BMA livetraffic
(390)

Reviews

What's New
New in 1.0.4
- Minor bug fix. เปลี่ยนสีไอคอนกล้อง
New in 1.0.3
- แก้ไขปัญหาโหลดรายการกล้องในบางกรณี แสดงเฉพาะกล้องภาพเคลื่อนไหว
New in 1.0.2
- แก้ไขการแสดงภาพเคลื่อนไหวจากกล้องสีแดง ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย
New in 1.0.1
- Add support for streaming real-time cameras (red icons)

Similar

More from developer