Marathi News + ePaper by Loksatta

含廣告內容
使用 Google 翻譯將說明譯成繁體中文?將說明翻譯回英文(美國)

Marathi news by Loksatta - one of the most respected Marathi newspaper provides the connect with Maharashtra with this well-designed app to provide news and stories from the daily newspaper as well as the website (loksatta.com).

Get on the go access to Marathi news, breaking news, top news, live coverage, photos from Maharashtra and around the country. Loksatta Android App can be one stop solution of news on the go. Read news, stay updated and ahead on Entertainment news, Tech news, Gadgets news, India news, Politics news, Sports news, Cricket news and Bollywood news.

लोकसत्ता मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे देश-विदेशासह राज्यातील आणि तुमच्या शहरातील ताज्या घडामोडींची माहिती तात्काळ वाचणे शक्य. राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, क्रीडा, लाईफस्टाईल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील इत्यंभूत माहिती लोकसत्ताच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनवर उपलब्ध.
लोकसत्ता अॅपची ठळक वैशिष्टये :-

-ताज्या बातम्या आणि चालू घडामोडींची नोटिफिकेशन्सद्वारे तात्काळ माहिती
-लेख अथवा बातमी ऑफलाईन देखील वाचता येते.
-गरजेनुसार फॉन्ट मोठा अथवा लहान करण्याची सुविधा.
-फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅपसारख्या समाज माध्यमांवर लोकसत्ताचे लेख आणि बातम्या शेअर करण्याची सुविधा.
-अग्रलेख, अन्वयार्थ, उलटा चष्मा, व्यक्तीवेधसह विविध माहितीपूर्ण सदरे.
-लोकरंग, चतुरंग, व्हिवा, वास्तुरंग, बालमैफल, करिअर वृत्तान्त आणि अर्थवृत्तान्त या साप्ताहिक पुरवण्या अॅपवर उपलब्ध.
-लोकप्रभा साप्ताहिक वाचण्यासाठी खास वेगळे सेक्शन.
-फोटो गॅलरी.
-‘ई-पेपर’ जसाचा तसा वाचण्याची सुविधा.
-२जी आणि ३ जी नेटवर्कवर सहज वापरता येण्याजोगे मोफत अॅप्लिकेशन.


Keywords: Marathi news, news in marathi, latest marathi news, latest news in marathi, Breaking news in marathi, Marathi Newspapaer, Marathi samachar, marathi newspapers, marathi news online, marathi news app, marathi news apps, news app in marathi, samachar in marathi, news app, marathi news on loksatta, loksatta marathi news app, loksatta app, loksatta news app, marathi news by loksatta.
通過Loksatta馬拉新聞 - 最受尊敬的馬拉的報紙之一,提供了連接與馬哈拉施特拉邦這個精心設計的應用程序,提供從日報的新聞和故事以及網站(loksatta.c​​om)。

獲取在旅途中訪問馬拉新聞,最新新聞,頭條新聞,現場報導,來自馬哈拉施特拉邦和全國各地的照片。 Loksatta Android應用程序可以在旅途中的消息的一站式解決方案。閱讀新聞,了解最新動態及未來的娛樂新聞,科技新聞,小工具新聞,印度新聞,政治新聞,體育新聞,新聞板球和寶萊塢的消息。

लोकसत्तामोबाईलअॅप्लिकेशनद्वारेदेश-विदेशासहराज्यातीलआणितुमच्याशहरातीलताज्याघडामोडींचीमाहितीतात्काळवाचणेशक्य。 राजकारण,अर्थकारण,शिक्षण,क्रीडा,लाईफस्टाईलआणिमनोरंजनक्षेत्रातीलइत्यंभूतमाहितीलोकसत्ताच्यामोबाईलअॅप्लिकेशनवरउपल​​ब्ध。
लोकसत्ताअॅपचीठळकवैशिष्टये: -

-ताज्याबातम्याआणिचालूघडामोडींचीनोटिफिकेशन्सद्वारेतात्काळमाहिती
-लेखअथवाबातमीऑफलाईनदेखीलवाचतायेते。
-गरजेनुसारफॉन्टमोठाअथवालहानकरण्याचीसुविधा。
-फेसबुक,ट्विटर,व्हॉट्सअॅपसारख्यासमाजमाध्यमांवरलोकसत्ताचेलेखआणिबातम्याशेअरकरण्याचीसुविधा。
-अग्रलेख,अन्वयार्थ,उलटाचष्मा,व्यक्तीवेधसहविविधमाहितीपूर्णसदरे。
-लोकरंग,चतुरंग,व्हिवा,वास्तुरंग,बालमैफल,करिअरवृत्तान्तआणिअर्थवृत्तान्तयासाप्ताहिकपुरवण्याअॅपवरउपल​​ब्ध。
-लोकप्रभासाप्ताहिकवाचण्यासाठीखासवेगळेसेक्शन。
-फोटोगॅलरी。
-'ई-पेपर“जसाचातसावाचण्याचीसुविधा。
-2जीआणि3जीनेटवर्कवरसहजवापरतायेण्याजोगेमोफतअॅप्लिकेशन。


關鍵詞:馬拉消息,馬拉地語新聞,最新馬拉消息,馬拉最新消息,在馬拉最新新聞,馬拉Newspapaer,馬拉新聞報,馬拉地語報紙,網絡馬拉新聞,馬拉地語新聞應用程序,馬拉地語的新聞應用程序,在馬拉的新聞應用程序,新聞報在馬拉地語,新聞應用程序,在loksatta馬拉新聞,loksatta馬拉新聞應用程序,應用程序loksatta,loksatta新聞應用程序,通過loksatta馬拉消息。
閱讀完整內容
3.6
5,475 則評分
5
4
3
2
1
載入中...

最新異動

- Collated Home screen experience
- Customize sections in the home screen to read the news that matters to you the most
- Read E-Paper from within the app.
閱讀完整內容

其他資訊

更新日期
2018年10月17日
大小
30M
安裝次數
100,000+
目前版本
3.0.2
Android 最低版本需求
4.4 以上版本
內容分級
適合所有人
提供者:
The Indian Express Online
©2018 Google網站服務條款隱私權開發人員演出者Google 完全手冊|位置:美國語言:繁體中文
購買這個項目即表示您要使用 Google Payments 進行交易,並且同意接受 Google Payments《服務條款》和《隱私權聲明》。