100K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
-รับแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ โดยมีการส่งข้อมูลได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, ปีเกิด หรือ ข้อมูลส่วนตัวเช่น โรคประจำตัว,การแพ้ยา เป็นต้น
-ระบุพิกัดที่เกิดเหตุ (latitude, longitude)
-ส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

ระบบค้นหาสถานพยาบาล
-แสดงชื่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
-แสดงพิกัดระบุสถานพยาบาลบนแผนที

ระบบเรียนรู้การเนื้อหาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๙ บทเรียน ประกอบด้วย (อ้างอิงเนื้อหา First Aid ตาม American Red Cross)

ระบบคัดกรองอาการผู้ป่วยภาคประชาชน ๑๐ อาการสำคัญ
Updated on
Apr 9, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available