Manual Camera : DSLR Camera Professional (Procam)

8 337
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

This Manual Camera DSLR app will turn your phone into professional camera like, with fully manual camera control on ISO, shutter speed, exposure, manual focus and another features like a professional camera, which can bring your mobile photography to the next level. Take the best capture of your photo and even record your video in 4K UHD resolution.

☆ DSLR Camera HD Professional main features : ☆

✓ Control exposure
✓ Control white balance
✓ Manual ISO *
✓ Manual focus *
✓ Control shutter speed *
✓ Save RAW photo *
✓ Real time filter / color effect
✓ 4K camera recording (on supported devices)
✓ Timelapse / fast motion video
✓ Slow motion video *
✓ Set video frame rate and bit rate
✓ Intervalometer / interval shot
✓ Geotagging
✓ Photo stamping

* Require Android 5.0+ with Camera2API enabled by phone manufacture

It's an excellent fast camera app, perform quickly giving your fast camera performance which is able to take many pictures at some interval in burst mode, very useful for creating stop motion or time lapse video

Create photos with different effects and another pro hd camera pro features like manual exposure lock, manual ISO, white balance, hd camera pro grid view, golden ratio grid, etc. and reach the highest level of dslr photography with this dslr camera professional.

DSLR Camera Professional additional features :

* Burst camera app with configurable delay to create stop motion or create time lapse video
* Face detection / facial recognition
* Front back hd camera pro selection, save raw photo only using rear camera
* Professional camera hd features: Scene mode, focus mode, burst mode, color effects, white balance, and manual exposure lock, manual ISO.
* Choose to and 4k video quality and resolution.
* 4K camera recording (With optional audio recording) like professional camera hd
* Option to turn off the shutter sound.
* GUI to change the orientation without any pause works in any direction.* Adjustable volume keys (image to zoom receive or change the exposure compensation).
* Excellent and fast camera / burst camera hd performance
* Remote control (optional audio countdown) timer (with configurable delay) automatic repeat mode.
* Customable volume keys to perform quick operation like dslr camera app
* HD camera feature to adjust shutter speed
* Manual Focus like DSLR camera halide
* HD camera feature to choose manual ISO like procam halide
* Manual Exposure
* Location targeting feature
* Remove with multi-touch gesture and single-touch control.
* Option to lock the photo or 4k video in portrait or landscape orientation.
* 4K video recording on supported device, turn your phone into 4k camera app
* Realtime Photo Filter on procam halide
* Photo Grid : 4K camera line, golden ration line
* Disable the shutter sound / silent camera mode when take photo or record 4k video
* Optional GPS location tagging (geotagging), photos and videos; For photos that compass direction contains.
* A date and time stamp on photos, raw photo, location coordinates and implements a custom text.
* (Some) external microphone support.
* Manual focus distance; manual ISO / iso dslr photography ;
manual camera exposure lock; RAW (DNG) files on front back manual camera
* Manual ISO / iso manual or just balance ISO ( set iso manual )
* Flash mode feature like procam halide
* Save JPG and RAW Photo for dslr photography
* Brightness / exposure setting
* Burst camera mode useful for creating time lapse or stop motion which required interval shooting
* Unlock phone manual camera professional capability to record at 4k camera on supported devices

All complete features like dslr photography packaged in small compact size and clean interface,
Download this professional camera hd and start record your 4k video

Note :

To use all manual camera features you need device with Android 5.0 and up which is support camera2 API, you will know that your device is supported if you can find “enable camera2api” option in setting menu.
Tato aplikace DSLR pro ruční fotoaparáty změní váš telefon na profesionální fotoaparát, například s plně manuálním ovládáním fotoaparátu na hodnotu ISO, rychlostí závěrky, expozicí, manuálním zaostřováním a dalšími funkcemi, jako je profesionální fotoaparát, který může vaše mobilní fotografie přenést na další úroveň. Vezměte si nejlepší zachycení své fotografie a dokonce i záznam videa v rozlišení 4K UHD.

☆ Hlavní funkce DSLR Camera HD Professional: ☆

✓ Omezte expozici
✓ Řízení vyvážení bílé
✓ Manuální ISO *
✓ Ruční zaostřování *
✓ Řízení rychlosti závěrky *
✓ Uložit RAW fotku *
✓ Filtr / barevný efekt v reálném čase
✓ Nahrávání 4K kamer (na podporovaných zařízeních)
✓ Timelapse / fast motion video
✓ Zpomalené video *
✓ Nastavte počet snímků videa a přenosovou rychlost
✓ Intervalometr / interval
✓ Geotagging
✓ Fotografování

* Vyžadovat Android 5.0+ s Camera2API povolenou výrobou telefonů

Je to vynikající aplikace pro rychlé fotoaparáty, rychle se provádí, což umožňuje rychlý výkon fotoaparátu, který je schopen pořizovat mnoho snímků v určitém intervalu v režimu shluku snímků, což je velmi užitečné při vytváření zastavení nebo časosběrného videa.

