Magisto Video Editor & Maker

Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Magisto is a Video Maker and Smart Video Editor that creates outstanding videos in minutes perfect for sharing on social media. Grab attention on social media by transforming your photos and video clips into eye catching videos with Magisto’s powerful filmmaker.
Magisto is the best video editor for people on the move and for those who don’t have formal video editing skills. No video clips on your phone? No problem. Magisto smart video maker can help you create a slideshow or video collage that feels like a true video using only photos.”. Download the Magisto free movie maker now to get started.
Magisto video app has over 90 million users. Chosen as Google Play Editor’s Choice and as the #1 video editing app by Consumer Reports in 2017.
★★★★★ “Magisto movie maker can help you create a mini movie in just a few minutes.” - PC Magazine
★★★★★ "Magisto turns idle video into something share worthy without a painful editing process." - USA Today

ᗌ How To Be A Video “Superhero”
Magisto’s intelligent video editor is powered by A.I. which makes it “smart” and makes video editing semi-automatic. It makes you a video superhero. Designed as your 24/7 personal movie editor. Magisto combines video clips, photos, music, text, video effects and video filters to help you tell your video story.

ᗌ Make Outstanding Videos - 3 Easy Steps
1 - Choose Smart Video Editing Style
Pick a video editing style that fits your need and the story you want to convey . The style you choose helps Magisto understand what you want. Magisto can make a photo slideshow with music, video collage and full blown produced video. Styles can also help Magisto understand your use case from a birthday video or wedding video to video marketing on social media or even videos ads.
2 - Choose Video Clips & Photos
Select photos and video clips from your gallery for video editing.
3 - Chose Music For Video
Magisto video maker has a library of commercially licensed songs from rock to cinematic. Or use your personal music collection.

ᗌ The Smart Video Editor & How It Works
Magisto video maker uses sophisticated A.I. to to find the best parts of your footage.. Magisto intelligently applies video editing techniques including stabilization, facial recognition,, video filters, video effects, and auto video crop to create eye catching videos that outshine the average slideshow or video collage. Occasionally Magisto video maker will SURPRISE you by converting photos and video clips from your gallery into a fully automated, private, surprise movie.

ᗌ Supercharged Social Sharing In A Tap
Easily share your “superhero”, head turning videos in one tap directly from Magisto filmmaker to Facebook, Instagram, YouTube, Google+, Twitter, Whatsapp, Vimeo, email, messaging, websites, & blogs. Create special videos for Instagram stories.

ᗌ Popular Kinds of Social Videos
Personal Videos:
Birthday videos
Wedding videos
Selfie videos
Baby Videos
Pet videos
Business Videos:
Real Estate Videos
Automotive Videos
Sports & Fitness Videos
Travel Videos
Training Videos
Music Videos

ᗌ Professional Features for Social Video Marketing
Win attention, grow your social influence, and your business with results driven video creative. The professional features are available via subscription which you can try for free. Download the Magisto video app now to get started.
With the Professional tier you’ll enjoy advanced video creative features including:
Longer HD quality videos
Commercial music library
Add logo & captions
Advanced video editing storyboard
Free video hosting

Professional Use Cases:
Social Media Marketing
Video Ads
Training & How-To Videos
Event Videos
Music Videos

ᗌ Join The Video Revolution
Download Magisto’s free video app. Visit us at www.magisto.com

Magisto uses FFmpeg (http://ffmpeg.org) licensed under the LGPLv.2.1 or later (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
Privacy Policy: http://www.magisto.com/privacy
Terms of Use: http://www.magisto.com/tos
Magisto és un fabricant de vídeo i Smart Editor de vídeo que crea vídeos destacats en minuts perfectes per compartir a les xarxes socials. Captar l'atenció dels mitjans socials mitjançant la transformació de les seves fotos i clips de vídeo en captura dels ulls vídeos amb potent realitzador de Magisto.
Magisto és la editor de millor vídeo per a la gent en moviment i per a aquells que no tenen coneixements d'edició de vídeo formals. No hi ha clips de vídeo en el seu telèfon? No hi ha problema. Magisto realitzador de vídeo intel·ligent pot ajudar a crear un collage presentació de diapositives o de vídeo que se sent com un veritable vídeo utilitzant només les fotos. ". Descarregar el creador de pel lícules gratis Magisto ara per començar.
aplicació de vídeo Magisto té més de 90 milions d'usuaris. Elegit com Google Play elecció de l'editor i com l'edició de vídeo aplicació # 1 per Consumer Reports el 2017.
★★★★★ "creador de pel·lícules Magisto pot ajudar a crear una mini pel·lícula en tan sols uns minuts." - PC Magazine
★★★★★ "Magisto converteix en alguna cosa de vídeo inactiu proporció digne sense un procés d'edició dolorós". - Avui EUA

