LetterSchool - Block Letters

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Download LetterSchool, the #1 handwriting app, and watch your toddler having a great time with this fun and educational game for preschoolers.

Loved & played by more than 2 million toddlers and recommended by teachers & educational specialists. It’s been used at over 5,000 preschools and kindergartens to teach handwriting to kids!

• Learn how to write all block/print letters of the ABC alphabet and the numbers 1-10 with LetterSchool.
• Play and discover 4 exciting preschool games per letter or number!
• Practise essential phonics and writing skills.
• Learn WORDS associated with the letters!
• Have fun while tracing letters & phonics!
• Progress and settings stored for up to three players.
• Reach the gold level and discover new animations! This level helps you keep track of your kids' results and it shows the exact copy of their handwriting!

HOW IT WORKS:

1. Discover the shape, phonics, name, and sound of all the 26 letters of the alphabet, as well as 10 numbers, all in block/print!
2. Tap the letter: learn where to start to write the letters and numbers and finish by tapping the dots.
3. Tracing the letter: practice the letter trajectory by tracing games! Try it with your toddler, it’s fun!
4. Write the letter: test your knowledge by writing the ABC and numbers from memory.

WHAT’S IN IT:

• Uppercase and lowercase block / print letters + numbers 1 - 10!
• Choice out of three font styles: Handwriting Without Tears style, D'Nealian style and Zaner-Bloser style.
• Two exciting levels: Silver and Gold!
• Portfolio of your kid's handwriting skills (the gold level).
• Montessori materials & methods.

LetterSchool is crafted with the greatest care for preschool kids & toddlers. Parents and teachers can use LetterSchool independently, but a preschool that teaches according to the Montessori principle can use LetterSchool as a source for their Montessori materials and methods as well.

Tracing the letters of the ABC is becoming a fun game for toddlers. The educational setup makes sure your kid learns a lot from the different games and the fun animations make that your kids can’t stop playing with this pre-k game.

While there are many pre-k writing apps available, we believe LetterSchool holds the best cards for learning pre-k children writing their ABC's! Teachers in kindergarten are the fans of LetterSchool, they know that learning how to write is a tremendous challenge for young children. They must reproduce a huge number of complex letter trajectories and memorize dozens of related phonics. Letter sounds must be associated with words and numbers with values. LetterSchool ensures that kids absorb all this knowledge as they develop the fine motor skills they need. This optimal preparation for handwriting gives them a head start upon entering school and kindergarten.

PROUD OF OUR AWARDS:

🏆 Winner Tabby Awards Users’ Choice 2014 – Tabby Awards
🏆 Teachers With Apps Certified – TeachersWithApps
🏆 The app has been recognized worldwide by experts as a tool for learning to read and write and it truly shows! – iHeartThisApp
🏆 Learning a letter on this free educational app is like being on a great party, with disco lights, stars, and fireworks. Every letter is a surprise! – Apps4Kids
🏆 The kids love it! This app is right on track to help my son to be better prepared for Kindergarten. - Kidz

LET’S PLAY & LEARN!

Get this pre-k game and let your toddler discover the magical world of letters and words. Before you realize, they are writing the complete English ABC alphabet, all in block/print! Take action now and download this great educational kids app!

If you have any question or suggestions, please contact us at support@letterschool.org

You can also check our FAQ page on www.letterschool.com/faq.
Pobierz LetterSchool , pismo app # 1, i oglądać twój maluch mający wielki czas z tym zabawy i gry edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kochał i grał przez ponad 2 miliony małych i zalecane przez nauczycieli i specjalistów edukacyjnych. Jest stosowany w ponad 5000 przedszkoli i przedszkoli uczyć pisma dla dzieci!

• Naucz się pisać wszystkie literami / print alfabetu ABC i numery 1-10 z LetterSchool.
• Play i odkryć 4 ekscytujących gier przedszkolnym na literę lub cyfrę!
• Praktyka podstawowe akustyka i pisania.
• uczyć się słów związanych z literami!
• Baw się podczas śledzenia listów i akustyka!
• Postęp i przechowywane ustawienia dla maksymalnie trzech graczy.
• osiągnąć poziom złota i odkryć nowe animacje! Poziom ten pozwala śledzić wyniki swoich dzieciaków i pokazuje dokładną kopię swojego pisma!

