МојБизнис.Мк

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Macedonian (North Macedonia)

Во денешниот клиентски-центричен, дигитален свет, многу сопственици на бизниси и менаџери се бомбардирани со "информации" и итно бараат начини за добивање поголема контрола и разбирање на податоците кои им се потребни на нивната компанија.


Едно од најдобрите решенија за овој растечки проблем е да се донесе стратегија за деловна(бизнис) интелигенција (БИ), но во реалноста многу компании се бавни за да го сторат тоа.


Вистината е: деловната интелегенција и употребата на паметни алатки треба да биде составен дел од работењето на секоја компанија.


Кога беа замолени да ги идентификуваат проблемите со кои се соочуваат, освен да најдат финансии, претприемачите најчесто го наведуваат пристапот до информации и услуги за поддршка.


МојБизнис.Мк има за цел да ги обезбеди овие информации. Тоа е онлајн алатка за мали и средни бизниси која нуди лесен пристап до информации, ресурси и онлајн обуки релевантни за мали, микро и средни претпријатија низ разни индустрии и бизнис сектори.


Таа е наменета за секој претприемач кој сака да започне или да jaразвие својата постоечка компанија.


Во Македонија, просечниот сопственик на мал бизнис едноставно нема буџет да вработи експерти или обучувачи за да обезбеди вид на вештини достапни на алатката. Ова е причината зошто оваа алатка е отворена за сите претприемачи, бесплатно.


Многу претприемачи имаат вештини специфични за индустријата, но не мора да имаат обука или искуство за управување со други аспекти на бизнисот. МојБизнис.Мк ја надминува оваа празнина, преку доведување на информации потребни за да се води успешен бизнис на претприемачот.


МојБизнис.Мк е „Паметна алатка за управување со бизнис“ и е во состојба да им обезбеди на македонските претприемачи пристап до информации и ресурси во форма која е лесна и разбирлива за користење на корисниците.


МојБизнис.Мк Ви обезбедува how-to водичи, деловни и правни формулари, финансиски алатки, онлајн обука и информативни ресурси развиени од водечки експерти.


Сите аспекти на деловното поставување и управување се опфатени, од бизнис планирање до сметководство, финансиски менаџмент, човечки ресурси, увоз и извоз, правни и осигурителни прашања, маркетинг, продажба, секојдневно работење и придобивките од информатичката технологија.


МојБизнис.Мк е креирана преку проектот: „Паметна алатка за управување со бизнис“, кој има за цел да се подобри економијата на земјата преку развој фокусиран кон намалени регулаторни и административни бариери и преку забрзување на постапките и намалување на трошоците за основање и водење на малите и средните претпријатија.


ПОСЕБНИ ЦЕЛИНА ПРОЕКТОТ:


1. Охрабрени сопственици на МСП, зајакнати капацитети на бизнисите во практикувањето и спроведувањето на законските услови за водење бизнис во Македонија.


2. Зголемен капацитет на менаџерите на МСП по однос на користењето на нови мрежни алатки во процесот на управување со бизнисот.


3. Воспоставен силен, одржлив и продуктивен “triple helix” модел на соработка помеѓу малите и средни претпријатија, јавните институции и граѓанските организации кои ќе ја подобрат меѓусекторската соработка и ќе придонесат кон развивање на силна и независна економија во земјата


ЦЕЛНА ГРУПА (и): Мали и средни претпријатија, јавни власти, граѓански организации.


КОНЕЧНИ КОРИСНИЦИ: Македонските мали и средни претпријатија.
In today's customer-centric, digital world, many business owners and managers are bombarded with "information" and are urgently looking for ways to gain more control and understanding of the data they need for their company.


One of the best solutions to this growing problem is to adopt a business intelligence (BI) strategy, but in reality many companies are slow to do so.


The truth is: business intelligence and the use of smart tools should be an integral part of each company's operations.


When asked to identify the problems they face, except to find finance, entrepreneurs often cite access to information and support services.


MyBusiness.mk aims to provide this information. It is an online tool for small and medium businesses that offers easy access to information, resources and online trainings relevant to small, micro and medium enterprises across various industries and business sectors.


It is designed for any entrepreneur who wants to start or develop his existing company.


In Macedonia, the average small business owner simply has no budget to hire experts or trainers to provide the kind of skills available to the tool. This is why this tool is open to all entrepreneurs, for free.


Many entrepreneurs have skills specific to the industry but do not have to have the training or experience to manage other aspects of the business. MyBusinessMk exceeds this gap by providing the information needed to run an entrepreneur's successful business.


MyBusinessMk is a "Smart Business Management Tool" and is able to provide Macedonian entrepreneurs with access to information and resources in a form that is easy and understandable for users' use.


MyBusiness.mk provides you how-to guides, business and legal forms, financial tools, online training and information resources developed by leading experts.


All aspects of business setup and management are covered from business planning to accounting, financial management, human resources, import and export, legal and insurance issues, marketing, sales, daily operations and the benefits of information technology.


MyBusiness.mk was created through the project: "Smart Business Management Tool", which aims to improve the country's economy through development focused on reduced regulatory and administrative barriers and through acceleration of procedures and reducing the costs of establishing and running small and medium enterprises.


SPECIAL PURPOSE PROJECT:


1. Encouraged SME owners, strengthened capacities of businesses in practicing and implementing the legal conditions for doing business in Macedonia.


2. Increased capacity of SME managers in terms of using new network tools in the business management process.


3. Established strong, sustainable and productive "triple helix" model of cooperation between small and medium-sized enterprises, public institutions and civil society organizations that will improve cross-sectoral cooperation and will contribute to the development of a strong and independent economy in the country


TARGET GROUP (s): Small and medium enterprises, public authorities, civil society organizations.


FINAL BENEFICIARIES: Macedonian small and medium enterprises.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Верзија 0.1
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 24, 2019
Size
5.9M
Installs
10+
Current Version
1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
KOCKA Training Institute
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.