Mediatek SmartDevice

10 585
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Čínština (zjednodušené)

[English description]
Mediatek SmartDevice (For MT2502/MT2503)

Attention:
1:The APK need work with Mediatek(MTK) wearable device (e.g. based MTK2502/MT2503 chip wearable products).
2:The APK can connect with wearable product through SPP mode or GATT(BLE) mode.(depends on your wearable device HW capability)
3:The GATT mode can work normally need below two conditions and BLE is connected.
1)The Android platform is equal or higher Android 4.3(API 18).
2)The hardware of smart phone need support BLE.


The APK can support below functions:
1. The APK can scan wearable devices in SPP or GATT mode.
2: The APK can install or uninstall Linkit app to watch through "My Applications" item.
E.g. Yahoo Weather/Digit clock/Codoon app
3: The APK can listen and push Smart Phone notification to watch.
The APK can parse the notification attributes : action/group/big text view/page.
And watch and sync operation with phone.
4: The APK can edit contact(name and number) or other attributes for making SOS call in wearable device.
5: The APK can find the wearable device through "Find device".
6: The APK will notify alert when the distance between phone and wearable device is unmatched the set value.
7: The APK can push smart phone inbox message to wearable device through MAP feature.
8: The APK integrate with Google fit and can view fitness data in Google fit APK after login in Google account.
E.g. step/calorie/distance/heart rate
9: The APK can show the battery captivity of wearable device.
10: The APK can send firmware data to wearable device to do upgrade action.
11: The APK can push incoming call to wearable device when Hands-Free Profile(HFP) is disable.
12: The APK can sync time/zone/time format(12/24 hour format) to wearable device.
13: The APK support auto connect.
14: The APK can modify the connected device's name through "Change Name" item.
15: The APK can show the information of the connected device through "Device info" item.

Below functions need start operation on watch part:
1: Remote capture
The watch can preview and capture a picture through open Smart Phone camera simultaneously.
2: BT music
You can control the smart phone music media player to play/pause/pre/next/adjust volume.

Fix bug:
The APK can't connect some watch version. Strongly recommend you upgrade the APK to V1.2.1


Special Explanation:
This APK is not suitable for NO.1 G2 watch, please do not use it to connect the G2 watch. Please contact with the manufacturer or watch saler to get help.

[简体中文描述]
Mediatek SmartDevice (适用于 MT2502/MT2503)

注意:
1:该应用需要与Mediatek(MTK)穿戴式设备搭配使用(例如,基于MTK2502/MT2503的穿戴式产品)。
2:该应用与穿戴式设备的连接方式支持SPP模式或GATT模式(取决于你的穿戴式设备是否有该硬件支持)。
3:GATT模式能正常工作需基于以下2个条件,并且BLE需要已连接上。
1)手机平台需要是Android4.3或以上
2)手机硬件需要支持BLE

该应用具有以下功能:
1:可以通过SPP模式或GATT模式扫描穿戴式设备。
2:通过“我的应用”,可以实现安装或卸载Linkit平台应用到穿戴式设备上。
如:Yahoo Weather/Digit clock/Codoon 应用
3:可以同步手机上的通知消息到穿戴式设备上。
可以解析通知消息的活动/分组/长文本内容/页面属性,并能实现手机和穿戴式设备上对通知消息的"活动"属性进行同步操作。
4:可以设置穿戴式设备上紧急呼叫联系人的名字和号码。
5:可以通过"寻找设备"功能寻找穿戴式设备。
6: 当手机和穿戴式设备间的距离不符合设定值时,手机会发出报警。
7:通过MAP功能,穿戴式设备可以从手机上获取收件箱短信息。
8:整合了Google fit,在登陆Google账号后可以查看健康状况信息,例如,步数/卡路里/距离/心率。
9:可以显示穿戴式设备的电量信息。
10:可以将升级包发送到穿戴式设备上。
11:当蓝牙免提(Hands-Free Profile)功能不可用时仍然可以将来电信息推送给设备。
12:可以将时间/时区/时间制式(12/24制式)信息同步到设备端。
13:支持自动重连。
14:可以通过“修改设备名”功能修改已连设备的名称。
15:通过“查看智能设备信息”功能查询穿戴式设备信息。


