X-plore File Manager

173 166
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Highlights:

● Dual-pane tree view
● Root, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, DLNA/UPnP explorer
● Disk Map - see which files consume most space on your disk - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud storage access: Google Drive™, Dropbox, Box, Amazon cloud drive, ОБЛАКО.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, Dump Truck, pCloud, Picasa
● SSH File Transfer (SFTP) and SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Music player ***
● App manager
● USB OTG
● PDF viewer (on Android 5.0+)
● WiFi file sharing *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Manage files from a PC web browser *** - http://bit.ly/xp-web
● Favorite folders
● Built-in viewers for images, audio, text
● Video player with subtitles ***
● Batch rename
● Hex viewer
● Fast Image viewer with zoom and slide to previous/next images
● Thumbnails for images and video as well as for various file types (depending on associated application)
● Multi-selection - always available, yet not disturbing
● View APK files as ZIP
● Share - send files by Bluetooth, email, or whatever the device supports, from any location
● Configurable buttons and key shortcuts
● Seamless work with Zip (as if it was normal folder)
● Vault for encrypting sensitive files - http://bit.ly/xp-v ***

*** marked features are paid - they require donation

X-plore allows you to see inside of your Android device. And also outside.

This is a dual-pane explorer, there are two folders shown at same time, and common operation such as copying files are done from one pane to another.
And X-plore shows folder hierarchy in a tree view for clear orientation and fast switching to other location.

You may explore internals of the device, and if you're power user and have your device rooted, you can make changes to system data - backup files, remove unwanted applications, etc.

If you're standard user, you may choose to hide internal memory from view and be sure not to mess with system.
You can comfortably see contents of mass memories on your device, or possibly attached USB memory stick.

Simple app manager allows to see, run, copy, share, uninstall and further explore installed applications.

WiFi file sharing
Access files on your Android device from other Android devices over WiFi.

Access from a PC web browser
Manage files on your Android device from your PC.

Access to FTP and FTPS (secure FTP) servers is supported.
Multiple servers may be configured.

X-plore can display shared folders on other computers in LAN.

X-plore can access various web storage "Cloud" servers, and access their files.
You need to have account in supported web service, then you can access your files stored online through X-plore.

Supported is also SSH File Transfer (SFTP) and Terminal shell emulator.

X-plore contains music player that can play music tracks from any available location.

With Vault function, you can encrypt sensitive files, even by your fingerprint.

Main operations are related to managing files and folders - viewing, copying, moving, deleting, compressing to Zip, extracting, renaming, sharing, and more.

SQLite database viewer
X-plore can show SQLite database files (those with .db extension) as expandable list of tables, each table containing list of rows and columns with database entries.

Main interaction is done by touch screen, clicking on folders or files to open files, or long-click to open context menu which contains options which can be done on particular clicked item, or multiple selected items.
Multi-selection allows to do operation on more files at once.

Opening file may mean to use one of built-in viewer for most popular file types: images, audio, video and text.
Or you may configure X-plore to use system application for opening files, in which case system-predefined application that can open particular file is launched.

Archives (currently supported are Zip, Rar and 7zip) are displayed as other folders.
prednosti:

● Zobrazenie dvojitého panelu
● koreň, FTP, SMB1 / SMB2, Sqlite, Zip, Rar, 7zip, prieskumník DLNA / UPnP
● Disková mapa - pozrite sa, ktoré súbory spotrebúvajú najviac miesta na vašom disku - http://bit.ly/xp-dmap
● Cloud úložisko prístup: Google Drive ™, Dropbox, Box, Amazon cloud disk, OBLAKO.mail.ru, Mega.co, OneDrive, Flickr, Webdav, Yandex.disk, MediaFire, IDrive, Owncloud, PCloud, SugarSync, pCloud, Picasa
● SSH prenos súborov (SFTP) a SSH Shell - http://bit.ly/xp-ssh ***
● Hudobný prehrávač ***
● Správca aplikácií
● OTG USB
● Prehliadač PDF (v systémoch Android 5.0 a novších)
● zdieľanie súborov WiFi *** - http://bit.ly/xp-wifi
● Správa súborov z webového prehliadača počítača *** - http://bit.ly/xp-web
● Obľúbené priečinky
● Zabudované prehliadače pre obrázky, zvuk, text
● Prehrávač videa s titulkami ***
● Dávkové premenovanie
● Hex prehliadač
● Rýchle prezeranie obrázkov s priblížením a posunutím k predchádzajúcim / nasledujúcim snímkam
● Miniatúry pre obrázky a video, ako aj pre rôzne typy súborov (v závislosti od pridruženej aplikácie)
● Viacnásobný výber - vždy k dispozícii, ale nie rušivý
● Zobrazenie súborov APK ako ZIP
● Zdieľať - odosielajte súbory prostredníctvom Bluetooth, e-mailu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje, z ľubovoľného miesta
● Konfigurovateľné tlačidlá a klávesové skratky
● Bezproblémová práca so Zipom (akoby bola normálna zložka)
● Trezor na šifrovanie citlivých súborov - http://bit.ly/xp-v ***

