X-plore File Manager

171 118
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Highlights:

● Dual-pane tree view
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA/UPnP explorer
● Disk Map - see which files consume most space on your disk - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● SSH File Transfer (SFTP) and SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● PDF viewer (on Android 5.0+)
● WiFi file sharing *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Manage files from a PC web browser *** - http://bit.ly/xp-web
● Favorite folders
● Built-in viewers for images, audio, text
● Video player with subtitles ***
● Batch rename
● Hex viewer
● Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images
● Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
● Multi-selection - always available, yet not disturbing
● View APK files as ZIP
● Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
● Configurable buttons and key shortcuts
● Seamless work with Zip (as if it was normal folder)
● Vault for encrypting sensitive files - http://bit.ly/xp-v ***

*** marked features are paid - they require donation

X-plore allows you to see inside of your Android device. And also outside.

This is a dual-pane explorer, there are two folders shown at same time, and common operation such as copying files are done from one pane to another.
And X-plore shows folder hierarchy in a tree view for clear orientation and fast switching to other location.

You may explore internals of the device, and if you're power user and have your device rooted, you can make changes to system data - backup files, remove unwanted applications, etc.

If you're standard user, you may choose to hide internal memory from view and be sure not to mess with system.
You can comfortably see contents of mass memories on your device, or possibly attached USB memory stick.

Simple app manager allows to see, run, copy, share, uninstall and further explore installed applications.

WiFi file sharing
Access files on your Android device from other Android devices over WiFi.

Access from a PC web browser
Manage files on your Android device from your PC.

Access to FTP and FTPS (secure FTP) servers is supported.
Multiple servers may be configured.

X-plore can display shared folders on other computers in LAN.

X-plore can access various web storage "Cloud" servers, and access their files.
You need to have account in supported web service, then you can access your files stored online through X-plore.

Supported is also SSH File Transfer (SFTP) and Terminal shell emulator.

X-plore contains music player that can play music tracks from any available location.

With Vault function, you can encrypt sensitive files, even by your fingerprint.

Main operations are related to managing files and folders - viewing, copying, moving, deleting, compressing to Zip, extracting, renaming, sharing, and more.

SQLite database viewer
X-plore can show SQLite database files (those with .db extension) as expandable list of tables, each table containing list of rows and columns with database entries.

Main interaction is done by touch screen, clicking on folders or files to open files, or long-click to open context menu which contains options which can be done on particular clicked item, or multiple selected items.
Multi-selection allows to do operation on more files at once.

Opening file may mean to use one of built-in viewer for most popular file types: images, audio, video and text.
Or you may configure X-plore to use system application for opening files, in which case system-predefined application that can open particular file is launched.

Archives (currently supported are Zip, Rar and 7zip) are displayed as other folders.
Najważniejsze:

● Podwójny widok drzewa
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, eksplorator DLNA / UPnP
● Mapa dysku - zobacz, które pliki zajmują najwięcej miejsca na dysku - http://bit.ly/xp-dmap
● Dostęp do magazynu w chmurze: Google Drive ™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, OwnCloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● Przesyłanie plików SSH (SFTP) i SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Odtwarzacz muzyki ***
● Menedżer aplikacji
● USB OTG
● Przeglądarka plików PDF (w systemie Android 5.0+)
● Udostępnianie plików WiFi *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Zarządzaj plikami z przeglądarki internetowej PC *** - http://bit.ly/xp-web
● Ulubione foldery
● Wbudowane przeglądarki obrazów, dźwięku i tekstu
● Odtwarzacz wideo z napisami ***
● Zmień nazwę partii
● Przeglądarka heksadecymalna
● Szybka przeglądarka zdjęć z funkcją powiększania i przesuwania do poprzednich / następnych zdjęć
● Miniatury zdjęć i filmów oraz różne typy plików (w zależności od powiązanej aplikacji)
● Wielokrotna selekcja - zawsze dostępna, ale nie przeszkadzająca
● Przeglądaj pliki APK jako ZIP
● Udostępnij - wysyła pliki przez Bluetooth, e-mail lub dowolne urządzenie obsługiwane z dowolnej lokalizacji
● Konfigurowalne przyciski i skróty klawiszowe
● Bezproblemowa praca z Zip (tak, jakby był normalnym folderem)
● Vault do szyfrowania poufnych plików - http://bit.ly/xp-v ***

*** oznaczone funkcje są płatne - wymagają darowizny

X-plore pozwala zobaczyć wnętrze twojego urządzenia z Androidem. A także na zewnątrz.

