Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Heb je last van...
- Uitstellen waardoor je niet toekomt aan de dingen die echt belangrijk voor je zijn?
- Niet om hulp durven vragen zodat je blijft zitten met problemen die goed oplosbaar zijn?
- Klein en onzichtbaar willen blijven zodat je omzet ook klein en onzichtbaar blijft?
- Je interne criticus waardoor het nooit goed genoeg is en je jezelf klein houdt?
- Geen grenzen kunnen aangeven of moeite met opkomen voor wat jij belangrijk vindt?

En vraag je je af...
- Hoe het komt dat anderen succesvol zijn waar jij dat niet bent?
- Waarom je bepaalde stappen niet zet waarvan je weet dat je ze zou moeten nemen?
- Hoe het komt dat jouw bedrijf of carrière niet van de grond komt?

Herken jij jezelf hierin, dan loop je tegen je persoonlijke blauwdruk aan. Wat is je persoonlijke blauwdruk? We doen bijna alles op de automatische piloot en ons gedrag, onze manier van praten en de acties die we wel of juist niet doen zijn daar een direct gevolg van. Dat kan voor ons werken, maar ook tegen ons. Dat is je persoonlijke blauwdruk.
EnneagramPro helpt je met doorgronden wat jouw persoonlijke blauwdruk is en helpt je met tips voor het doorbreken van vastgeroeste patronen en belemmerende overtuigingen zodat je je volledig potentieel kunt ontplooien, worden wie je wilt zijn en verdienen wat je graag wilt.

EnneagramPro kan je helpen bij vragen als...
- Hoe bepaal je welk enneagramtype iemand is?
- Wat is het verschil tussen gedrag en persoonlijke blauwdruk?
- Wat zeg ik als ik onenigheid heb met iemand en wat vooral niet?
- Waarom ga ik door met dingen die tegen me werken?
- Waarom kan of durf ik bepaalde dingen niet die anderen wel kunnen of durven?

EnneagramPro geeft je inzicht in wie je bent. Wat voor jou belangrijke zaken zijn en welke zaken je liever wilt vermijden. Met die inzichten ben je beter in staat om je persoonlijke groei en ontwikkeling door te maken en stappen te zetten. EnneagramPro helpt je om beter te presteren en je beter te ontplooien in je privéleven en je zakelijke carrière of eigen bedrijf.

EnneagramPro biedt daarnaast inzicht in het ontstaan en oplossen van conflicten met anderen en interne conflicten met jezelf. EnneagramPro helpt je om effectiever te leren omgaan met belemmerende overtuigingen van anderen en van jezelf en biedt concrete oplossingen.

Wat biedt EnneagramPro:

* Uitgebreid selfassement: met deze test krijg je een duidelijk beeld van jezelf. EnneagramPro biedt je diepgaande inzichten, in begrijpelijke taal, over jouw karakter, jouw persoonlijke non comfortzone en jouw conflictgevoeligheid.
* Test - Mediation geschikt? Met deze test kun je met behulp van een paar simpele vragen een goed inzicht krijgen of mediation in jouw geval, of van deelnemende partijen, kans van slagen heeft en in welke mate.
* Test - Waarde of oordeel: De meeste ruzies, conflicten en andere zaken waarbij het misloopt in de communicatie komen voort uit aannames en waardeoordelen. Test in hoeverre jij de verleiding kunt weerstaan om een oordeel aan een uitspraak of situatie te hangen.
* Interventies: EnneagramPro biedt je bewezen interventies aan waarmee je de omgang met bepaalde karakters kunt stroomlijnen. Ook als je normaliter niet zo goed met die mensen door één deur kunt.
* Artikelen: de artikelen gaan over persoonlijke ontwikkeling in je privé- of werkleven. Ze bevatten praktische informatie voor het beter omgaan met elkaar. Kennis die je ook van pas komt als je mensen in de meewerk stand wilt krijgen. Als je beter wilt kunnen omgaan met tegenwerpingen en je volledige potentieel wilt kunnen ontplooien.
* Abonneren: EnneagramPro biedt je daarnaast ook de mogelijkheid om je gratis te abonneren op de artikelen. Daarmee krijg je iedere 2 weken de artikelen ook eenvoudig in je mailbox.

EnneagramPro is gemaakt door Michael Schulze, mediator, communicatietrainer, gecertificeerd enneagram-, business- en doorbreekcoach van Verdienwatjewaardbent.nl en Frank Manshande van MomentousApps.
Do you suffer from...
- Postpone so you do not accrue to the things that are really important to you?
- Do not dare ask for help so that you are left with problems that are soluble?
- Small and want to remain invisible so your sales remains small and invisible?
- Your internal critic so it is never good enough and you keep yourself small?
- Specify no limits or difficulty standing up for what you think is important?

And you wonder ...
- How is it that others be successful where you're not?
- Why do certain steps do not put that you know you should take them?
- How is it that your business or career does not take off?

Do you recognize yourself, then you run against your personal blueprint. What is your personal blueprint? We do almost everything on autopilot and our behavior, our way of talking and the actions we do or not there just be a direct result of it. That may work for us, but against us. That is your personal blueprint.
EnneagramPro helps you understand what your personal blueprint and help you with tips for breaking through entrenched patterns and limiting beliefs so you can develop full potential, be who you want to be and deserve what you want.

EnneagramPro can help you with questions like ...
- How do you determine which Enneagram type is someone?
- What is the difference between behavior and personal blueprint?
- What do I say if I have a disagreement with someone, and what particularly?
- Why do I go through things that work against me?
- Why can not or dare I certain things which others can do or dare?

EnneagramPro give you insight into who you are. What for you are important issues and what things you want to avoid prefer. With that insight, you are better able to make it through your personal growth and development and to take steps. EnneagramPro helps you to perform better and develop better in your personal life and your professional career or their own business.

EnneagramPro also provides insight into the development and resolving conflicts with others and internal conflicts with yourself. EnneagramPro helps you to learn more effectively deal with limiting beliefs of others and of yourself, and offers concrete solutions.

What does EnneagramPro:

* Advanced self assement: With this test you get a clear picture of yourself. EnneagramPro offers you profound insights, in understandable language, about your character, your personal comfort zone and your non conflict sensitivity.
* Test - Mediation suitable? With this test you can get by using a few simple questions an understanding or mediation in your case, or participating parties, chance of success and to what extent.
* Test - Value or judgment: Most quarrels, conflicts and other cases where things go wrong come in communication stem from assumptions and value judgments. Test how much you can resist the temptation to hang an opinion on a decision or situation.
* Interventions: EnneagramPro offers you proven interventions that lets you streamline the handling of certain characters. Even if you are not normally as good with the people you through one door.
* Articles: Articles dealing with personal development in your personal or work life. They contain practical information to better interact. Knowledge that is also useful if you want people to get into cooperating position. If you want to better handle objections and want to develop your full potential.
* Subscribe: EnneagramPro also additionally offers the possibility to subscribe for free to the articles. Thus you get every 2 weeks Articles also simple in your mailbox.

EnneagramPro was designed by Michael Schulze, mediator, communication trainer, certified enneagram-, business and breakthrough coach Verdienwatjewaardbent.nl and Frank Manshande of Momentous Apps.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 2, 2016
Size
5.3M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Michael Schulze / verdienwatjewaardbent.nl
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.