Into the Void

2 648
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Austrálie)

A sci-fi game with epic story and deep tactical battles.

COMMAND.
Fully command your faction. Build your fleet, arm it with tons of weapons and make all of your enemies’ burn.

EXPLORE.
Perform expeditions to outer space; take care of your crew's morale as it greatly influences your power.

RESEARCH.
Research tons of techs. You can't open all of them in one play-through, as there are lots of combinations.

FIGHT.
Fight with different opponents. Each faction has its own tactics and technology stack, so you should plan your fleet equipment carefully.

THINK.
Space is a serious buisness. In space, there's no place mistake. So chose your options wisely, as turn-based system fully allows that.

✔ Great RPG/TBS mix with unique depth.
✔ Randomly generated universe - each mission is unique every time you play it.
✔ Long and interesting storyline.
✔ Battle against 4 different factions.
✔ Epic space turn-based battles.
✔ Laser, Kinetic, Plasma and Explosive weapons: each with unique pros and cons.
✔ 16 main missions
✔ 20 sub-missions
✔ Lots of battle ships with modifications
✔ Over 100 technologies in 4 different branches - choose them wisely.
✔ Tons of different items, from engines and shields to drones and infiltration squads.
✔ ABSOLUTELY no in-apps.
✔ Great visuals

This game uses lots of old-school principles, as good and detailed story, normal saving system, good balance, interesting gameplay, high replayability and amazing graphics.

As the game is just released, it can contain some bugs and problems. Feel free to mail us and we will fix it in 24h.

Story.
Centuries ago, our ancestors were forced to abandon Earth: A creeping field of radiation, now known as ‘The Miasma’, had penetrated the ether and poisoned the body of the planet.
Earth was swiftly encased, and now rots in an ever expanding wasteland of spheres that was consumed and drained by this mysterious haze.
Today, the miasma reaches far across infinity and continues to spread, with smaller rifts opening sporadically across systems; the source and origin of their appearance is unknown.
Many fear that the spread will never cease, but fewer have attempted to curb it. Less still, is the number of those whose exploration into this deathly site has yet to kill them.
Amidst this chaos, four separate factions arose as the universe’s superpowers: Auslia, En Eire, Kalthem and the Brigadier's of Armageddon operate independently, with varying purpose.
En Eire expanded from a guild of merchants; they now control trading systems across the cosmos, investing heavily in military and pharmaceutical industries.
Kalthem exist on the fringe, claiming to make the most advanced scientific strides they stop at nothing to gain the knowledge they seek.
Little is known of Auslia. Reports show their people live prosperously: protected by large shields they live insular lives, contributing little to the affairs of external factions.
The Brigadier's of Armageddon are pirates, preying primarily on En Eire’s expansive trading routes. Their members seem to experience the most freedom, though they have several powerful leaders.
We are an affiliation who recognises the threat of miasmic expansion: operating as a splinter group of the four great factions, we intend on locating and eradicating the source of that swelling pollutant before the macrocosm is entirely consumed.

Facebook:
https://www.facebook.com/MozgLabs
Mozg Labs:
http://www.mozglabs.com/
Sci-fi hra s epický příběh a hluboké taktických bitev.

PŘÍKAZ.
Plně velení své frakci. Sestavte si svůj vozový park, paže ji s tunami zbraní a aby všechny popálení svých nepřátel.

PROZKOUMAT.
Proveďte výpravy do vesmíru; pečovat o morálku posádky, jak je to výrazně ovlivňuje svou sílu.

VÝZKUM.
Výzkumné tun techniků. Nelze otevřít všechny z nich v jednom play-through, protože existuje spousta kombinací.

BOJ.
Boj s různým soupeřům. Každá frakce má své vlastní taktiky a technologie stack, takže byste měli pečlivě naplánovat svou výbavu vozového parku.

THINK.
Prostor je vážná buisness. Ve vesmíru neexistuje místo omyl. Takže si vybral své možnosti moudře, jako tahová systém plně umožňuje, aby.

✔ Great RPG / TBS smíchat s jedinečnou hloubkou.
✔ náhodně generované vesmír - každá mise je jedinečný pokaždé, když budete hrát.
✔ Dlouhý a zajímavý děj.
✔ Boj proti 4 různých frakcí.
✔ Epické prostor tahové bitvy.
✔ Laser, Kinetic, Plasma a výbušné zbraně: každá s unikátními klady a zápory.
✔ 16 hlavních misí
✔ 20 sub-misí
✔ Spousta bitevních lodí s modifikacemi
✔ více než 100 technologií ve 4 různých odvětvích - vyberte si moudře.
✔ Tuny různých předmětů, z motorů a štíty trubců a infiltrace komand.
✔ absolutně žádný in-aplikací.
✔ Velké vizuální

Tato hra používá velké množství zásad staré školy, jak dobrý a podrobný příběh, normální úsporného systému, dobré vyvážení, zajímavé hry, vysokou opakovatelnost a úžasnou grafikou.

Jak hra je právě propuštěn, může obsahovat některé chyby a problémy. Neváhejte nás e-mail a my opravit v 24 hodin.

Příběh.
Před mnoha staletími se naši předkové byli nuceni opustit Zemi: plíživý pole záření, nyní známý jako "miasmatem", pronikla éter a otrávené tělo planety.
Země byla rychle uzavřen, a teď hnije ve stále se rozšiřující pustině sfér, které bylo spotřebováno a odvodněných tímto tajemným oparem.
Dnes je miazma sahá daleko přes nekonečna a ještě se nadále zhoršuje, s menšími rozpory otevírací sporadicky napříč systémy; zdroj a původ jejich vzhled je neznámá.
Mnozí se obávají, že rozšíření nikdy nevyschne, ale méně se pokusili jej omezit. stále méně, je počet těch, jejichž průzkum do této smrtelné místa musí ještě zabít.
Uprostřed tohoto chaosu, čtyři oddělené frakce vznikla jako vesmír je velmocí: Auslia, En Irsku, Kalthem a generál je Armageddon pracují nezávisle, s různou účel.
En Eire rozšířila z cechu obchodníků; se nyní řídí obchodní systémy napříč vesmírem, mohutně investuje do vojenských a farmaceutickém průmyslu.
Kalthem existují na okraji, prohlašovat, aby nejvyspělejší vědecký pokrok se nezastaví před ničím, aby získali znalosti, které hledáte.
Málo je známo o Auslia. Zprávy ukazují jejich lidé žijí šťastně: chráněn velkými štíty žijí ostrovní život, přispívá málo záležitostí externích frakcí.
Generál je armagedonské jsou piráti, lovení hlavně na rozsáhlých obchodních cest En Éire je. Jejich členové se zdají zažít největší svobodu, když mají několik výkonných vůdce.
Jsme příslušnost, který uznává hrozbu miasmic expanze: působí jako odštěpené skupiny čtyř velkých frakcí, máme v úmyslu o umístění a odstranění zdroje tohoto otoku znečišťující látky před makrokosmos je zcela spotřebována.

Facebook:
https://www.facebook.com/MozgLabs
Mozg Labs:
http://www.mozglabs.com/
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 2 648
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Facebook link in the main menu to help you be notified about upcoming updates
- Balance improvements
- Stability updates / Bugfixes
- Performance improvement
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
23. května 2016
Velikost
27M
Instalace
100 000+
Aktuální verze
1.8.1
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí
Od vývojáře
Mozg Labs
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.