Marathi News + ePaper by Loksatta

包含广告
要使用 Google 翻译将说明翻译成简体中文吗?将说明翻译回英语(美国)

Marathi news by Loksatta - one of the most respected Marathi newspaper provides the connect with Maharashtra with this well-designed app to provide news and stories from the daily newspaper as well as the website (loksatta.com).

Get on the go access to Marathi news, breaking news, top news, live coverage, photos from Maharashtra and around the country. Loksatta Android App can be one stop solution of news on the go. Read news, stay updated and ahead on Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

लोकसत्ता मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे देश-विदेशासह राज्यातील आणि तुमच्या शहरातील ताज्या घडामोडींची माहिती तात्काळ वाचणे शक्य. राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील इत्यंभूत माहिती लोकसत्ताच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर उपलब्ध.
लोकसत्ता अॅपची ठळक वैशिष्टये :-

-ताज्या बातम्या आणि चालू घडामोडींची नोटिफिकेशन्सद्वारे तात्काळ माहिती
-लेख अथवा बातमी ऑफलाईन देखील वाचता येते.
-गरजेनुसार फॉन्ट मोठा अथवा लहान करण्याची सुविधा.
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्या समाज माध्यमांवर लोकसत्ताचे लेख आणि बातम्या शेअर करण्याची सुविधा.
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटा चष्मा, व्यक्तीवेधसह विविध माहितीपूर्ण सदरे.
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअर वृत्तान्त आणि अर्थवृत्तान्त या साप्ताहिक पुरवण्या अॅपवर उपलब्ध.
-लोकप्रभा साप्ताहिक वाचण्यासाठी खास वेगळे सेक्शन.
-फोटो गॅलरी.
-‘ई-पेपर’ जसाचा तसा वाचण्याची सुविधा.
-२जी आणि ३ जी नेटवर्कवर सहज वापरता येण्याजोगे मोफत अॅप्लिकेशन.


Keywords: Marathi news, news in marathi, latest marathi news, latest news in marathi, Breaking news in marathi, Marathi Newspapaer, Marathi samachar, marathi newspapers, marathi news online, marathi news app, marathi news apps, news app in marathi, samachar in marathi, news app, marathi news on loksatta, loksatta marathi news app, loksatta app, loksatta news app, marathi news by loksatta.
通过Loksatta马拉新闻 - 最受尊敬的马拉的报纸之一,提供了连接与马哈拉施特拉邦这个精心设计的应用程序,提供从日报的新闻和故事以及网站(loksatta.c​​om)。

获取在旅途中访问马拉新闻,最新新闻,头条新闻,现场报道,来自马哈拉施特拉邦和全国各地的照片。 Loksatta Android应用程序可以在旅途中的消息的一站式解决方案。阅读新闻,了解最新动态及未来的娱乐新闻,科技新闻,小工具新闻,印度新闻,政治新闻,体育新闻,新闻板球和宝莱坞的消息。

लोकसत्तामोबाईलअॅप्लिकेशनद्वारेदेश-विदेशासहराज्यातीलआणितुमच्याशहरातीलताज्याघडामोडींचीमाहितीतात्काळवाचणेशक्य。 राजकारण,अर्थकारण,शिक्षण,क्रीडा,लाईफस्टाईलआणिमनोरंजनक्षेत्रातीलइत्यंभूतमाहितीलोकसत्ताच्यामोबाईलअॅप्लिकेशनवरउपल​​ब्ध。
लोकसत्ताअॅपचीठळकवैशिष्टये: -

-ताज्याबातम्याआणिचालूघडामोडींचीनोटिफिकेशन्सद्वारेतात्काळमाहिती
-लेखअथवाबातमीऑफलाईनदेखीलवाचतायेते。
-गरजेनुसारफॉन्टमोठाअथवालहानकरण्याचीसुविधा。
-फेसबुक,ट्विटर,व्हॉट्सअॅपसारख्यासमाजमाध्यमांवरलोकसत्ताचेलेखआणिबातम्याशेअरकरण्याचीसुविधा。
-अग्रलेख,अन्वयार्थ,उलटाचष्मा,व्यक्तीवेधसहविविधमाहितीपूर्णसदरे。
-लोकरंग,चतुरंग,व्हिवा,वास्तुरंग,बालमैफल,करिअरवृत्तान्तआणिअर्थवृत्तान्तयासाप्ताहिकपुरवण्याअॅपवरउपल​​ब्ध。
-लोकप्रभासाप्ताहिकवाचण्यासाठीखासवेगळेसेक्शन。
-फोटोगॅलरी。
-'ई-पेपर“जसाचातसावाचण्याचीसुविधा。
-2जीआणि3जीनेटवर्कवरसहजवापरतायेण्याजोगेमोफतअॅप्लिकेशन。


关键词:马拉消息,马拉地语新闻,最新马拉消息,马拉最新消息,在马拉最新新闻,马拉Newspapaer,马拉新闻报,马拉地语报纸,网络马拉新闻,马拉地语新闻应用程序,马拉地语的新闻应用程序,在马拉的新闻应用程序,新闻报在马拉地语,新闻应用程序,在loksatta马拉新闻,loksatta马拉新闻应用程序,应用程序loksatta,loksatta新闻应用程序,通过loksatta马拉消息。
阅读更多内容
收起
3.6
6,002 个评分
5
4
3
2
1
正在加载...

新变化

- Collated Home screen experience
- Customize sections in the home screen to read the news that matters to you the most
- Read E-Paper from within the app.
阅读更多内容
收起

其他信息

更新日期
2018年10月17日
大小
30M
安装次数
100,000+
当前版本
3.0.2
Android 系统版本要求
4.4 及更高版本
内容分级
适合所有人
提供者:
The Indian Express Online
©2019 Google网站服务条款隐私权开发者音乐人Google 大全|位置:美国语言:简体中文
购买此商品即表示您正在通过 Google Payments 进行交易,并同意 Google Payments 服务条款隐私权声明