I Can't Wake Up! Alarm Clock

69 438
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Can't wake up?
With this alarm clock you sure will get up on time, thanks to up to eight different Wake Up Tasks which won't let you turn the alarm off until you finish them!
Mind or body stimulation? Or maybe having to actually leave the bed? How about practising foreign language while we are at it?

This application features options that you would expect from alarm clock, like setting multiple alarms, daily repeating or snooze, plus many more, letting you set it up to your liking in almost every way possible:
- Smooth Wake Up – dimmed screen, volume rising, fully customizable
- Quit Block - you tend to unconsciously stop application for phone's settings? Not anymore - Quit Block will prevent you from leaving alarm's screen until alarm is finished
- Snooze Music – choose music that will play during your snooze
- Awake Test – ever woke up just to turn alarm off and go back to sleep? If you fail Awake Test few minutes after finishing alarm, alarm will be started again!
- many music sources – ringtones, music files (.mp3), playlists, shoutcasts or build-in extra loud noises
- starting chosen application after alarm’s finish
- auto turning off during phone calls

Wake Up Tasks:
Math – do some math equations
Memory – find pairs for each coloured tile
Order – set tiles in correct order
Repeat – repeat shown click sequence
Barcode – you have to get out of bed to scan the code placed in bathroom, kitchen or just on your table!
Rewrite – carefully rewrite randomly generated text
Shake – shake your phone until you feel awake
Match– connect word pairs – has build in Capital-Country collection, but you can easily make your own, for example with words in different languages!

You can configure every Method and test it quietly without running the alarm, to set it just the way you like.

Application is available only in english
------------------
This free app is ad supported and displays banner and full-screen ads.
Ad-free paid version is available.

------------------
Sony Xperia and Xiaomi users!
Make sure to add application to your 'battery saver mode' white list - without it alarm won't be able to wake up the device!

------------------
Application was tested on a few devices with different Android versions, but errors still can occur. I am working to fix every bug reported, but I am unable to fix errors mentioned only in comments section – please use build-in Logger to report bugs – your help is really appreciated!

------------------
Alarm WILL ring after device reboot! However mind, that it won't work if device is off or if you Force Close this application with any Application Manager or Battery Saver app.

------------------
Used permissions:
WAKE_LOCK – let’s alarm start when screen is off
RECEIVE_BOOT_COMPLETED – to load alarms’ information on phone’s boot
VIBRATE – for vibrations
READ_PHONE_STATE – to stop alarm during phone calls
WRITE_EXTERNAL_STORAGE – for writing backup, users' custom settings and log files
MODIFY_AUDIO_SETTINGS – so alarm is able to play on max volume every time
WRITE_SETTINGS – for displaying information about next alarm on lock screen
BLUETOOTH and BLUETOOTH_ADMIN - for option to disable Bluetooth during alarm
DISABLE_KEYGUARD - needed for hiding lock screen on some devices
INTERNET – for shoutcasts/web radios and advertisements
ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_NETWORK_STATE, GOOGLE_SERVICES - for advertisements
This app uses the Device Administrator permission - activating application as Device Administrator will prevent you (the user) from quickly force stopping or uninstalling application as a way of skipping alarm (our morning selves sometimes just don't want to wake up). It is also required to enable Quit Block feature. Device Administrator is enabled only after user decides to do it at app's Quit Block settings screen. It can be easily disabled from there as well. Quit Block instruction (available at screen mentioned above) explains in detail how it works and why it needs Device Administrator.
nie może się obudzić?
Z tym budzikiem na pewno będzie wstać na czas, dzięki maksymalnie ośmiu różnych obudzić zadań, które nie pozwoli Ci wyłączyć alarm, dopóki ich końca!
Obojętny lub stymulacja ciała? A może faktycznie konieczności opuszczenia łóżka? Jak o praktykowanie języka obcego, podczas gdy jesteśmy na to?

Ta aplikacja oferuje takie opcje, które można oczekiwać od Budzik, jak ustawienie wielu alarmów, codzienne powtarzanie lub drzemki, plus wiele innych, dzięki czemu można ustawić go do własnych upodobań niemal każdy możliwy sposób:
- Smooth Wake Up - przyciemniony ekran, objętość wzrasta, w pełni konfigurowalny
- Koniec bloku - masz tendencję do nieświadomie zatrzymać wniosek o ustawieniach telefonu? Już nie - Quit Blok uniemożliwi pozostawiając ekran alarm aż alarm się skończył
- Drzemka Muzyka - wybierz muzykę, który będzie odtwarzany podczas drzemki
- Awake Test - kiedykolwiek obudził się po prostu włączyć alarm i wrócić do snu? Jeśli nie Awake testowe kilka minut po zakończeniu alarmu, alarm zostanie uruchomiony ponownie!
- wiele źródeł muzycznych - dzwonki, pliki muzyczne (mp3), playlisty shoutcasts lub zbudować w dodatkowe hałasy
- wyjścia wybranej aplikacji Po zakończeniu alarmu
- automatyczne wyłączanie podczas rozmów telefonicznych