*** označené funkcie sú platené - vyžadujú darovanie

X-plore vám umožní vidieť vo vašom zariadení Android. A tiež vonku.

Jedná sa o prieskumníka s dvojitým panelom, súčasne sa zobrazujú dve zložky a bežná operácia, ako napríklad kopírovanie súborov, sa vykonáva z jedného panelu na druhý.
A X-plore zobrazuje hierarchiu priečinkov v stromovom zobrazení pre jasnú orientáciu a rýchle prepnutie na iné miesto.

Môžete preskúmať internalizácie zariadenia a ak ste používateľom napájania a máte svoje korene, môžete vykonať zmeny v systémových údajoch - zálohovanie súborov, odstránenie nežiaducich aplikácií atď.

Ak ste štandardným používateľom, môžete sa rozhodnúť, že vnútornú pamäť skryjete z pohľadu a nezabudnite sa na systém neporiadok.
Môžete pohodlne vidieť obsah hromadných pamätí vo vašom prístroji alebo prípadne pripojenej pamäťovej karte USB.

Jednoduchý správca aplikácií umožňuje zobrazovať, spúšťať, kopírovať, zdieľať, odinštalovať a ďalej skúmať nainštalované aplikácie.

Zdieľanie súborov WiFi
Prístup k súborom na zariadení Android z iných zariadení so systémom Android cez WiFi.

Prístup z internetového prehliadača počítača
Správa súborov vo vašom zariadení Android z počítača.

Prístup k serverom FTP a FTPS (secure FTP) je podporovaný.
Môžu byť nakonfigurované viaceré servery.

X-plore môže zobrazovať zdieľané priečinky na iných počítačoch v sieti LAN.

X-plore môže pristupovať k rôznym serverom Cloud na úložisku webových stránok a získať prístup k ich súborom.
Musíte mať účet v podporovanej webovej službe, potom môžete pristupovať k súborom uloženým online cez X-plore.

Podporovaná je aj emulácia shell SSH File Transfer (SFTP) a Terminal shell.

X-plore obsahuje hudobný prehrávač, ktorý dokáže prehrávať hudobné skladby z akéhokoľvek miesta.

Pomocou funkcie Vault môžete šifrovať citlivé súbory aj pomocou odtlačku prsta.

Hlavné operácie súvisia so správou súborov a priečinkov - prezeranie, kopírovanie, presúvanie, mazanie, komprimovanie do Zip, extrakcia, premenovanie, zdieľanie a ďalšie.

Prehliadač databázy SQLite
X-plore môže zobrazovať SQLite databázové súbory (tie s príponou .db) ako rozbaliteľný zoznam tabuliek, každá tabuľka obsahuje zoznam riadkov a stĺpcov s databázovými záznamami.

Hlavná interakcia sa vykonáva dotykovou obrazovkou, kliknutím na priečinky alebo súbory na otvorenie súborov alebo dlhým kliknutím otvoríte kontextové menu, ktoré obsahuje možnosti, ktoré je možné vykonať na konkrétnej kliknutej položke alebo viacerých vybratých položkách.
Multi-výber umožňuje vykonať operáciu na viacerých súboroch naraz.

Otvorenie súboru môže znamenať použitie jedného zabudovaného prehliadača pre najobľúbenejšie typy súborov: obrázky, zvuk, video a text.
Alebo môžete nakonfigurovať X-plore na používanie systémovej aplikácie na otváranie súborov, v takom prípade je spustená preddefinovaná aplikácia, ktorá môže otvoriť konkrétny súbor.

Archívy (v súčasnosti podporované sú Zip, Rar a 7zip) sa zobrazujú ako iné priečinky.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 173 166
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Fixes:
OneDrive
FTP
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
16. januára 2019
Veľkosť
6,9M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
4.12.00
Vyžaduje Android
4.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
1,30 USD – 20,80 USD za položku
Od predajcu
Lonely Cat Games
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.