Empresari al dia

¿Quieres traducir la descripción al Español (España) con el Traductor de Google?Volver a traducir la descripción al Catalán

Empresari al Dia és una aplicació fruit de la col·laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis dʼAndorra, GM Consultors i Digicom, essent aquesta darrera
entitat el partner tecnològic que ha desenvolupat l’aplicació.
L’aplicació està disponible per als sistemes dʼApple i Android.
L’objectiu de l’aplicació és facilitar a l’empresari informació de caire fiscal i comptable, i s’estructura en tres eixos: fiscalitat, comptabilitat i quadres dels comptes anuals.

Calendari Fiscal
S’informa l’empresari, mitjançant avisos "push", de les dates límit en relació a les figures fiscals que li són d’aplicació (impost de societats IS, impost sobre la renda de les persones físiques IRPF, impost general indirecte IGI, impost sobre la renda dels no residents fiscals IRNR, impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança ISI assegurances, impostos comunals i taxa sobre el registre d’activitats econòmiques entre altres).
L’aplicació facilita també tots els formularis necessaris (en format pdf exportable) per cada figura impositiva.
L’usuari pot seleccionar quines alertes configura al seu calendari de forma a veure només aquella informació que li és d’interès.

Pla general de comptabilitat
L’usuari disposa del Pla General Comptable andorrà ordenat per grups comptables fins a un nivell de detall de 3 dígits, amb la informació de cada grup (definicions i relacions comptables), així
com la correspondència del grup comptable amb els quadres dels comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys).

Comptes anuals
S’informa dels llindars per formular els comptes anuals (normal, abreujat i simplificat).
Es faciliten (en format pdf exportable) tots els quadres comptables que integren els comptes anuals: balanç (normal, abreujat i simplificat), compte de pèrdues i guanys (normal, abreujat i simplificat), estat de canvis del patrimoni net i estat de flux dʼefectiu.

Altres
S’adjunten els quadres d’amortització comptable i fiscal, així com els llindars per determinar la modalitat de càlcul de l’IS, IGI i IRPF.

Nota legal
Les dades del contingut de l’aplicació han estat extretes del BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) i del document editat pel Govern d’Andorra “Guia d’aplicació del pla general de comptabilitat:
quadre de comptes, correspondència de comptes amb comptes anuals, definicions i relacions comptables”.
L’accés a l’aplicació és via electrònica i és gratuït. No es pot fer cap ús comercial ni qualsevol altre ús que no sigui el proveir informació a l’usuari.
Empresari al Dia i els logos associats a l’aplicació són propietat de la Cambra de Comerç, Digicom i GM Consultors.

Contacte Tècnic:
info@digicom.ad

Contingut:
info@gmconsultors.com
Empresario al Día es una aplicación fruto de la colaboración entre la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andorra, GM Consultores y Digicom, siendo esta última
entidad el partner tecnológico que ha desarrollado la aplicación.
La aplicación está disponible para los sistemas de Apple y Android.
El objetivo de la aplicación es facilitar al empresario información de carácter fiscal y contable, y se estructura en tres ejes: fiscalidad, contabilidad y cuadros de las cuentas anuales.
 
calendario Fiscal
Se informa del empresario, mediante avisos "push", de las fechas límite en relación a las figuras fiscales que le son de aplicación (impuesto de sociedades IS, impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF, impuesto general indirecto IGI, impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales IRNR, impuesto indirecto sobre la prestación de servicios de seguro ISI seguros, impuestos comunales y tasa sobre el registro de actividades económicas entre otras).
La aplicación facilita también todos los formularios necesarios (en formato pdf exportable) por cada figura impositiva.
El usuario puede seleccionar qué alertas configura a su calendario de forma que ver sólo aquella información que le es de interés.
 
Plan General de Contabilidad
El usuario dispone del Plan General Contable andorrano ordenado por grupos contables hasta un nivel de detalle de 3 dígitos, con la información de cada grupo (definiciones y relaciones contables), así
como la correspondencia del grupo contable con los cuadros de las cuentas anuales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias).
 
cuentas anuales
Se informa de los umbrales para formular las cuentas anuales (normal, abreviado y simplificado).
Se facilitan (en formato pdf exportable) todos los cuadros contables que integran las cuentas anuales: balance (normal, abreviado y simplificado), cuenta de pérdidas y ganancias (normal, abreviado y simplificado), estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo efectivo.
 
otros
Se adjuntan los cuadros de amortización contable y fiscal, así como los umbrales para determinar la modalidad de cálculo del IS, IGI y IRPF.
 
Nota legal
Los datos del contenido de la aplicación han sido extraídas del BOPA (Boletín Oficial del Principado de Andorra) y del documento editado por el Gobierno de Andorra "Guía de aplicación del plan general de contabilidad:
cuadro de cuentas, correspondencia de cuentas con cuentas anuales, definiciones y relaciones contables ".
El acceso a la aplicación es vía electrónica y es gratuito. No se puede hacer ningún uso comercial ni cualquier otro uso que no sea el proveer información al usuario.
Empresario al Día y los logos asociados a la aplicación son propiedad de la Cámara de Comercio, Digicom y GM Consultores.
 
Contacto Técnico:
info@digicom.ad
 
contenido:
info@gmconsultors.com
Más información
Ocultar

Novedades

Millores de la versió.
Más información
Ocultar

Información adicional

Actualizada
5 de febrero de 2021
Tamaño
3,0M
Descargas
50+
Versión actual
1.5.4
Requiere Android
5.0 y versiones posteriores
Clasificación de contenido
Permisos
Ofrecida por
Reskyt SL
©2021 GoogleTérminos del Servicio del sitioPrivacidadDesarrolladoresInformación de Google|Ubicación: Estados UnidosIdioma: Español
Al comprar este artículo, se realiza una transacción con Google Payments y aceptas las Condiciones de Servicio y el Aviso de Privacidad de Google Payments.