以下功能需要从穿戴式端发起操作:
1:远程拍照
通过打开手机端的照相机应用,在穿戴式端可以进行预览或拍照
2:蓝牙音乐
在穿戴式设备上可以控制手机上的音乐播放软件,如实现播放/暂停/前一首/后一首/调节音量功能

修复bug:
修复该应用无法连接一些低版本watch的问题。强烈建议您将该应用升级到V1.2.1版本。

特别声明:
该款APK不适应于NO.1 G2 手表,请不要用该APK去连接G2手表。如需获得帮助,请您联系生产厂商或销售商。
[Anglický popis]
Mediatek SmartDevice (Pro MT2502 / MT2503)

Pozor:
1: APK je třeba pracovat s MediaTek (MTK) nositelné zařízení (např. Na bázi MTK2502 / MT2503 čipu nositelné výrobky).
2: APK je možné propojit s přenosným výrobku prostřednictvím režimu GATT (BLE) módu SPP nebo (záleží na vaší nositelné zařízení HW schopnosti).
3: Režim GATT může fungovat normálně potřebovat pod dvěma podmínkami a BLE je připojen.
   1) Platforma Android je rovna nebo vyšší Android 4.3 (API 18).
   2) Hardware chytrý telefon potřebují podporu BLE.
  

APK může podporovat níže funkcí:
1. APK může skenovat nositelné zařízení v režimu GATT SPP nebo.
2: APK lze nainstalovat nebo odinstalovat Linkit aplikaci sledovat prostřednictvím položky "Moje aplikace".
   Např. Yahoo Počasí / Digit hodiny / Codoon app
3: APK můžete poslouchat a tlačit oznámení chytrý telefon, aby bděl.
   APK může analyzovat atributy oznámení: akční / skupiny / velký textu zobrazit / stránku.
   A sledovat a synchronizace operace s telefonem.
4: APK lze upravit kontakt (jméno a číslo) nebo jiné atributy pro výrobu SOS volání v nositelný zařízení.
5: APK najdete nositelné zařízení prostřednictvím "Najdi zařízení".
6: APK oznámí upozornění, když je vzdálenost mezi telefonem a přenosným zařízením je nesrovnatelná nastavená hodnota.
7: APK může tlačit chytrý telefon doručené zprávy do nositelné zařízení pomocí funkce MAP.
8: APK integraci se službou Google fit a lze zobrazit fitness data v Googlu se vešly APK po přihlášení do účtu Google.
   Např. Stupeň / kalorie / vzdálenost / srdeční frekvence
9: APK může ukázat zajetí baterie nositelná zařízení.
10: APK může posílat data firmwaru, aby nositelný přístroj dělat pro upgrade akci.
11: APK může tlačit příchozí hovor do nositelné zařízení, pokud Hands-Free Profile (HFP) je zakázat.
12: APK může synchronizovat čas / pásmo / formátu času (12/24 hodinový formát) do nositelné zařízení.
13: Podpora automatického APK připojit.
14: APK může změnit název připojeného zařízení prostřednictvím položky "Change Name".
15: APK může ukázat informace o připojeném zařízení přes položku "info Device".

Níže uvedené funkce nemusí zahájit provoz na stráži část:
1: Dálkový capture
   Hodinky mohou prohlédnout a zachytit obraz přes otevřené chytrý telefon kamery současně.
2: BT hudba
   Můžete ovládat chytrý telefon hudební přehrávač médií pro přehrávání / pauza / pre / další / nastavení hlasitosti.

Opravit chybu:
    APK nemůže připojit nějaké hodinky verzi. Důrazně doporučujeme aktualizovat APK k V1.2.1


Speciální Vysvětlení:
To APK není vhodný pro NO.1 G2 hodinky, prosím, nepoužívejte jej připojit G2 hodinky. Obraťte se prosím s výrobcem nebo sledovat Saler dostat pomoc.