Jest to eksplorator z dwoma panelami, w tym samym czasie są wyświetlane dwa foldery, a wspólne operacje, takie jak kopiowanie plików, są wykonywane z jednego panelu do drugiego.
X-plore pokazuje hierarchię folderów w widoku drzewa dla wyraźnej orientacji i szybkiego przełączania w inne miejsce.

Możesz eksplorować wnętrza urządzenia, a jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem i masz zrootowane urządzenie, możesz wprowadzać zmiany w danych systemowych - tworzyć kopie zapasowe, usuwać niechciane aplikacje itp.

Jeśli jesteś standardowym użytkownikiem, możesz ukryć pamięć wewnętrzną przed obejrzeniem i nie zadzieraj z systemem.
Możesz wygodnie zobaczyć zawartość pamięci masowej na urządzeniu lub ewentualnie podłączoną pamięć USB.

Prosty menedżer aplikacji umożliwia przeglądanie, uruchamianie, kopiowanie, udostępnianie, odinstalowywanie i dalsze eksplorowanie zainstalowanych aplikacji.

Udostępnianie plików WiFi
Uzyskaj dostęp do plików na urządzeniu z Androidem z innych urządzeń z Androidem przez Wi-Fi.

Dostęp z przeglądarki internetowej na PC
Zarządzaj plikami na urządzeniu z systemem Android z komputera.

Dostęp do serwerów FTP i FTPS (bezpieczne FTP) jest obsługiwany.
Można skonfigurować wiele serwerów.

X-plore może wyświetlać foldery współdzielone na innych komputerach w sieci LAN.

X-plore może uzyskać dostęp do różnych serwerów "Cloud" do przechowywania w sieci Web i uzyskać dostęp do ich plików.
Musisz mieć konto w obsługiwanej usłudze internetowej, a następnie uzyskać dostęp do plików przechowywanych online przez X-plore.

Obsługiwany jest również transfer plików SSH (SFTP) i emulator powłoki terminalowej.

X-plore zawiera odtwarzacz muzyki, który może odtwarzać utwory muzyczne z dowolnej dostępnej lokalizacji.

Dzięki funkcji Vault możesz szyfrować poufne pliki nawet za pomocą odcisku palca.

Główne operacje związane są z zarządzaniem plikami i folderami - przeglądaniem, kopiowaniem, przenoszeniem, usuwaniem, kompresowaniem do Zip, wydobywaniem, zmienianiem nazw, udostępnianiem i innymi.

Przeglądarka bazy danych SQLite
X-plore może wyświetlać pliki bazy danych SQLite (z rozszerzeniem .db) jako rozwijaną listę tabel, z których każda zawiera listę wierszy i kolumn z wpisami bazy danych.

Główna interakcja odbywa się za pomocą ekranu dotykowego, klikania folderów lub plików w celu otwarcia plików lub długiego kliknięcia w celu otwarcia menu kontekstowego, zawierającego opcje, które można wykonać dla określonego klikniętego elementu lub wielu wybranych elementów.
Wielokrotny wybór umożliwia jednoczesną obsługę większej liczby plików.

Otwieranie pliku może oznaczać użycie jednej z wbudowanych przeglądarek dla najpopularniejszych typów plików: obrazów, audio, wideo i tekstu.
Możesz też skonfigurować X-plore, aby używał aplikacji systemowej do otwierania plików, w którym to przypadku uruchamiana jest predefiniowana przez system aplikacja, która może otworzyć określony plik.

Archiwa (obecnie obsługiwane są Zip, Rar i 7zip) są wyświetlane jako inne foldery.
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 171 118
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Batch rename
Many small fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
10 listopada 2018
Rozmiar
6,7M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
4.02.02
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,35 USD-21,60 USD za element
Sprzedawca
Lonely Cat Games
Deweloper
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.