Apprendre l'Anglais rapidement - MosaLingua

10 811
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Francúzština (Francúzsko)

★ MosaLingua offre une méthode efficace pour apprendre l’anglais, améliorer votre niveau et rapidement parler anglais, même si vous n'y consacrez que quelques minutes par jour ★

Notre app pour apprendre l'anglais a été conçue sur la base d’études scientifiques reconnues. Et un professeur a supervisé notre équipe de polyglottes.

Rendez-vous sur notre site pour voir la démo : http://mosalingua.com

Grâce à notre méthode, nos cours d'anglais et leçons de vocabulaire, vous progressez selon vos besoins. Vous apprenez quel que soit votre niveau et quel que soit votre rythme. Avec MosaLingua, vous pouvez vous concentrer sur 20 % du vocabulaire anglais nécessaire dans 80 % des cas (Loi de Pareto).

En seulement 2 mois et 10 minutes d'apprentissage par jour, vous connaîtrez plus de 600 phrases et mots clés qui vous permettront de rapidement communiquer et vous faire comprendre.

Notre application pour apprendre l’anglais vous aide à parler anglais pour passer les épreuves du Bac anglais, les diplômes ESL, FCE, IELTS, TOEFL ou TOEIC. Elle vous apporte aussi la connaissance et la confiance nécessaires pour partir en vacances dans un pays anglophone ou pour partir en Erasmus. Cette appli peut aussi être utilisée si vous souhaitez apprendre et parler anglais avec un correspondant anglophone, pour tous vos échanges linguistiques ou professionnels.

LE CONTENU :

► 3000 mots et phrases avec la bonne prononciation anglaise par des natifs
► 14 grandes catégories, des bases de vocabulaire anglais à des notions plus pointues (informatique, tourisme, achat…)
► +100 sous-catégories : restaurant, sport, amusement, amour, achat
► 10 niveaux : de l’essentiel au niveau avancé (TOEFL, TOEIC ou IELTS)
► Des cours d’anglais et de nombreux conseils
► 18 dialogues tirés de situations rencontrées lors de voyages ou dans la vie courante
► Liste des verbes irréguliers anglais
► +100 bonus à gagner
► Dictionnaire anglais en ligne
► La possibilité d’ajouter vos propres mots anglais


MÉTHODE D'APPRENTISSAGE ISSUE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE POINTE :

MosaLingua offre une méthode d’apprentissage basée sur le système de répétition espacée, SRS ou Spaced Repetition System. Cette méthode pour apprendre du vocabulaire anglais vous permet :

► apprendre l’anglais de façon efficace et durable. Pour chaque carte flash, un planning de révision est automatiquement généré
► vous concentrer sur ce qui vous est utile. Ne perdez plus de temps avec des leçons ou des dictionnaires anglais inutiles
► MosaLingua s'adapte à votre rythme, votre motivation, et à vos difficultés à retenir le vocabulaire anglais
► Notre appli utilise les mémoires auditive et visuelle
► Dès les premières leçons d'anglais, apprenez le vocabulaire anglais le plus courant pour parler anglais, et améliorer votre prononciation anglaise
► Notre appli et notre méthode d'apprentissage stimulent la mémoire à long terme

LECONS D’ANGLAIS SUR SMARTPHONE

► Quel que soit le temps dont vous disposez, votre apprentissage s'adapte à votre emploi du temps
► Arrêtez et reprenez vos leçons à tout moment
► Toutes vos leçons, comme le dictionnaire d'anglais, sont accessibles hors ligne

LUDIQUE ET STIMULANT

► gagnez des bonus : conseils, blagues, dialogues pour parler anglais...
► plus vite vous mémorisez des mots anglais plus votre apprentissage devient stimulant
► mesurez vos progrès et gagnez en motivation !
► atteignez vos objectifs rapidement : voyages (Angleterre, USA...), vie professionnelle, Bac anglais, Erasmus, examens (ESL, FCE, IELTS, TOEFL et TOEIC), échange linguistique.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET UTILISABLE A VIE

Pour le prix affiché, obtenez une appli utilisable à vie (pas d’abonnement). Tout le contenu cité est inclus dans l'appli, sans coût supplémentaire (les achats intégrés concernent du contenu optionnel).
L’application évolue ! Des mises à jour gratuites sont prévues régulièrement. Utilisez le lien dédié ou le formulaire sur le site http://mosalingua.com pour envoyer vos suggestions.
★ MosaLingua ponúka efektívnu metódu naučiť sa angličtinu, zlepšiť úroveň a rýchlo hovoriť po anglicky, aj keď strávite len pár minút denne ★

Naša aplikácia na výučbu angličtiny bola navrhnutá na základe uznávaných vedeckých štúdií. A učiteľ dohliadal na náš viacjazyčný tím.

