Marathi News + ePaper by Loksatta

Contains Ads
បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (សហរដ្ឋអាមេរិក) វិញ

Marathi news by Loksatta - one of the most respected Marathi newspaper provides the connect with Maharashtra with this well-designed app to provide news and stories from the daily newspaper as well as the website (loksatta.com).

Get on the go access to Marathi news, breaking news, top news, live coverage, photos from Maharashtra and around the country. Loksatta Android App can be one stop solution of news on the go. Read news, stay updated and ahead on Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

लोकसत्ता मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे देश-विदेशासह राज्यातील आणि तुमच्या शहरातील ताज्या घडामोडींची माहिती तात्काळ वाचणे शक्य. राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील इत्यंभूत माहिती लोकसत्ताच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर उपलब्ध.
लोकसत्ता अॅपची ठळक वैशिष्टये :-

-ताज्या बातम्या आणि चालू घडामोडींची नोटिफिकेशन्सद्वारे तात्काळ माहिती
-लेख अथवा बातमी ऑफलाईन देखील वाचता येते.
-गरजेनुसार फॉन्ट मोठा अथवा लहान करण्याची सुविधा.
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्या समाज माध्यमांवर लोकसत्ताचे लेख आणि बातम्या शेअर करण्याची सुविधा.
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटा चष्मा, व्यक्तीवेधसह विविध माहितीपूर्ण सदरे.
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअर वृत्तान्त आणि अर्थवृत्तान्त या साप्ताहिक पुरवण्या अॅपवर उपलब्ध.
-लोकप्रभा साप्ताहिक वाचण्यासाठी खास वेगळे सेक्शन.
-फोटो गॅलरी.
-‘ई-पेपर’ जसाचा तसा वाचण्याची सुविधा.
-२जी आणि ३ जी नेटवर्कवर सहज वापरता येण्याजोगे मोफत अॅप्लिकेशन.


Keywords: Marathi news, news in marathi, latest marathi news, latest news in marathi, Breaking news in marathi, Marathi Newspapaer, Marathi samachar, marathi newspapers, marathi news online, marathi news app, marathi news apps, news app in marathi, samachar in marathi, news app, marathi news on loksatta, loksatta marathi news app, loksatta app, loksatta news app, marathi news by loksatta.
ដំណឹង Marathi ដោយ Loksatta - មួយក្នុងចំណោមកាសែត Marathi ដែលគេគោរពផ្ដល់នូវការតភ្ជាប់ជាមួយ Maharashtra ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ដំណឹងនិងរឿងរ៉ាវពីកាសែតប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងគេហទំព័រ (loksatta.c​​om) ។

ទទួលបាននៅលើការចូលដំណើរការធ្វើដំណើរដំណឹង Marathi, ដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍, ដំណឹងកំពូល, រស់គ្របដណ្តប់, រូបថតពី Maharashtra និងនៅជុំវិញប្រទេស។ Loksatta ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កម្មវិធីអាចជាដំណោះស្រាយមួយនៃដំណឹងឈប់នៅលើធ្វើដំណើរ។ អានដំណឹង, ស្នាក់នៅបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យនិងការនាំមុខនៅលើដំណឹងកំសាន្ត, ដំណឹងតិចដំណឹងឧបករណ៍, ដំណឹងឥណ្ឌា, ដំណឹងនយោបាយ, កីឡា, កីឡា Cricket និងដំណឹងដំណឹងបូលីវូដ។

लोकसत्तामोबाईलअॅप्लिकेशनद्वारेदेश-विदेशासहराज्यातीलआणितुमच्याशहरातीलताज्याघडामोडींचीमाहितीतात्काळवाचणेशक्य។ राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईलआणिमनोरंजनक्षेत्रातीलइत्यंभूतमाहितीलोकसत्ताच्यामोबाईलअॅप्लिकेशनवरउपल​​ब्ध។
लोकसत्ताअॅपचीठळकवैशिष्टये: -

-ताज्याबातम्याआणिचालूघडामोडींचीनोटिफिकेशन्सद्वारेतात्काळमाहिती
-लेखअथवाबातमीऑफलाईनदेखीलवाचतायेते។
-गरजेनुसारफॉन्टमोठाअथवालहानकरण्याचीसुविधा។
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्यासमाजमाध्यमांवरलोकसत्ताचेलेखआणिबातम्याशेअरकरण्याचीसुविधा។
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटाचष्मा, व्यक्तीवेधसहविविधमाहितीपूर्णसदरे។
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअरवृत्तान्तआणिअर्थवृत्तान्तयासाप्ताहिकपुरवण्याअॅपवरउपल​​ब्ध។
-लोकप्रभासाप्ताहिकवाचण्यासाठीखासवेगळेसेक्शन។
-फोटोगॅलरी។
-'ई-पेपर "जसाचातसावाचण्याचीसुविधा។
-2 जीआणि 3 जीनेटवर्कवरसहजवापरतायेण्याजोगेमोफतअॅप्लिकेशन។


ពាក្យគន្លឹះ: ដំណឹង Marathi ដំណឹងក្នុង marathi ដំណឹង marathi ដំណឹងថ្មីបំផុតចុងក្រោយបំផុតនៅ marathi, Breaking News ក្នុង marathi, Marathi Newspapaer, samachar Marathi កាសែត marathi ដំណឹង marathi លើបណ្តាញ, កម្មវិធីដំណឹង marathi កម្មវិធីដំណឹង marathi, កម្មវិធីដំណឹងក្នុង marathi, samachar ក្នុង marathi, កម្មវិធីដំណឹង, ដំណឹង marathi នៅលើ loksatta, loksatta កម្មវិធីដំណឹង marathi, កម្មវិធី loksatta, កម្មវិធីដំណឹង loksatta ដំណឹង marathi ដោយ loksatta ។
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
3,6
សរុប 5.809
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

- Collated Home screen experience
- Customize sections in the home screen to read the news that matters to you the most
- Read E-Paper from within the app.
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
17 តុលា 2018
ទំហំ
30M
ដំឡើង
100,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
3.0.2
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.4 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
The Indian Express Online
©2019 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។