X-plore File Manager

169 507
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Highlights:

● Dual-pane tree view
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA/UPnP explorer
● Disk Map - see which files consume most space on your disk - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● SSH File Transfer (SFTP) and SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● PDF viewer (on Android 5.0+)
● WiFi file sharing *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Manage files from a PC web browser *** - http://bit.ly/xp-web
● Favorite folders
● Built-in viewers for images, audio, text
● Video player with subtitles ***
● Hex viewer
● Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images
● Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
● Multi-selection - always available, yet not disturbing
● View APK files as ZIP
● Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
● Configurable buttons and key shortcuts
● Seamless work with Zip (as if it was normal folder)
● Vault for encrypting sensitive files - http://bit.ly/xp-v ***

*** marked features are paid - they require donation

X-plore allows you to see inside of your Android device. And also outside.

This is a dual-pane explorer, there are two folders shown at same time, and common operation such as copying files are done from one pane to another.
And X-plore shows folder hierarchy in a tree view for clear orientation and fast switching to other location.

You may explore internals of the device, and if you're power user and have your device rooted, you can make changes to system data - backup files, remove unwanted applications, etc.

If you're standard user, you may choose to hide internal memory from view and be sure not to mess with system.
You can comfortably see contents of mass memories on your device, or possibly attached USB memory stick.

Simple app manager allows to see, run, copy, share, uninstall and further explore installed applications.

WiFi file sharing
Access files on your Android device from other Android devices over WiFi.

Access from a PC web browser
Manage files on your Android device from your PC.

Access to FTP and FTPS (secure FTP) servers is supported.
Multiple servers may be configured.

X-plore can display shared folders on other computers in LAN.

X-plore can access various web storage "Cloud" servers, and access their files.
You need to have account in supported web service, then you can access your files stored online through X-plore.

Supported is also SSH File Transfer (SFTP) and Terminal shell emulator.

X-plore contains music player that can play music tracks from any available location.

With Vault function, you can encrypt sensitive files, even by your fingerprint.

Main operations are related to managing files and folders - viewing, copying, moving, deleting, compressing to Zip, extracting, renaming, sharing, and more.

SQLite database viewer
X-plore can show SQLite database files (those with .db extension) as expandable list of tables, each table containing list of rows and columns with database entries.

Main interaction is done by touch screen, clicking on folders or files to open files, or long-click to open context menu which contains options which can be done on particular clicked item, or multiple selected items.
Multi-selection allows to do operation on more files at once.

Opening file may mean to use one of built-in viewer for most popular file types: images, audio, video and text.
Or you may configure X-plore to use system application for opening files, in which case system-predefined application that can open particular file is launched.

Archives (currently supported are Zip, Rar and 7zip) are displayed as other folders.
Pasemka:

● Dual-pane widok drzewa
● Korzeń, FTP, SMB1 / SMB2, SQLite, Zip, RAR, 7zip, DLNA / UPnP Explorer
● Disk Map - zobaczyć, które pliki zużywają najwięcej miejsca na dysku - http://bit.ly/xp-dmap
● Chmura dostępu do pamięci: Dysk Google ™, Dropbox, Box, Amazon chmura napęd, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, onedrive, Flickr, WebDAV Yandex.disk, MediaFire, iDrive, ownCloud, PCloud, ActiveSync, Wywrotka, pCloud, Picasa
● Przelew SSH File (SFTP) i SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Odtwarzacz muzyki ***
● menedżer App
● USB OTG
● przeglądarka plików PDF (Android 5.0+)
● udostępnianie plików WiFi *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Zarządzanie plikami z poziomu przeglądarki internetowej PC *** - http://bit.ly/xp-web
● Ulubione foldery
● Wbudowane widzowie dla obrazów, audio, tekst
● Odtwarzacz wideo z napisami ***
● Hex Viewer
● Szybka przeglądarka zdjęć z zoomem i zjeżdżalnią do poprzedniego / następnego zdjęcia
● Miniaturki dla zdjęć i filmów, a także do różnych typów plików (w zależności od powiązanej aplikacji)
● Multi-wybór - zawsze dostępny, ale nie przeszkadza
● Wyświetlanie plików APK jako ZIP
● Udział - wysyłanie plików przez Bluetooth, e-mail, czy cokolwiek podpór urządzeń, z dowolnego miejsca
● konfigurowalne przyciski i skróty klawiszowe
● Bezproblemowa praca z Zip (jakby to był normalny folder)
● Vault do szyfrowania poufnych plików - http://bit.ly/xp-v ***

*** oznaczone funkcje są płatne - wymagają wpłaty

X-plore pozwala zobaczyć wnętrze urządzenia z systemem Android. A także na zewnątrz.

