KineMaster – Pro Video Editor

Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

KineMaster is the only full-featured professional video editor for Android, supporting multiple layers of video, images, and text, as well as precise cutting and trimming, multi-track audio, precise volume envelope control, color LUT filters, 3D transitions, and much more.

For professionals and amateurs alike, KineMaster offers an unprecedented level of control over the mobile editing process, and for artists and educators, handwriting layers allow you to draw directly on the video (also handy for storyboarding!). Our users include mobile journalists, YouTube creators, short film producers, educators and other professionals from various industries around the world.

Join the mobile editing revolution with KineMaster!

Features

• Multiple layers of video, images, effects, overlays, stickers, text, and handwriting
• Download more effects, royalty free music, overlays, stickers and more from the KineMaster Asset Store.
• Precise frame-by-frame trimming
• Instant preview for all edits
• Hue, brightness and saturation controls
• Audio filters, including voice changer
• Blur, mosaic and other effects
• Lots of animation styles
• Speed control for video clips
• Volume envelope (Precise volume control from moment to moment within a clip)
• Transition effects (3D transitions, wipes, fades, and more)
• A variety of themes, animations and visual and audio effects
• Share on YouTube, Facebook, Google+, Dropbox and more
• Real-time video and audio recording

Your feedback and suggestions will help us continue to improve KineMaster. Please join the KineMaster User Community and share your ideas: http://community.kinemaster.com

For more details, questions and enhancement requests, please contact: support@kinemaster.com.

Permissions
KineMaster requires access to your phone’s camera and microphone if you want to record videos or sound directly in the app. KineMaster also requires access to your phone’s storage in order to save projects you are working on (projects are saved externally in a folder called “KineMaster” so don’t lose all your work if you reinstall the app or clear the app data).

Subscription
KineMaster is a subscription service, but you can use it in trial mode without a subscription. In trial mode KineMaster is free for unlimited personal, non-commercial use, but has a "Made with KineMaster" watermark on all videos. Both monthly and annual subscriptions are available for purchase within the app. In addition to the removal of the watermark, subscribers benefit from access to premium downloadable assets from the KineMaster asset store, including visual effects, overlays, professional high-quality royalty-free music, and more, with new assets added regularly. A subscription automatically renews every month (or year, if you chose the discounted annual subscription option) unless you cancel in the Play Store app.

KineMaster + Muserk (free for personal use—no watermark!)
Use one of the professional-quality royalty-free Muserk music tracks available in the Asset Store, and the watermark will be removed from your video when you share on YouTube (for personal, non-commercial use only). More details in the music section of the KineMaster Asset Store.

Supported OS and Devices
• KineMaster can be used on most devices running Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) and above, but you will have the best editing experience using a device with powerful video decoding capabilities on the SoC. See here for more details: https://goo.gl/0jNXBy

Supported Formats
Video formats:
• MP4 (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM)


Audio formats:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Image formats:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF(still image only)

Export Video Format:
• MP4 with H.264 + AAC LC (The H.264 profile depends on the device)
KineMaster je jediná plne vybavený profesionálne video editor pre Android s podporou viacerých vrstiev videa, obrázkov a textu, rovnako ako presné strihanie a trimovanie, multi-sledovať audio a presné ovládanie obálky hlasitosti, farebné LUT filtre, 3D prechody a oveľa viac.

Pre profesionálov a amatérov, KineMaster ponúka bezprecedentnú úroveň kontroly nad mobilného procesu úpravy, a pre umelcov a pedagógov, rukopis vrstvy umožňujú čerpať priamo na videu (tiež hodí pre storyboarding!). Naši užívatelia patrí mobilný novinárov, autorov YouTube, krátkych filmových producentov, učitelia a ďalší odborníci z rôznych priemyselných odvetví po celom svete.

Pridajte sa k mobilnej editáciu revolúcii KineMaster!