Navštívte naše webové stránky a ukážte demo: http://mosalingua.com

Vďaka našej metóde, našim lekciám v angličtine a vyučovacím jazykom vám pokročíme podľa vašich potrieb. Dozviete sa bez ohľadu na vašu úroveň a bez ohľadu na vaše tempo. S MosaLingua sa môžete zamerať na 20% anglického slovníka potrebného v 80% prípadov (zákon Pareto).

Za pouhých 2 mesiace a 10 minút denne budete vedieť viac ako 600 viet a kľúčových slov, ktoré vám umožnia rýchlu komunikáciu a pochopenie.

Naša aplikácia pre výučbu angličtiny vám pomôže hovoriť anglicky prejsť testami anglickej Bac, LECS diplomy, FCE, IELTS, TOEFL alebo TOEIC. Poskytuje vám tiež vedomosti a dôveru, aby ste mohli ísť na dovolenku v anglicky hovoriacom štáte alebo navštíviť Erasmus. Táto aplikácia sa môže použiť aj vtedy, ak sa chcete naučiť a hovoriť po anglicky s príslušným anglickým rečníkom pre všetky jazykové alebo odborné výmeny.

OBSAH:

► 3000 slov a fráz so správnou výslovnosťou v angličtine rodenými hovorcami
► 14 hlavných kategórií, od základov anglického slovníka po pokročilejšie koncepty (IT, cestovný ruch, nákup ...)
► +100 podkategórie: reštaurácia, šport, zábava, láska, nákup
► 10 úrovní: od základov až po pokročilú úroveň (TOEFL, TOEIC alebo IELTS)
► Lekcie angličtiny a veľa tipov
► 18 dialógov z rôznych situácií, ktoré sa vyskytli počas cestovania alebo v každodennom živote
► Zoznam anglických nepravidelných sloves
► + 100 bonusov na výhru
► anglický slovník online
► Schopnosť pridať vlastné anglické slová


METÓDA UČENIA Z VEDECKÉHO VÝSKUMU POINTE:

MosaLingua ponúka metódu učenia založenú na systéme priestorového opakovania, systému SRS alebo systému opakovaného opakovania. Táto metóda na výučbu anglického slovníka vám umožňuje:

► Naučte sa anglicky efektívne a udržateľne. Pre každú flash kartu sa automaticky vygeneruje plán revízie
► Zamerajte sa na to, čo je pre vás užitočné Nestrácajte čas zbytočnými anglickými lekciami alebo slovami
► MosaLingua sa prispôsobuje vášmu rytmu, vašej motivácii a vašim ťažkostiam pri zapamätaní si anglickej slovnej zásoby
► Naša aplikácia používa sluchové a vizuálne spomienky
► Od prvých hodín angličtiny sa naučte najčastejší anglický slovník, aby ste hovorili po anglicky a zlepšili svoju výslovnosť v angličtine
► Naša aplikácia a metóda učenia stimulujú dlhodobú pamäť

PONUKA ENGLISH NA SMARTPHONE

► Bez ohľadu na to, koľko času máte, vaše učenie sa prispôsobí vášmu plánu
► Zastavte a pokračujte v vyučovaní kedykoľvek
► Všetky lekcie, napríklad anglický slovník, sú k dispozícii v režime offline

FUN a stimulovanie

► Zarobiť bonusy: tipy, vtipy, dialógy hovoriť anglicky ...
► čím rýchlejšie si zapamätáte anglické slová, tým viac sa vaše vzdelávanie stáva náročnou
► zmerajte svoj pokrok a získajte motiváciu!
► dosiahnuť svoje ciele rýchlejšie cestovanie (Anglicko, USA ...), profesionálne, anglicky Bac Erasmus vyšetrenia (ESL, FCE, IELTS, TOEFL a TOEIC), výmenu jazyka.

EKONOMICKÉ RIEŠENIE A ŽIVOTNÉ POUŽITIE

Pri zobrazenej cene získajte aplikáciu, ktorá sa dá používať na celý život (bez predplatného). Všetky citované obsahy sú zahrnuté v aplikácii bez dodatočných nákladov (nákupy v aplikácii sú voliteľný obsah).
Aplikácia sa vyvíja! Bezplatné aktualizácie sú pravidelne naplánované. Použite špeciálny odkaz alebo formulár na adrese http://mosalingua.com, kde môžete posielať svoje návrhy.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 10 811
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Voici ce sur quoi nous avons travaillé:
Nombreuses petites améliorations du contenu
Si cette mise à jour vous plaît, pensez à nous mettre une bonne note. Pour toute suggestion ou rapport de bug, merci de nous envoyer un e-mail à support_fr@mosalingua.com. Merci et bon apprentissage !
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
18. októbra 2019
Veľkosť
29M
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
10.42
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
1,99 USD – 11,99 USD za položku
Od predajcu
MosaLingua Crea
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.