Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Програмата BgSMS е предназначена за изпращане и получаване на СМС, написани на кирилица, при това НА ЦЕНИ, ЕДНАКВИ НА ТЕЗИ СЪС СМС-ите НА ЛАТИНИЦА.

Възможности:

* Изпращане и получаване на СМС-и на кирилица при цена еднаква с тази на СМС-ите на латиница.
* Използване на собствен механизъм (наред със стандартния) за разделяне (при изпращане) и обединяване (при приемане) на дълги съобщения (над 160 знака).
* Изпращане на СМС до „прост“ телефон (в който не може да бъде инсталирана програмата) чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Изпращане на СМС до „умен“ телефон, в който няма инсталирана програма BgSMS, чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Съвместна работа с подразбиращата се програма за СМС в устройството. Обикновено това е програмата „Съобщения“ (Messages или Messaging) на Google.
* Програмата BgSMS е предназначена за работа само със СМС, но не и с ММС.
* Съвместна работа с приложението „Контакти“ (Contacts) в устройството за да ползва информацията за вашите кореспонденти.
* Автоматично изчисляване на броя на символите и броя на СМС-ите, с които ще се предаде изпращаното съобщение.
* Изпращане на СМС до повече от един получател.
* Възможност за извеждане на звуков сигнал и/или съобщение при получаване на нов СМС.
* Отговаряне на получен СМС и възможност за включване на текста в отговора.
* Използване на собствен клипборд с голяма дълбочина за съхраняване и извеждане на текстове при съставяне на ново съобщение.
* Поддържане на архив за предадените и приетите съобщения.
* Интуитивен интерфейс с потребителя.
* Не съдържа реклами.
* Подробно „Ръководство за потребителя“, съдържащо се в самата програма.

Изисквания към устройството

Програмата BgSMS може да се инсталира на устройства с операционна система Андроид с версия 4.4 KitKat(API 19) и нагоре. Тези устройства могат да бъдат както мобилни телефони (смартфони), така и таблети, стига последните да осигуряват GSM функционалност, т.е. да имат SIM-карта.
Програмата е направена да работи с различни по размер и резолюция екрани, но в различните случаи нейните визуални елементи и най-вече тяхното разположение могат да изглеждат по различен начин. По-долу са показани резолюциите (в пиксели) и размерите (в инчове) на дисплеите, с които е тествана програмата.

480х640 12+ - 5.8
480х800 12+ - 4.7
480х854 12+ - 4.9
600х1024 12+ - 4.3
768х1024 12+ - 4.6
720х1280 10.4 - 3.7
768х1280 10.6 - 3.8
800х1280 10.7 - 3.8
1080х1920 11.0 - 4.0
1152х1536 9.6 - 4.9
1200х1920 11.3 - 4.1
1440х2560 10.4 - 5.2-
1536х2048 9.1 - 4.6
1600х2560 10.7 - 5.3-
1800х2560 11.1 - 5.5-
2160х3840 11.0 - 7.8-

Първоначално стартиране на програмата

Програмата BgSMS ползва информацията за вашите кореспонденти, предоставена от приложението „Контакти“ (Contacts) и работи съвместно с приложението „Съобщения“ (Messages или Messaging). Ето защо преди да се инсталира самата програма, трябва да се провери дали горните две приложения са инсталирани във вашето устройство и ако не са – да се инсталират.
Преди да се стартира програмата е необходимо да се извършат някои предварителни действия:
* Да се състави списък с контакти и групи от контакти, ако той вече не е бил създаден. За целта се използва приложението „Контакти“.
* Да се включи българския език в списъка с поддържаните езици от устройството
* Да се зададе правилната часова зона и точната дата и час за часовника на телефона. Това изискване е важно, тъй като получените и изпратените СМС-и се сортират въз основа на тяхното време на приемане/изпращане.
* За версии на Андроид 6.0 и нагоре трябва да се зададат необходимите разрешения за програмата BgSMS.

За повече информация вижте: https://sites.google.com/view/ngalabovpage/myapps/bgsms/version-1-2/revision-01/user-guide
The BgSMS program is designed to send and receive CMCs written in Cyrillic alphabet, with PRICES ALREADY THAT WITH THE LATINYTS CMC.
      
Opportunities:
      
* Send and receive CMCs in Cyrillic at a price equal to the CMC's in Latin.
* Using own mechanism (along with standard) for splitting (when sending) and merging (when receiving) long messages (over 160 characters).
* Send SMS to a "simple" phone (in which the program can not be installed) by encoding the text from Cyrillic to Latin.
Send SMC to a smart phone with no BgSMS installed by encoding the text from Cyrillic to Latin.
* Collaborate with the default CMC program on your device. This is typically the Google Messaging or Messaging program.
* The BgSMS program is designed to work with CMC only, but not with MMC.
* Work with the Contacts app on your device to use the information for your correspondents.
* Automatically calculate the number of characters and the number of CMCs to send the sent message.
* Send SMS to more than one recipient.
* Ability to output an audible signal and / or message when receiving a new SMS.
* Response to received CMC and possibility to include the text in the answer.
* Use your own deep clipboard to store and output texts when composing a new message.
* Keep an archive of received and received messages.
* Intuitive user interface.
* Does not contain ads.
* Detailed "User Guide" contained in the program itself.
      
Device requirements

      The BgSMS program can be installed on devices running Android with version 4.4 KitKat (API 19) and above. These devices can be both mobile phones (smartphones) and tablets, as long as the latter provide GSM functionality, ie. have a SIM card.
      The program is designed to work with different sized and resolution screens, but in various cases its visual elements, and above all their layout, may look different. Below are the resolutions (in pixels) and the dimensions (in inches) of the displays with which the program was tested.
      
      480x640 12+ - 5.8
      480x800 12+ - 4.7
      480x854 12+ - 4.9
      600x1024 12+ - 4.3
      768x1024 12+ - 4.6
      720x1280 10.4 - 3.7
      768x1280 10.6 - 3.8
      800x1280 10.7 - 3.8
      1080x1920 11.0 - 4.0
      1152x1536 9.6 - 4.9
      1200x1920 11.3 - 4.1
      1440x2560 10.4 - 5.2-
      1536x2048 9.1 - 4.6
      1600x2560 10.7 - 5.3-
      1800x2560 11.1 - 5.5-
      2160х3840 11.0 - 7.8-
      
Initial startup of the program

      The BgSMS program uses the information for your correspondents provided by the Contacts application and works in conjunction with the Messages or Messaging application. Therefore, before installing the program itself, you need to verify that the above two applications are installed on your device and, if not, install them.
      Prior to launching the program, some preliminary steps need to be taken:
* Create a list of contacts and contact groups if it has not already been created. To do this, use the Contacts app.
* Include the Bulgarian language in the list of supported languages ​​from the device
* Set the correct time zone and exact date and time for the phone clock. This requirement is important because the received and sent CMCs are sorted based on their receiving / sending time.
* For versions of Android 6.0 and above, the required permissions for the BgSMS program must be set.

For more information, see: https://sites.google.com/view/ngalabovpage/myapps/bgsms/version-1-2/revision-01/user-guide
Read more
Collapse
Loading...

What's New

BgSMS Версия 1.2, Ревизия 01 с лицензиране от Google
- Позволява многократно преинсталиране от резервен файл в телефона, при това без да се налага ново лицензиране на програмата. За тази цел във версията е добавено ново разрашение WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 8, 2019
Size
7.2M
Installs
5+
Current Version
1.2
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Nikolai Galabov
Developer
Bulgaria 1784 Sofia gk.Mladost1, bl.1b, ap.80
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.