[Zjednodušené čínské popis]
Mediatek SmartDevice (platí MT2502 / MT2503)

Poznámka:
1: Aplikační potřeby a Mediatek (MTK) s využitím nositelná zařízení (například založené na MTK2502 / MT2503 nositelné produktu).
2: spojení s aplikací nositelná zařízení podporují režim SPP nebo režim GATT (v závislosti na nositelné zařízení má hardwarovou podporu).
3: Režim GATT mohou pracovat požadováno na základě následujících dvou podmínek je třeba Connected a BLE.
   1) je zapotřebí mobilní platforma Android4.3 nebo více
   2) mobilní telefon hardware potřebný pro podporu BLE
   
Aplikace má následující vlastnosti:
1: nositelné zařízení může skenovat přes SPP módu nebo v režimu GATT.
2: "Moje aplikace", lze nainstalovat nebo odinstalovat aplikace na platformě Linkit do nositelné zařízení.
   Jako například: Yahoo povětrnostních / číselných hodiny / Codoon Applications
3: Je možné synchronizovat upozornění na telefonu, aby se přenosným zařízením.
   Aktivity lze analyzovat vlastnosti zpráva s oznámením / paketu a / nebo dlouhé textové / stránky, a umožňuje mobilních telefonů a nositelné zařízení pro oznamování zpráv "aktivní" atributu pro synchronní operace.
4: Můžete nastavit nositelné zařízení pro nouzové volání jméno kontaktu a telefonní číslo.
5: Je možné "najít zařízení" Funkce najít nositelná zařízení.
6: Je-li vzdálenost mezi mobilními telefony a nositelná zařízení nesplňují nastavenou hodnotu, zazní alarm.
7: nositelný přístroj získat krátkou zprávu ze složky přijatých na telefonu prostřednictvím funkce MAP.
8: integrovaná fit Google, po přistání účet Google můžete zobrazit informace o zdravotní stav, jako je například počet kroků / kalorií / vzdálenost / srdeční frekvence.
9: Můžete zobrazit informace o nabití pro nošení zařízení.
10: Můžete provést upgrade balíček zaslaný se přenosným zařízením.
11: Je-li funkce Bluetooth hands-free (Hands-Free Profile) není k dispozici, když jsou informace volajícího lze stále tlačil do zařízení.
12: Můžete času / časové zóny / formát času (ve formátu 12/24) synchronizované s boku přístroje.
13: Podpora automatického opětovného připojování.
14: Můžete "modifikovat zařízení název" funkce změnit název připojeného zařízení.
15: Funkce Prostřednictvím "Zobrazit Inteligentní Device Information" dotazuje nositelný informací o zařízení.


Následující funkce je třeba zahájit akci z nositelné strany:
1: vzdálený kamera
   Otevřete aplikaci fotoaparátu přes straně mobilního telefonu, je třecí klient si prohlédnout nebo fotografie
2: hudba Bluetooth
   Na nositelné zařízení může ovládat hudební přehrávač software v telefonu, jako je například / Pause / funkce nastavovacího realizace přehrávání předchozí / další jedno / objem

Oprava chyby:
      Aplikace se nemůže připojit k opravit některé problémy nízké edice hodinek. Je doporučeno použít upgrade na verzi V1.2.1.

Zvláštní poznámka:
Který APK vhodný pro NO.1 G2 hodinek, prosím, nepoužívejte APK připojit G2 hodinky. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na výrobce nebo distributora.
Další informace

Recenze

3,6
Celkem 10 585
54 624
41 804
31 466
2756
11 935
Načítání

Novinky

[English description]
Fix bug: Crash Issue (collected by GooglePlay Store).
Strongly recommend that you upgrade the APK to V1.7.6.

[简体中文描述]
修复bug: 程序崩溃问题 (collected by GooglePlay Store)。
强烈建议您升级该APK到V1.7.6版本。
Další informace

Další informace

Aktualizováno
17. března 2017
Velikost
7,3M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
V1.7.6
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
MediaTek Inc
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.