Vlastnosti

• Viac vrstiev videa, obrázkov, efektov, presahmi, nálepky, text, a písma
• Automaticky ďalšie efekty, bez licenčného poplatku hudbu, presahmi, samolepky a ďalšie z KineMaster Asset Store.
• Presné frame-by-rám orezávanie
• Okamžitý náhľad pre všetky úpravy
• Odtieň, jas a sýtosť farieb
• Zvukové filtre, vrátane Voice Changer
• Blur, mozaiky a ďalšie efekty
• Veľa animácií štýlov
• Regulácia otáčok za videoklipov
• Objem obálka (presné ovládanie hlasitosti od momentu k momentu v rámci klipe)
• Prechodové efekty (3D prechody, obrúsky, vybledne a ďalšie)
• rôzne motívy, animácie a vizuálne a zvukové efekty
• Podiel na YouTube, Facebook, Google+, Dropbox a ďalšie
• Real-time video a audio záznam

Vaše pripomienky a návrhy nám pomôže aj naďalej zlepšovať KineMaster. Prosím pripojte KineMaster komunitou a zdieľať svoje nápady: http://community.kinemaster.com

Pre viac informácií, dotazy a požiadavky na vylepšenie, prosím, kontaktujte: support@kinemaster.com.

Oprávnenia
KineMaster požaduje prístup ku kamere a mikrofónu telefónu, ak chcete nahrávať videá alebo zvuk priamo v aplikácii. KineMaster tiež vyžaduje prístup k úložisku telefónu v snahe ušetriť projektov, na ktorých pracujete (projekty sú uložené externe v priečinku s názvom "KineMaster" takže sa nemusíte prísť o všetky svoje prácu, keď sa znovu nainštalovať aplikáciu alebo vymazať dáta aplikácií).

predplatnom
KineMaster je predplatená služba, ale môžete ju použiť v skúšobnom režime bez predplatného. V skúšobnom režime KineMaster je zdarma pre neobmedzené osobné a nekomerčné využitie, ale má "Made s KineMaster" vodoznak na všetky videá. Obaja mesačné a ročné predplatné sú k dispozícii pre nákup v rámci aplikácie. Okrem odstránenia vodoznaku, účastníci ťažiť z prístupu k prémiových stiahnutie aktív z obchodného majetku KineMaster, vrátane vizuálnych efektov, presahmi, profesionálny vysoko kvalitné royalty-free hudby, a viac, s novými majetok pridané pravidelne. Predplatné sa automaticky obnovuje každý mesiac (alebo rok, ak ste zvolili zvýhodnené ročné predplatné voľby), ak zruší v aplikácii Obchod Play.

KineMaster + Muserk (zdarma pre osobné použitie-ne vodoznaku!)
Použite jeden z profesionálnej kvalite royalty-free Muserk hudobných skladieb dostupných v Asset Store a vodoznak bude odstránený z vášho videa, ak zdieľate na YouTube (pre osobné a nekomerčné použitie). Ďalšie podrobnosti v hudobnom úseku KineMaster Asset Store.

Podporované OS a zariadení
• KineMaster môžu byť použité na väčšine zariadení so systémom Android 4.1.2 (Jelly Bean MR2) a vyššie, ale budete mať tie najlepšie skúsenosti editačné pomocou zariadenia s výkonnými funkciami pre dekódovanie videa na SoC. Pozri tu pre viac informácií: https://goo.gl/0jNXBy

podporované formáty
formáty videa:
• MP4 (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)
• 3GP (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)
• MOV (H.264 Baseline / Main / High Profile + AAC LC / PCM)


Audio formáty:
• MP3
• M4A
• AAC
• WAV

Obrazové formáty:
• JPEG
• PNG
• WebP
• BMP
• GIF (iba statické zábery)

Vývoz Video Formát:
• MP4 s H.264 + AAC LC (profil H.264 závisí na zariadení)
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 1 421 998
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

• Bug fixes and performance improvements
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
26. januára 2019
Veľkosť
52M
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
4.8.13.12545.GP
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 39,99 USD za položku
Od predajcu
NexStreaming Corp.
Vývojár
3rd Floor, Kunyoung Building 56 Baumoe-ro 37-gil, Yangjae-dong, Seocho-gu Seoul, 06744 Republic of Korea
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.