Gasolineras España

Per a tots els públics
9.237
Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Esta aplicación te permite consultar las estaciones de servicio cerca de tu ubicación (por precio, distancia, o en un mapa) y el precio del combustible en cada una para buscar las más baratas. Incluye precios para los combustibles: gasolina 95, gasolina 98, diésel, diésel mejorado, gasóleo B, gasóleo C, biodiésel, bioetanol, GLP, GNC y gasolina 95 sin protección.

Puedes configurar los descuentos que tienes en cada una de las marcas o en una gasolinera específica en porcentaje o en céntimos de euro (o ambos). En ese caso te mostrará los precios con el descuento aplicado.

También te indica cuánto te ahorrarás por repostar en una gasolinera determinada con respecto a la más cara de la zona e incluye un código de colores que indica en verde las gasolineras baratas y en rojo las caras.

Características:

- La pantalla principal de "Mapa" permite consultar un mapa con la ubicación y el precio. Al pulsar dos veces sobre una gasolinera se abre una vista de detalle.
- En la vista de detalle se muestran los datos de la dirección de la gasolinera, así como su horario y distancia desde nuestra posición, permitiendo mostrar su ubicación en un mapa o abrir la aplicación "Google Maps Navigation" que nos guiará hasta ella conduciendo. Deslizando hacia la izquierda muestra el precio de todos los combustibles disponibles y hacia la derecha un gráfico con el histórico de precios, que te permitirá escoger el mejor día para repostar.
- En la barra lateral hay opciones para listar las gasolineras por precio (para escoger la más barata) o por distancia (para escoger las más cercanas), pudiendo acceder también al detalle de cada una de ellas.
- Permite mantener una lista de gasolineras favoritas, de las que siempre mostrará los datos independientemente de tu ubicación. Para marcar una gasolinera como favorita, pulsa el icono de la estrella en la pantalla de detalle.
- Dispone de una sección de cálculo de rutas que nos permite buscar las gasolineras a lo largo de una ruta y luego ordenarlas por precio o distancia.
- En las preferencias se puede cambiar el tipo de combustible, la capacidad del depósito para el cálculo del ahorro, las gasolineras que estamos mostrando (por distancia, o limitándolo a un número determinado de gasolineras), así como otros parámetros (tipo de mapa, pantalla completa, etc). Incluye una opción para ocultar las gasolineras que tienen el precio desactualizado, con la que se pueden dejar de mostrar las gasolineras cerradas y aquellas que evitan actualizar el precio para parecer más baratas.
- En las preferencias también se puede establecer manualmente una ubicación. Para volver a obtener las gasolineras para la ubicación actual debes marcar de nuevo "Detectar Ubicación".
- La opción "Actualizar" sirve para refrescar los datos de gasolineras. Por defecto ya hay una opción en las preferencias que actualiza los datos cada vez que se abre la aplicación. Hay un mecanismo de caché por el cual si no se actualizan los datos se mostrarán los obtenidos la última vez.

Los datos de las gasolineras son proporcionados por el Ministerio de Industria, por lo que no somos responsables de precios o ubicaciones incorrectas.

Esta aplicación está traducida al Gallego (por nosotros, que somos gallegos) y al Catalán (por Aleix Vidal i Gaya).
This application et permet consultar les estacions de servei prop de la teva Ubicació (Per preu, Distància, oa mapa de l'ONU) i El preu del combustible En Cada Una paràgraf buscar les més barates. Inclou Preus Per Els combustibles: Gasolina 95, Benzina 98, dièsel, Millorat Diesel, gasoil B, gasoil C, Biodièsel, bioetanol, GLP, GNC i gasolina protection 95 pecat.

Pots en Configurar els DESCOMPTES Que Tens En Cada Una de les Marques o de l'una gasolinera Específica en percentage o en cèntims d'euro (o dos). En AQUEST Cas et mostrarà els preus A Amb El Aplicat descompte.

També t'indica Com T'estalviaràs Per repostar de l'una gasolinera determinada pel que fa a la Més cara de la zona i includes ONU codi de colors Que indica en verd les gasolineres barates i en vermell les cares.

Característiques:

- La Pantalla principal de "Mapa" permet consultar l'ONU mapa amb la Ubicació i El Preu. En prémer Dues Vegades Sobre Una gasolinera s'obre Una vista de detall.
- A la vista de detall es mostren les dades de la Direcció de la benzinera, Com Així el seu horari i DISTÀNCIA from our posició, permetent Mostra La seva ubicació En un mapa o obrir l'Aplicació "Google Maps Navigation" que ens guiarà fins Conduint ella. Lliscant Cap a l'esquerra Mostra El Preu de Tots combustibles Disponibles i Cap a la Dreta amb gràfic de l'ONU l'històric de preus En, que et permetrà escollir el dia millor paràgraf repostar.
- A la barra lateral del fenc options paràgraf llistar les gasolineres Per preu (paràgraf escollir La Més Barata) DISTÀNCIA O PER (paràgraf escollir les més properes), podent Accedir Also al detall de cadascuna d'elles.
- Permet mantenir Una Llista de gasolineres Favorites, de les Que Sempre mostrarà les Dades INDEPENDENTMENT del teu Ubicació. Per Marcar Una gasolinera Com preferida, Prem la icona de l'estrella a la Pantalla de detall.
- DISPOSA D'Una section de Càlcul de Rutes Que Ens permet buscar les benzineres al llarg d & una ruta i DESPRÉS ordenar Per preu o DISTÀNCIA.
- A les preferències Es pot change tipus de combustible, la Capacitat del Dipòsit Per Al Càlcul de l'Estalvi, les gasolineres Que Estem mostrant (DISTÀNCIA PER, o limitant una ONU Nombre determinat de gasolineres), així com altres paràmetres (tipus de mapa, Pantalla completa, etc.). Inclou Opció Una paràgraf Ocultar les gasolineres Que Tenen L'Preu desactualitzat, amb La que es poden Deixar de Mostra les gasolineres Tancades i Aquelles Que eviten actualitzar El Preu paràgraf Semblar Més barates.
- A les preferències Also ES Podeu establir manualment Una Descripció de la ubicació. Per Tornar a Obtenir les gasolineres paràgraf La ubicació real Has Marcar de nou "Detectar Descripció de la ubicació".
- L'opció "Actualitzar" refrescar Serveix Per Les Dades de gasolineres. Per Defecte ja ha Una opció a les preferències Que actualitza les Dades Cada Vegada Que s'obre l'Aplicació. Hi ha Un Per Mecanisme de memòria cau el qual sigui si no s'actualitzen les Dades es mostraran els obtinguts L'última vegada.

Les Dades de les gasolineres fill proporcionades PEL Ministeri d'Indústria, Per El Que no som responsables de Preus o ubicacions incorrectes.

This application this traduïda al Gallec (Per Nosaltres, que som gallecs) i al Català (PER Aleix Vidal i Gaya).
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
3,7
9.237 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

3.5.6
- Fixed again problems searching addresses
3.5.5
- Fixed problems in Android Pie
3.5.3
- Location detection was not working after going to background
3.5.2
- Now the app works again without the location permission
- Fixed a crash in devices with Android versions older than 5.1
3.5.0
- Fixed a bug searching addresses
- Some icons changed to vector format
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
11 d’octubre de 2018
Mida
2,6M
Instal·lacions
500.000+
Versió actual
3.5.6
Requereix Android
4.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Oferta per
mobialia.com
Desenvolupador
Barrio Agualevada Nº47 36861 Ponteareas Spain
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.