Miesięcznik STRZAłpl

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Na początku był… Pistolet – pod takim tytułem ukazało się pierwsze polskie pismo o broni, wtedy (a rok był 1990) przede wszystkim broni gazowej, firmowane przez Wydawnictwo SIGMA-NOT. Opublikowano zaledwie dwa numery, i przygotowywany do trzeciego artykuł autorstwa Jarosława Lewandowskiego nie zdążył się ukazać drukiem.

Następny był Colt – chodziło oczywiście o „rewolwer”, w opozycji do „pistoletu”, ale autorzy pierwszych edycji czasopisma jak widać nie za bardzo się orientowali w takich niuansach. Ten tytuł miał 34 wydania, choć ich cykliczność była bardzo zmienna w czasie: ostatnie dwa numery dzielił od siebie równy rok. Od mniej więcej połowy okresu istnienia pisma jego podporą był śp. Krzysztof Wiszniewski, pełniący funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Potem nastał tytuł Broń – w czasie 31 miesięcy wydano 31 numerów, z podziwu godną regularnością. Tu najważniejszym merytorycznie autorem był Leszek Erenfeicht, autor większości artykułów poświęconych broni strzeleckiej (bo pismo, wbrew jednoznacznej nazwie, zajmowało się dość szerokim spektrum tematów, z kynologią i turystyką włącznie).

W roku 2001 decyzjami swoich wydawców oba tytuły – Colt oraz Broń – zakończyły żywot, pozostawiając grono już ukształtowanych, dziennikarsko wyrobionych autorów. Autorzy ci postanowili zjednoczyć swe siły i przygotować wspólnymi siłami naprawdę profesjonalne czasopismo, łączące w sobie to co było najlepsze w trzech wcześniejszych projektach wydawniczych. I tak w roku 2002 powstał magazyn o broni Strzał, wydawany przez spółkę Magnum-X. Pismo to wyznaczyło nowe standardy polskiej „żurnalistyki probroniowej”, także promując kolejnych autorów – takich jak Wojciech Weiler, publikujący o broni od 2003 roku w kolejnym wówczas powstałym magazynie Arsenał, który do Strzału dołączył w roku 2005 i zastąpił przedwcześnie zmarłego Krzysztofa Wiszniewskiego, a w roku 2009 wszedł do zespołu redakcyjnego.

Po czternastu latach istnienia i opublikowaniu 139 numerów (134 zwykłych i pięciu specjalnych) przyszedł czas na zmianę – teraz, po wzbogaceniu o skojarzoną z pismem stronę internetową www.strzal.pl czasopismo będzie ukazywało się pod nazwą STRZAŁ.pl. Chcemy, aby było to najważniejsze w Polsce medium fachowe poświęcone broni palnej i akcesoriom do niej, strzelectwu, wszelkim sportom do których uprawiania niezbędna jest broń strzelecka, a także tzw. outdoorowi, myślistwu i tematyce samoobrony, w tym również obronie narodowej, terytorialnej i jak tam jeszcze można ją oprzymiotnikować. Na pierwszym planie mamy – jak zawsze – walkę o jak najszerszy dostęp do broni dla Polaków. Bo nigdy nie będziemy naprawdę wolni, dopóki nie odzyskamy prawa do posiadania broni, odebranego nam w 1939 roku solidarnie przez obu najeźdźców.

Prawdziwie polski będzie dopiero ten rząd naszego kraju, który tę odebraną broń nam zwróci.

Redakcja STRZAŁ.pl
In the beginning was the gun ... - is the title released the first letter of the Polish arms, then (the year was 1990) primarily gas weapons, sponsored by the Publishing House SIGMA-NOT. Published only two numbers, and prepared the third article by Jarosława Lewandowskiego could not be published in print.

Next was the Colt - it was obviously a "revolver", in opposition to the "gun", but the authors of the first edition of the magazine as you can see not too much orientated in such nuances. This title was 34 release, although their periodicity was very variable in time: the last two numbers of each share equal to year. Since about half the lifetime of his support letter was late. Krzysztof Wiszniewski, acting deputy editor-in-chief.

Then came the title of weapons - during the 31 months spent 31 numbers, with admirable regularity. Here the most important substantive defense by Leszek Erenfeicht, author of most articles on Small Arms (letter because, despite an unambiguous name, were engaged in a fairly wide range of topics, with cynology and tourism inclusive).

In 2001, the decisions of their publishers both titles - Colt and weapons - life ended, leaving a bunch of already shaped, sophisticated journalistic authors. The authors decided to unite their forces and prepare joint forces truly professional journal, combining what was best in the three previous publishing projects. And so in 2002 he founded the magazine of weapons Shot, issued by the company Magnum-X. This letter set new standards in Polish "żurnalistyki probroniowej" also promoting the following authors - such as Wojciech Weiler, publishing weapons since 2003, the next time the resulting store Arsenal, who Shot joined in 2005 and replaced prematurely deceased Krzysztof Vishnevsky, and in in 2009 he joined the editorial staff.

After fourteen years of existence and publication numbers 139 (134 regular and five special) it was time for a change - now, for the enrichment of the letter associated with the website www.strzal.pl magazine will have appeared under the name STRZAŁ.pl. We want to make it the most important medium in Poland dedicated to professional firearms and accessories to it, strzelectwu, to which all practicing sports is essential Guns, as well as the so-called. outdoorowi, of hunting and a self-defense, including national defense, territorial and how there can be oprzymiotnikować. In the foreground we have - as always - fight for the widest possible access to weapons for the Poles. Because we will never be truly free until they regain the right to bear arms, we received in 1939 jointly by the two invaders.

Truly this will be only the Polish government of our country, who received the weapons we will return.

Editors STRZAŁ.pl
Read more
Collapse
3.2
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
June 28, 2017
Size
13M
Installs
100+
Current Version
1.4
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$2.99 - $3.99 per item
Permissions
Offered By
Wydawnictwo Y
Developer
al. Sikorskiego 9A / 106A 02-758 Warszawa Polska
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.