Empresari al dia

50+
Descargas
Clasificación de contenido
Para todos
Captura de pantalla
Captura de pantalla
Captura de pantalla

Información de la aplicación

Empresari al Dia és una aplicació fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis dʼAndorra, GM Consultors i Digicom, essent aquesta darrera
entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació.
L’aplicació està disponible per als sistemes dʼApple i Android.
L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable, i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.

Calendari Fiscal
S’informa l’empresari, mitjançant avisos "push", de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les persones físiques IRPF, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques entre altres).
L’aplicació facilita també tots els formularis necessaris (en format pdf exportable) per cada figura impositiva.
L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.

Pla general de comptabilitat
L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així
com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Comptes anuals
S’informa dels llindars per formular els comptes anuals (normal, abreujat i simplificat).
Es faciliten (en format pdf exportable) tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux dʼefectiu.

Altres
S’adjunten els quadres d’amortització comptable i fiscal, així com els llindars per determinar la modalitat de càlcul de l’IS, IGI i IRPF.

Nota legal
Les dades del contingut de l’aplicació han estat extretes del BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) i del document editat pel Govern d’Andorra “Guia d’aplicació del pla general de comptabilitat:
quadre de comptes, correspondència de comptes amb comptes anuals, definicions i relacions comptables”.
L’accés a l’aplicació és via electrònica i és gratuït. No es pot fer cap ús comercial ni qualsevol altre ús que no sigui el proveir informació a l’usuari.
Empresari al Dia i els logos associats a l’aplicació són propietat de la Cambra de Comerç, Digicom i GM Consultors.

Contacte Tècnic:
info@digicom.ad

Contingut:
info@gmconsultors.com
Última actualización
5 feb 2021

Seguridad de los datos

La seguridad empieza por entender cómo los desarrolladores recogen y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función del modo en que utilices la aplicación, la región donde vayas a usarla y tu edad. El desarrollador ha proporcionado esta información y es posible que la actualice a lo largo del tiempo.
No se comparten datos con terceros
Más información sobre cómo los desarrolladores declaran lo que comparten
Esta aplicación puede recoger estos tipos de datos
Ubicación, Información personal y otros 2
Los datos se cifran en tránsito
Los datos no se pueden eliminar

Novedades

Millores de la versió.