเป็นการสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกับการรับรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ตและมีหลายๆเรื่อง ไม่ใช้เน็ตไม่ได้ ช่วยสร้างสมาธิ ช่วงเวลาของการเล่านิทาน เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้ เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี

♥♥♥ นิทานหมูสามตัว นิทานสอนใจ ช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สำหรับนิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ100เรืองภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกๆฟัง ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน การเล่าหรือการอ่านนิทานให้เด็กฟังจะช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพราะการ อ่านจะทำให้มีสมาธิ และอ่านหนังสือได้รวดเร็ว และช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคำแนะนำสำหรับแอพพลิเคชั่นนิทานก่อนนอนเพื่อความต่อเนื่องในการดูนิทานให้ต่อ Wifi เพื่อการดูที่เลื่อนไหลและดูอย่างสนุกสนาน นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานอีสป มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ ไม่สามารถเล่นได้ ทางทีมงานได้รวบรวมนิทานต่างๆมากมายดังนี้ นิทานเด็ดฟรี นิทานเจ้าหญิงมีเสียงพูดไทยนิทานเวตาล นิทานดาวลูกไก่ นิทานผีไทย นิทานต่อสู้ นิทานหมูสามตัว นิทานสอนใจ นิทานบ้านไร่ และทำการอัทเดทนิทานเรื่องใหม่ๆ เรื่อยๆ 1000 กว่าเรื่อง
♥♥♥ tales for kids Research from several A simple task to catch the child is very young, with a world of endless imagination. Adults are a variety of stories to children. The benefits of Aesop's Fables. Voice and bedtime. Voice There are plenty of learning and development review in listening, speaking, so the team collect Tales Garden in kindergarten Tales Proverbs Tales of fun. Tales of music and much more when children are learning. Thailand tales bilingual English bilingual storybooks. And storytelling in Thailand Language is beginning to learn the science fields. The team includes tales English translation for learning and English featurette. Voice for language training.

♥♥♥ a folk tale Thailand Thailand is a way of life stories with audio and video enjoyment. Fun to play music storytelling tales Thailand, whether it is reading fairy tales or read bedtime tales. Tales and read the stories themselves do not use the Internet to children. Are all useful But if there is, and will make them develop faster Aesop There has also established relationships in the family. Moments that I will listen to bedtime stories to children at the comfort of love. The warmth that creates a bond and leads to confidence building. The intelligence of children as well. Aesop has sound to help instill in children is a deep thinker. Asked and observant A chance to make a wise and reassuring comments were upbeat. Also known as a brilliant intellectual. And Emotional Intelligence tale Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood tale sounds helps children learn language.

♥♥♥ listening to tales that children can recognize sentences. The use of the word's meaning. And a positive attitude towards learning in the future. Princess Cinderella makes capture and analyze it better. To listen repeatedly to the children remember it all and know what to look around. Easily understood Causing learn to handle issues including the statement. Cinderella tale Dharma Dharma Dharma tale tales sound moral ethics to help nurture moral children. The tale of morality interpolation. Life skills or ideas that make children aware of the virtues and lead. Deployment in life when they grow up Cinderella story farmhouse farmhouse clear day Cinderella story ranch house games that stimulate the imagination of children. The tone of the narrative to motivate children to create a fantasy storytelling. It is often fantasize along with new awareness. Who have never known before. Aesop There was no Internet, and there are many stories does not use the Internet. Wizard concentrate At the time of storytelling Children tend to listen attentively if telling tales for kids ages will know and understand what will happen next track that was created to focus on children as well.

♥♥♥ Pig Tales Three Tales moral to help build children's knowledge. And emotional intelligence If your child likes to listen to children's stories, it will adapt and build relationships with adults. To listen to the tales of old. This is an important foundation for the development and adaptation to living in society happily. For Bedtime Stories There was not a great bedtime story, there is the use of a visual language 100th Thailand. Parents tell their children listen. Help build a love of reading Telling or reading stories to children will help you cultivate the habit of reading because. I will concentrate And read faster And help build a children's knowledge. And emotional intelligence If your child likes to listen to children's stories, it will adapt and build relationships with adults. To listen to the tales of old. This is an important foundation for the development and adaptation to living in society happily recommendations for apps function bedtime to ensure continuity in seeing a story on Wifi to look at the flow and see. there was not a great fun Aesop fables Aesop's voice does not have the use of the image. can not play The team has collected many such tales as storytellers decidedly free-tale princess voice Thailand vampire tales. Tales Pleiades Tales Ghost Tales Thailand fought three tales, moral tales, tales pig farm and make up new stories, chat and more than 1000 subjects.
Read more
4.4
623 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Version 1.1.8
ไฟล์ขนาดเล็ก
ปรับปรุงให้โหลดเร็วขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
Read more

Additional Information

Updated
June 19, 2018
Size
3.2M
Installs
100,000+
Current Version
1.1.8
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Hautangmo Group
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.