Jak to działa:

1. Odkryj kształt, akustyka, nazwa, a dźwięk z wszystkich 26 liter alfabetu, a także 10 numerów, wszystkie w bloku / wydruku!
2. Wybierz literę: dowiedzieć się, od czego zacząć pisać litery i cyfry i wykończenie dotykając kropki.
3. Śledzenie list: ćwiczyć trajektorię się poprzez śledzenie gry! Spróbuj z malucha, to zabawa!
4. Napisz list: sprawdzić swoją wiedzę poprzez pisanie ABC i numerów z pamięci.

Co to oznacza

• litery + cyfry wielkie i małe blok / drukujące 1 - 10!
• Wybór z trzech stylów czcionek: Pismo Bez Łez styl, D'Nealian styl i Zaner-Bloser styl.
• Dwa ekscytujących poziomów: srebro i złoto!
• Portfel umiejętności pisma Twojego dziecka (poziom Gold).
• Materiały i metody Montessori.

LetterSchool jest przygotowane z największą starannością dla dzieci w wieku przedszkolnym i małych dzieci. Rodzice i nauczyciele mogą korzystać LetterSchool niezależnie, ale w wieku przedszkolnym, które uczy zgodnie z zasadą Montessori mogą korzystać LetterSchool jako źródło swoich materiałów i metod Montessori, jak również.

Kalka litery ABC staje się zabawa dla małych dzieci. Konfiguracja edukacyjnych sprawia, że ​​Twoje dziecko uczy się wiele z różnych gier i zabawy animacje sprawiają, że dzieci nie mogą przestać grać z tym pre-k grze.

Chociaż istnieje wiele aplikacji pre-k pisania dostępny, wierzymy LetterSchool posiada najlepsze karty do nauki dzieci pre-k piśmie ich ABC! Nauczyciele w przedszkolu są fani LetterSchool, wiedzą, że uczenie się, jak napisać to ogromne wyzwanie dla małych dzieci. Muszą one rozmnażać ogromną liczbę złożonych trajektorii literowych i zapamiętać dziesiątki pokrewnych akustyka. Dźwięki nas musi wiązać się z słów i liczb z wartościami. LetterSchool zapewnia, że ​​dzieci wchłonąć całą tę wiedzę, jak rozwijać umiejętności motorycznych, których potrzebują. To optymalne przygotowanie do pisma daje im fory po wejściu szkoły i przedszkola.

PROUD OF Nasze nagrody:

🏆 Winner Tabby Nagrody Users’ Choice 2014 - Tabby Awards
🏆 Nauczyciele z Aplikacjami certyfikat - TeachersWithApps
🏆 Aplikacja została doceniona na całym świecie przez ekspertów jako narzędzie do nauki czytania i pisania i to naprawdę widać! - iHeartThisApp
🏆 Nauka list w tej bezpłatnej aplikacji edukacyjnych jest jak na wielkiej imprezie, z disco światła, gwiazd i fajerwerków. Każdy list jest niespodzianka! - Apps4Kids
🏆 Dzieci love it! Ta aplikacja jest na dobrej drodze, aby pomóc mój syn będzie lepiej przygotowana do przedszkola. - Kidz

Grajmy & LEARN!

Pobierz ten pre-k grę i niech maluch odkryć magiczny świat liter i słów. Przed uświadomić sobie, piszą kompletny angielski abecadło, wszystko w bloku / wydruku! Podjąć działania teraz i pobrać ten wielki dzieci edukacyjne app!

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, prosimy o kontakt pod adresem support@letterschool.org

Można także sprawdzić naszą stronę FAQ na www.letterschool.com/faq .
Więcej informacji
4,2
Łącznie: 745
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We've updated the app! Bugs are fixed!
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
12 marca 2018
Rozmiar
70M
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
1.2.8
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Letterschool Enabling Learning
Programista
Pierre Lallementstraat 742 1097JR AMSTERDAM
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.