ᗌ Com ser un vídeo "Superhero"
editor de vídeo intel·ligent Magisto és impulsat per A.I. que la converteix en l'edició de vídeo "intel·ligent" i fa semiautomàtic. Se li fa un superheroi de vídeo. Dissenyat com a editor de pel·lícula personal 24/7. Magisto combina clips de vídeo, fotos, música, text, efectes de vídeo i filtres de vídeo per ajudar a explicar la seva història de vídeo.

ᗌ fer vídeos destacats - 3 senzills passos
1 - trieu l'estil intel·ligent d'edició de vídeo
Triar un estil d'edició de vídeo que s'adapti a les seves necessitats i la història que es vol transmetre. L'estil que triï ajuda Magisto entendre el que vol. Magisto pot fer una presentació de fotos amb música, vídeo collage i vídeo produït en tota regla. Els estils també poden ajudar a entendre Magisto és el cas d'ús d'un vídeo d'aniversari o vídeo del casament a la comercialització de vídeo en les xarxes socials o fins i tot anuncis de vídeo.
2 - Trieu Vídeo Clips i Fotos
Seleccionar fotografies i clips de vídeo de la galeria per a l'edició de vídeo.
3 - Triem Música per Video
realitzador de vídeo Magisto té una biblioteca de cançons amb llicència comercialment de roca per cinematogràfica. O utilitzar la seva col·lecció de música personal.

ᗌ l'editor de vídeo intel·ligent i Com Funciona
realitzador de vídeo Magisto utilitza sofisticats A.I. per trobar les millors parts del seu metratge .. Magisto intel·ligentment aplica tècniques d'edició de vídeo, incloent l'estabilització, reconeixement facial ,, filtres de vídeo, efectes de vídeo, i els cultius de vídeo automàtica per crear cridaners vídeos que eclipsen la presentació de diapositives o vídeo collage de la mitjana. De tant en tant el fabricant de vídeo Magisto el sorprendrà mitjançant la conversió de fotos i clips de vídeo de la galeria en un sistema totalment automatitzat ,, pel·lícula sorpresa privat.

Intercanvi Social ᗌ sobrealimentat En Un Toc
compartir fàcilment la seva "superheroi", girant el cap vídeos en un sol toc directament de Magisto realitzador a Facebook, Instagram, YouTube, Google+, Twitter, Whatsapp, Vimeo, correu electrònic, missatgeria, llocs web, i blocs. Crear vídeos especials per a històries d'Instagram.

ᗌ Tipus populars de Vídeos Socials
Videos personals:
vídeos aniversari
vídeos del casament
vídeos autofotos
videos nadó
vídeos de mascotes
Videos d'activitat:
videos Immobiliària
Videos d'automoció
Esport i forma física Vídeos
vídeos
Vídeos d'entrenament
videos musicals

ᗌ característiques professionals per Video Màrqueting Social
Guanyar l'atenció, fer créixer la seva influència social, i el seu negoci amb els resultats de vídeo impulsat creatives. Les característiques professionals estan disponibles mitjançant subscripció que es pot provar de forma gratuïta. Descarrega l'aplicació de vídeo Magisto ara per començar.
Amb el nivell professional podrà gaudir de característiques creatives de vídeo avançades, incloent:
Més llargs vídeos de qualitat HD
biblioteca de música comercial
Afegir el logotip i subtítols
edició avançada de vídeo del guió gràfic
Free video d'allotjament

Casos d'ús professional:
Social Media Marketing
Anuncis de vídeo
Formació i How-To Videos
Vídeos d'esdeveniments
videos musicals

ᗌ unir-se a la revolució del vídeo
 Descàrrega d'aplicacions de vídeo lliures de Magisto. Visiteu-nos a www.magisto.com

Magisto utilitza FFmpeg (http://ffmpeg.org) Llicenciat sota la LGPLv.2.1 o posterior (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html)
Política de privacitat: http://www.magisto.com/privacy
Condicions d'Ús: http://www.magisto.com/tos
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
945.840 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Informació addicional

Actualitzada
24 d’abril de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
10.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 200,00 USD per cada element
Oferta per
Magisto
Desenvolupador
©2018 GoogleLloc dels Termes i condicionsPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les Condicions del servei i l'Avís de privadesa.