Budzenie na zadania:
Matematyka - zrobić kilka równań matematycznych
Pamięć - znaleźć par dla każdej dachówki kolorowym
Zamówienie - zestaw płytki w odpowiedniej kolejności
Powtarzam - powtórzyć sekwencję pokazaną kliknij
Barcode - trzeba wstać z łóżka, aby zeskanować kod umieszczony w łazienkę, kuchnię lub po prostu na stole!
Przepisz - dokładnie przepisać losowo wygenerowany tekst
Wstrząsnąć - potrząsnąć telefonem, aż poczujesz przebudzony
Match- łączenia par haseł - ma zbudować w kolekcji Capital-Country, ale łatwo można stworzyć własną, na przykład za pomocą słów w różnych językach!

Można skonfigurować każda metoda i przetestować go spokojnie bez uruchamiania alarmu, aby ustawić go tak, jak lubisz.

Aplikacja ta jest dostępna tylko w języku angielskim
------------------
Ta bezpłatna aplikacja jest reklama obsługiwane i wyświetla banery i reklamy pełnoekranowe.
Wersja płatna bez reklam jest dostępny.

------------------
Sony Xperia i Xiaomi użytkowników!
Upewnij się, aby dodać aplikację do Twojego trybu oszczędzania baterii „” białej listy - bez tego alarmu nie będzie w stanie obudzić urządzenie!

------------------
Wniosek został przetestowany na kilku urządzeniach z różnymi wersjami Androida, ale wciąż mogą występować błędy. Pracuję naprawić każdy błąd, podano, ale nie jestem w stanie naprawić błędy wymienione tylko w sekcji komentarzy - proszę użyć wbudowanego rejestratora zgłaszać błędy - Twoja pomoc jest bardzo mile widziana!

------------------
Alarm będzie dzwonił po restarcie urządzenia! Jednak myśl, że to nie będzie działać, jeśli urządzenie jest wyłączone lub jeśli Siły Zamknij aplikacji z dowolnego menedżera aplikacji lub aplikacji oszczędzania baterii.

------------------
Używane uprawnienia:
WAKE_LOCK - niech za alarm rozpocząć, gdy ekran jest wyłączony
RECEIVE_BOOT_COMPLETED - załadować informacji alarmy przy starcie telefonu
VIBRATE - drgania
READ_PHONE_STATE - aby zatrzymać alarm podczas rozmów telefonicznych
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - dla zapisu kopii zapasowej, ustawienia użytkowników niestandardowych i plików dziennika
MODIFY_AUDIO_SETTINGS - tak alarm jest w stanie grać na max objętości za każdym razem
WRITE_SETTINGS - do wyświetlania informacji na temat następnego alarmu na ekranie blokady
BLUETOOTH i BLUETOOTH_ADMIN - dla opcji, aby wyłączyć Bluetooth w czasie alarmu
DISABLE_KEYGUARD - potrzebna do ukrycia ekranu blokady na niektórych urządzeniach
INTERNET - dla shoutcasts / radiach internetowych i reklam
ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_NETWORK_STATE, GOOGLE_SERVICES - dla reklam
Ta aplikacja korzysta z uprawnienia administratora Device - aktywując aplikację jako administrator urządzeń uniemożliwi Ci (użytkownik) z szybko wymusić zatrzymanie lub odinstalowanie aplikacji jako sposób na ominięcie alarm (nasze jaźnie rano czasami po prostu nie chce się obudzić). Wymagane jest również, aby włączyć funkcję Zablokuj Quit. Administrator urządzenie jest włączone dopiero po użytkownik zdecyduje się to zrobić w Quit Bloku ekranie ustawień aplikacji. Można go łatwo wyłączyć z również tam. Zamknij Zablokuj instrukcje (dostępne w wymienionym powyżej ekranu) wyjaśnia w szczegółach jak to działa i dlaczego potrzebuje administratora urządzenia.
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 69 438
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Few quick fixes of bugs revealed after last update
Modification of advertisment providers. Number of ads stays the same :)
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
27 marca 2018
Rozmiar
4,0M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.3.4
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Kog Creations
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.