Makam-Trans Communications

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Macedonian (North Macedonia)

"Основни информации за мобилната апликација",

Мобилната апликација е алатка со која на превозниците им се овозможува поголема ефикасност во вршењето на транспортните операции, можност за пријавување на мито и корупција во државата и надвор од нејзините граници, како и можност за пријавување на мигранти.

Апликацијата се состои од четири дела:

"Пријави застој на патишта",
"Провери состојба на патишта",
"Пријави корупција",
"Пријави мигранти"

Во делот Пријави застој на патишта, секој најавен корисник ќе има можност да наведе одреден застој: проблем на пат (сообраќајка, поплави, одрони и сл.), гранични премини, работа на пат во матичната држава и во држави од Европа, со што ќе се овозможи поголема флексибилност за навремено планирање на транспортните операции преку користење на алтернативни патишта.

Во делот на проверка на состојба на патишта, освен пријавите од превозниците и од возачите ќе може секој корисник да ја проверува состојбата на патиштата (забрани за движење, празници и сл.) според објавените информации од надлежни институции во државата, но и информации од државите во Европа.

Во делот пријави корупција секој корисник АНОНИМНО ќе може да пријави корупција на гранични премини, по транспортни коридори или во било која државна институција. Пријавувањето корупција е анонимно и доверливо. Сите пријави се испраќаат до надлежните институции без објавување на Вашите податоци во вид на збирни извештаи по држави и надлежен орган (царина, полиција, инспектор и сл.) со што ве охрабруваме за пријавување на сите незаконски дејствија од страна на надлежните органи во државата и надвор од нејзините граници. Сите пријави ќе пристигнуваат и до Националниот координативен центар за гранично управување кои ќе преземаат понатамошни мерки за отворање на случај против пријавениот и проверување на добиената пријава според сопствени истражни методи.

Пријавување на мигранти е со цел собирање на податоци за веќе настанати проблеми и влезени мигранти во товарниот простор на возилата за понатамошна анализа и интервенција, меѓутоа и пријави на забележани мигранти по транспортните коридори и гранични премини, а Националниот координативен центар за гранично управување ќе има за задача согласно добиената пријава да интервенира кај надлежните институции за организација на транспорт на мигрантите до соодветни кампови каде што истите треба да престојуваат, со цел спречување нивно влегување во товарните возила. Доколку приметите нелегален транспорт на мигранти со комбиња, патнички возила и сл. пожелно е да се запише нивната регистарска таблица како би се спречиле секакви незаконски движења на мигрантите кои нанесуваат штета директно на сите превозници.

Со развојот на мобилната апликацијата се овозможува поголема флексибилност и ефикасност на превозните трговски друштва и нивна поголема заштита од незаконски дејствија.

Асоцијација „Макам-транс“
"Basic information about the mobile application",

The mobile application is a tool that allows transporters to be more efficient in carrying out transport operations, the opportunity to report bribery and corruption in the state and beyond its borders, as well as the possibility of registering migrants.

The application consists of four parts:

    "Report Road Traffic",
    "Check the state of the roads",
    "Report Corruption",
    "Report Migrants"

In the Report Road Stops section, each logged user will have the opportunity to state a certain delay: a road problem (crashes, floods, slopes, etc.), border crossings, road work in the home country and in countries in Europe, which will provide greater flexibility for timely planning of transport operations by using alternative routes.

In the part of the road condition check, in addition to the reports from the carriers and drivers, each user will be able to check the state of the roads (ban on movement, holidays, etc.) according to the published information from the competent institutions in the country, as well as information from the states in Europe.

In the section reported corruption every user ANOIMNO can report corruption at border crossings, transport corridors or in any state institution. Reporting corruption is anonymous and confidential. All reports are sent to the competent institutions without publishing your data in the form of summary reports by states and a competent authority (customs, police, inspector, etc.), thus encouraging you to report all unlawful actions by the competent authorities in the country and beyond its borders. All applications will arrive at the National Border Management Coordination Center that will take further measures to open a case against the suspect and check the received report according to his own investigative methods.

Registration of migrants is aimed at collecting data on already occurring problems and migrants entering the cargo area of ​​vehicles for further analysis and intervention, but also reporting to registered migrants along transport corridors and border crossings, and the National Border Management Coordination Center will have task according to the received application to intervene with the competent institutions for organization of transport of migrants to appropriate camps where they should stay in order to prevent their entry in freight vehicles. If you notice illegal transport of migrants with vans, passenger vehicles, etc. it is desirable to register their license plate in order to prevent any illegal movements of migrants that damage directly to all carriers.

With the development of the mobile application, greater flexibility and efficiency of the transport companies and their greater protection against illegal activities is ensured.

Association "Makam-trans"
Read more
Collapse
4.7
7 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Алатка со која на превозниците им се овозможува поголема ефикасност во вршењето на транспортните операции, можност за пријавување на мито и корупција во државата и надвор од нејзините граници, како и можност за пријавување на мигранти.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 23, 2019
Size
21M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Makam-Trans
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.