GPS Essentials

Съдържа реклами
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

The most complete GPS tool available: Navigate, manage waypoints, tracks, routes, build your own dashboard from 45 widgets.

❧❧❧❧❧ Dashboard ❧❧❧❧❧
Shows navigation values such as: Accuracy, Altitude, Speed, Battery, Bearing, Climb, Course, Date, Declination, Distance, ETA, Latitude, Longitude, Max Speed, Min Speed, Actual Speed, True Speed, Sunrise, Sunset, Moonset, Moonrise, Moon Phase, Target, Time, TTG, Turn.

❧❧❧❧❧ Compass ❧❧❧❧❧
Show the orientation of the earth's magnetic field, shows an arbitrary tracking angle and the current target. Also a marine orienteering compass.

❧❧❧❧❧ Tracks ❧❧❧❧❧
Record tracks and view them on map. Export KML files and import into Google Maps, Google Earth and others.

❧❧❧❧❧ Routes ❧❧❧❧❧
Manage routes and view them on map. Import KML files from Google Maps, Google Earth and others. Create turn-by-turn instructions between waypoints.

❧❧❧❧❧ Camera ❧❧❧❧❧
A camera HUD (heads-up display) view to show your waypoints, take pictures and share them.

❧❧❧❧❧ Map ❧❧❧❧❧
A map to show your waypoints. Convert mail addresses of your contacts to waypoint so that they can be used within the app.

Supports Google Maps, MapQuest, OpenStreetMap and others.

Supports Google Maps v2: Indoor Maps, Traffic, Buildings, Satellite and Terrain layers and map rotation.

❧❧❧❧❧ Waypoints ❧❧❧❧❧
A list of all your waypoints with export and import (KML, KMZ, GPX and LOC format).

❧❧❧❧❧ Satellites ❧❧❧❧❧
A sky view of the current positions that shows satellites in view.

❧❧❧❧❧ Features ❧❧❧❧❧
Supported position formats: UTM, MGRS, OSGB, Degree-Minute-Second, Degree-Minute-Fractions, Decimal, Mils. Supports over 230 datums.

Waypoints, routes and tracks can be exported as KML or GPX files and sent by email or uploaded to Google Docs or DropBox.

Please open the web page below for more info, send me emails for support. I CANNOT HELP IF YOU SIMPLY PLACE A COMMENT HERE.

Purchase the "GPS Essentials Donation Plugin" on Android Market if you want to support development.

The latest beta release is available at http://www.gpsessentials.com for download. Try out the latest features and help us improve GPS Essentials!

If you are on Facebook, come and join GPS Essentials for the latest info: http://www.gpsessentials.com

THIS APP WILL SHOW ADVERTISING. IF YOU DON'T LIKE THIS, PLEASE REFRAIN FROM INSTALLING/UPDATING.

GPS Essentials is not affiliated with any political party nor with any other organization mentioned in the ads, and it has no connection with any economic interests. If you don't like the ads, please contact AdMob.

WHAT ARE THE PERMISSIONS GOOD FOR?

✓ Coarse/Fine location: To access network locations and GPS
✓ Full internet access: To read map tiles, send bug reports
✓ Modify/delete USB storage contents: To write waypoints, tracks and images onto the SD card
✓ Read phone state and identity: To tag pictures with the device ID (can be switched off in settings)
✓ Take pictures and videos: Camera HUD, take pictures
✓ Your accounts: Required to run Google Maps v2
Наличната най-пълната функцията GPS: навигация, управление на точки, следи, маршрути, изгради своя собствена табло от 45 джаджи.

❧❧❧❧❧ Dashboard ❧❧❧❧❧
Показва навигационни ценности като: точност, Надморска височина, скорост, батерия, Лагер, Climb, Course, Дата, деклинация, Разстояние, ETA, Latitude, Longitude, Max Speed, Min скорост, действителната скорост, True Speed, Sunrise, Sunset, залез, Moonrise, Moon Phase, Target, Time, TTG, търна.

