សិល្បះនិយាយឈ្មះចិត្តមនុស្ស

Contains ads
4.2
41 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Rated for 3+
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

កម្មវិធីនេះបានដកស្រង់ពីសៀវភៅសិល្បះនិយាយឈ្មះចិត្តមនុស្ស​ ហើយត្រូវបានរៀបចំជាផ្នែកៗ ងាយស្រួលដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន។

យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ មតិយោបល់ដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នក ក្នុងការកែលម្អកម្មវិធី និងសេវារបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបម្រើលោកអ្នកបានកាន់តែប្រសើរឡើង។
Updated on
Aug 1, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
4.2
41 reviews
Chhita Prak
February 5, 2022
មិនដឹងថាការចម្លងយកមកមានការកែសម្រួលឬត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬអត់នោះទេ។ អត្ថបទអានមិនយល់!
2 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

កែសម្រួលថ្មី ២.០