Vytvořit fotografie s různými efekty a další pro hd kamery pro funkce, jako je ruční expozice zámek, manuální ISO, vyvážení bílé, hd kamery pro mřížku zobrazení, zlatý poměr mřížky, atd. A dosáhnout nejvyšší úrovně dslr fotografie s tímto profesionálním fotoaparátem dslr.

Fotoaparát DSLR Professional Další funkce:

* Burst fotoaparát app s konfigurovatelným zpožděním vytvořit stop motion nebo vytvořit časosběrné video
* Detekce obličeje / rozpoznávání obličeje
* Přední zadní hd fotoaparát pro výběr, uložit surové fotografie pouze pomocí zadní kamery
* Profesionální funkce fotoaparátu hd: režim scény, režim zaostřování, režim sériového snímání, barevné efekty, vyvážení bílé a ruční blokování expozice, manuální ISO.
* Vyberte a 4k kvalitu videa a rozlišení.
* 4K záznam kamery (s volitelným zvukovým záznamem) jako profesionální fotoaparát hd
* Možnost vypnutí zvuku závěrky.
* GUI pro změnu orientace bez jakékoli pauzy funguje v libovolném směru. * Nastavitelná tlačítka hlasitosti (obraz pro přiblížení nebo změnu kompenzace expozice).
* Vynikající a rychlý fotoaparát / shluková kamera hd výkon
* Dálkové ovládání (volitelné audio odpočítávání) časovač (s nastavitelným zpožděním) automatický režim opakování.
* Vlastní klávesy pro nastavení hlasitosti pro rychlý provoz jako dslr fotoaparát app
* Funkce HD kamery pro nastavení rychlosti závěrky
* Manuální ostření jako DSLR halogenid fotoaparátu
* HD fotoaparát funkce vybrat ruční ISO jako procam halogenid
* Manuální expozice
* Funkce cílení na umístění
* Odstraňte pomocí multifunkčního gesta a ovládání jedním dotykem.
* Možnost uzamčení fotografie nebo 4k videa na výšku nebo na šířku.
* 4K video záznam na podporovaném zařízení, otočte telefon do aplikace 4k fotoaparát
* Realtime Photo Filter na procam halide
* Foto Grid: 4K linka fotoaparátu, zlatá příděná čára
* Vypněte zvuk závěrky / tichý režim fotoaparátu, když fotografujete nebo nahráváte 4k video
* Volitelné značení polohy GPS (geotagging), fotografie a videa; Pro fotografie, které směr kompasu obsahuje.
* Datum a čas razítko na fotografiích, surové fotografie, umístění koordinuje a implementuje vlastní text.
* (Některé) podpora externího mikrofonu.
* Vzdálenost ručního zaostřování; manuální ISO / iso dslr fotografie;
ruční zámek expozice fotoaparátu; Soubory RAW (DNG) na předním manuálním fotoaparátu
* Manuální ISO / iso manuál nebo jen vyvážení ISO (nastaveno manuálně)
* Flash režim funkce jako procam halogenid
* Uložit JPG a RAW Foto pro dslr fotografie
* Nastavení jasu / expozice
* Burst fotoaparát režim užitečné pro vytváření časosběrných nebo zastavení pohybu, který vyžaduje interval fotografování
* Odemknout ruční manuální fotoaparát profesionální schopnost nahrávat na 4 k fotoaparátu na podporovaných zařízeních

Všechny kompletní funkce jako dslr fotografie balené v malé kompaktní velikosti a čisté rozhraní,
Stáhněte si tento profesionální fotoaparát hd a začněte nahrávat vaše 4k video

Poznámka :

Chcete-li používat všechny funkce manuálních kamer, které potřebujete zařízení s operačním systémem Android 5.0 a vyšší, což je podpora kamery2 API, budete vědět, že vaše zařízení je podporováno, pokud v menu nastavení najdete možnost „povolit kameru2api“.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 8 337
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Intervalometer error fixed
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
28. srpna 2019
Velikost
4,3M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
1.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Lenses Inc.
Vývojář
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.