❧❧❧❧❧ Compass ❧❧❧❧❧
Покажи ориентацията на земното магнитно поле, показва произволен ъгъл на проследяване и настоящата цел. Също морски ориентиране компас.

❧❧❧❧❧ Tracks ❧❧❧❧❧
Запис на песни и да ги видите на картата. Експортните KML файлове и внос в Google Maps, Google Earth и други.

❧❧❧❧❧ Routes ❧❧❧❧❧
Управление на маршрути и да ги видите на картата. Внос KML файлове от Google Maps, Google Earth и други. Създаване на завой-по-завой между точки.

❧❧❧❧❧ Camera ❧❧❧❧❧
A камера HUD (дисплей хедс-ъп) оглед да се покаже вашите точки, да правите снимки и да ги споделите.

❧❧❧❧❧ Карта ❧❧❧❧❧
А картата, за да покажете на вашите точки. Конвертиране на имейл адреси на вашите контакти до точка, така че те могат да бъдат използвани в рамките на приложението.

Поддържа Google Maps, MapQuest, OpenStreetMap и др.

Поддържа Google Maps v2: На закрито Maps, Traffic, сгради, Сателитни и терени слоеве и картата въртене.
 
❧❧❧❧❧ Точки ❧❧❧❧❧
A списък на всичките си точки с износ и внос (KML, KMZ, GPX и LOC формат).

❧❧❧❧❧ Satellites ❧❧❧❧❧
Поглед към небето от сегашните позиции, които показва сателити в изглед.

❧❧❧❧❧ Особености ❧❧❧❧❧
Поддържани формати: позиция UTM, MGRS, OSGB, степен-Minute-Втори, Степен минути-фракции, десетична запетая, Mils. Поддържа над 230 еталони.

Точки, маршрути и следи могат да бъдат изнесени като KML или GPX файлове и изпратени по имейл или качени в Google Docs или DropBox.

Моля, отворете уеб страницата по-долу за повече информация, изпратете ми имейли за подкрепа. Не мога да помогна, ако просто може да изпратите коментар ТУК.

Покупка на "GPS Essentials Дарение Plugin" на Android Market, ако искате да се подкрепи развитието.

Най-новата бета версия е достъпна на http://www.gpsessentials.com за изтегляне. Опитайте най-новите функции и да ни помогне да се подобри GPS Essentials!

Ако сте на Facebook, ела и се присъедини към GPS Essentials за най-новата информация: http://www.gpsessentials.com

Това приложение ще покаже РЕКЛАМА. АКО НЕ СТЕ ИСКАЛИ това, моля се въздържат от Инсталиране / актуализиране.

GPS Essentials не е свързано с нито една политическа партия, нито с която и да е друга организация, спомената в рекламите, и това няма никаква връзка с никакви икономически интереси. Ако не ви харесва рекламите, моля, свържете се с AdMob.

КАКВИ СА разрешенията ДОБРО ЗА?

✓ Coarse / Fine място: достъп до мрежата места и GPS
✓ Пълен достъп до интернет: да се чете картата плочки, изпраща съобщения за бъгове
✓ Промяна / изтриване на съдържанието на USB за съхранение: Да се ​​пишат точки, следи и изображения върху SD картата
✓ Прочетете телефон състояние и идентичност: За да отбележите снимки с ИД на устройството (може да се изключи в настройките)
✓ Правете снимки и видеоклипове: Camera HUD, да правите снимки
✓ Вашите сметки: Задължително да стартирате Google Maps v2
Прочетете повече
Свиване
4,3
Общо 43 164
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Position widget is configurable now. Tap on the position widget to select a format different from the default format. You can have multiple position widgets using different formats on your dashboard.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
8 декември 2018 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
5 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя информация, Споделя местоположението
Предлага се от
mictale.com
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.