To badacz dual-pane, istnieją dwa foldery podane w tym samym czasie, a wspólne działanie, takie jak kopiowanie plików są zrobione z jednego okienka do drugiego.
I X-plore pokazuje hierarchię folderów w widoku drzewa o wyraźnej orientacji i szybkiego przełączania do innej lokalizacji.

Można badać wewnętrzne urządzenia, a jeśli jesteś użytkownikowi władzę i urządzenie zakorzenione, można dokonać zmian w danych systemu - kopii zapasowych plików, usunąć niechciane aplikacje itd

Jeśli jesteś standardowego użytkownika, można ukryć pamięci wewnętrznej z widzenia i mieć pewność, aby nie bałagan z systemu.
Można wygodnie zobaczyć zawartość pamięci masowych w urządzeniu, ewentualnie dołączonej pamięci USB.

Prosta aplikacja Manager pozwala zobaczyć, biegać, kopiować, udostępniać odinstaluj i dalszego zbadania zainstalowanych aplikacji.

udostępnianie plików WiFi
Dostęp do plików na urządzeniu z systemem Android z innymi urządzeniami Android ponad WiFi.

Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej PC
Zarządzanie plikami na urządzeniu z systemem Android od komputera.

Dostęp do FTP i FTPS (Secure FTP) Serwery są obsługiwane.
Wiele serwerów może być skonfigurowane.

X-plore można wyświetlać udostępnione foldery na innych komputerach w sieci LAN.

X-plore można uzyskać dostęp do różnych magazynów internetowych serwerów „chmury”, a dostęp do swoich plików.
Trzeba mieć konto w obsługiwanym serwisu WWW, a następnie można uzyskać dostęp do plików przechowywanych online przez X-plore.

Obsługiwany jest również SSH Transfer plików (SFTP) i Terminal Emulator powłoki.

X-plore zawiera odtwarzacz muzyczny, który może odtwarzać utwory muzyczne z dowolnym dostępnym miejscu.

Z funkcją Vault można zaszyfrować poufnych plików, nawet przez odcisk palca.

Podstawowe operacje są związane z zarządzaniem plikami i folderami - przeglądanie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, kompresję ZIP, wydobywania, zmiana nazwy, dzielenie i więcej.

Przeglądarka bazy danych SQLite
X-plore może pokazać pliki bazy danych SQLite (te z .db rozszerzenia) jako rozwijaną listą tabel, każda tabela zawierająca listę wierszy i kolumn z wpisami baz danych.

Głównym interakcja odbywa się poprzez ekran dotykowy, klikając na foldery lub pliki do otwierania plików lub długo-kliknij, aby otworzyć menu kontekstowe, które zawiera opcje, które mogą być wykonane na konkretnej klikniętego elementu lub kilku wybranych pozycji.
Wielokrotnego wyboru pozwala wykonać operację na wielu plików naraz.

Otwieranie pliku może oznaczać użyć jednego z wbudowaną przeglądarkę dla najbardziej popularnych typów plików: zdjęcia, audio, wideo i tekstowych.
Lub można skonfigurować X-plore w użyciu aplikacja, system otwierania plików, w którym systemie predefiniowanych aplikacji tak, że można otworzyć dany plik jest uruchamiany.

Archiwa (obecnie obsługiwane są Zip, RAR i 7zip) są wyświetlane w innych folderach.
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 169 507
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

ID3 tag viewer and editor for mp3 files
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 czerwca 2018
Rozmiar
6,4M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
4.01.00
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,35 USD-21,60 USD za element
Sprzedawca
Lonely Cat Games
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.