Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Програмата BgSMS е предназначена за изпращане и получаване на СМС, написани на кирилица, при това НА ЦЕНИ, ЕДНАКВИ НА ТЕЗИ СЪС СМС-ите НА ЛАТИНИЦА.

Възможности:

* Изпращане и получаване на СМС-и на кирилица при цена еднаква с тази на СМС-ите на латиница.
* Използване на собствен механизъм (наред със стандартния) за разделяне (при изпращане) и обединяване (при приемане) на дълги съобщения (над 160 знака).
* Изпращане на СМС до „прост“ телефон (в който не може да бъде инсталирана програмата) чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Изпращане на СМС до „умен“ телефон, в който няма инсталирана програма BgSMS, чрез кодиране на текста от кирилица в латиница.
* Съвместна работа с подразбиращата се програма за СМС в устройството. Обикновено това е програмата „Съобщения“ (Messages или Messaging) на Google.
* Програмата BgSMS е предназначена за работа само със СМС, но не и с ММС.
* Съвместна работа с приложението „Контакти“ (Contacts) в устройството за да ползва информацията за вашите кореспонденти.
* Автоматично изчисляване на броя на символите и броя на СМС-ите, с които ще се предаде изпращаното съобщение.
* Изпращане на СМС до повече от един получател.
* Възможност за извеждане на звуков сигнал и/или съобщение при получаване на нов СМС.
* Отговаряне на получен СМС и възможност за включване на текста в отговора.
* Използване на собствен клипборд с голяма дълбочина за съхраняване и извеждане на текстове при съставяне на ново съобщение.
* Поддържане на архив за предадените и приетите съобщения.
* Интуитивен интерфейс с потребителя.
* Не съдържа реклами.
* Подробно „Ръководство за потребителя“, съдържащо се в самата програма.

Изисквания към устройството

Програмата BgSMS може да се инсталира на устройства с операционна система Андроид с версия 4.4 KitKat(API 19) и нагоре. Тези устройства могат да бъдат както мобилни телефони (смартфони), така и таблети, стига последните да осигуряват GSM функционалност, т.е. да имат SIM-карта.
Програмата е направена да работи с различни по размер и резолюция екрани, но в различните случаи нейните визуални елементи и най-вече тяхното разположение могат да изглеждат по различен начин. По-долу са показани резолюциите (в пиксели) и размерите (в инчове) на дисплеите, с които е тествана програмата.

480х640 12+ - 5.8
480х800 12+ - 4.7
480х854 12+ - 4.9
600х1024 12+ - 4.3
768х1024 12+ - 4.6
720х1280 10.4 - 3.7
768х1280 10.6 - 3.8
800х1280 10.7 - 3.8
1080х1920 11.0 - 4.0
1152х1536 9.6 - 4.9
1200х1920 11.3 - 4.1
1440х2560 10.4 - 5.2-
1536х2048 9.1 - 4.6
1600х2560 10.7 - 5.3-
1800х2560 11.1 - 5.5-
2160х3840 11.0 - 7.8-

Първоначално стартиране на програмата

Програмата BgSMS ползва информацията за вашите кореспонденти, предоставена от приложението „Контакти“ (Contacts) и работи съвместно с приложението „Съобщения“ (Messages или Messaging). Ето защо преди да се инсталира самата програма, трябва да се провери дали горните две приложения са инсталирани във вашето устройство и ако не са – да се инсталират.
Преди да се стартира програмата е необходимо да се извършат някои предварителни действия:
* Да се състави списък с контакти и групи от контакти, ако той вече не е бил създаден. За целта се използва приложението „Контакти“.
* Да се включи българския език в списъка с поддържаните езици от устройството
* Да се зададе правилната часова зона и точната дата и час за часовника на телефона. Това изискване е важно, тъй като получените и изпратените СМС-и се сортират въз основа на тяхното време на приемане/изпращане.
* За версии на Андроид 6.0 и нагоре трябва да се зададат необходимите разрешения за програмата BgSMS.

За повече информация вижте: https://sites.google.com/view/ngalabovpage/myapps/bgsms/version-1-1/revision-02/user-guide
BgSMS program is designed for sending and receiving SMS, written in Cyrillic, and this at the same prices as those with SMS-s in Latin.
      
options:
      
* Send and receive SMS and Cyrillic at a price equal to that of SMS-s in Latin.
* Using own mechanism (along with the standard) for separation (in transmission) and integrating (at reception) of the long message (more than 160 characters).
* Send SMS to "simple" phone (which can not be installed) by coding the text from Cyrillic to Latin.
* Send SMS to "smart" phone, which is not installed BgSMS program, by coding the text from Cyrillic to Latin.
* Collaborate with the default program for SMS device. Usually this is the "Messages" (Messages or Messaging) on ​​Google.
* BgSMS program is designed to work only with the CCC, but not with MMC.
* Collaborate with the "Contacts" (Contacts) in the drive to use information about your correspondents.
* Automatic calculation of the number of characters and the number of SMS-s, which will deliver send a message.
* Send SMS to more than one recipient.
* Ability to output the sound signal and / or message upon receipt of a new SMS.
* Answering a received SMS and the ability to include text in the answer.
* Using own clipboard with greater depth for the storage and display of text when composing a new message.
* Maintain records of sent and received messages.
* Intuitive interface with the user.
* Does not contain ads.
* Advanced "User Manual" contained in the program itself.
      
Requirements device

      BgSMS program can be installed on devices running Android version 4.4 KitKat (API 19) and up. These devices can be as mobile phones (smartphones) and tablets, provided the latter to provide GSM functionality, ie have a SIM-card.
      The program is designed to work with different size and resolution screens, but in different cases its visual elements and especially their location may appear differently. Below are shown the resolutions (in pixels) and the dimensions (in inches) of the display device which has been tested program.
      
      480h640 12+ - 5.8
      480x800 12+ - 4.7
      480h854 12+ - 4.9
      600h1024 12+ - 4.3
      768h1024 12+ - 4.6
      720h1280 10.4 - 3.7
      768h1280 10.6 - 3.8
      800h1280 10.7 - 3.8
      1080h1920 11.0 - 4.0
      1152h1536 9.6 - 4.9
      1200h1920 11.3 - 4.1
      1440h2560 10.4 - 5.2-
      1536h2048 9.1 - 4.6
      1600h2560 10.7 - 5.3-
      1800h2560 11.1 - 5.5-
      2160h3840 11.0 - 7.8-
      
Initially the program starts

      The program BgSMS use information about your correspondents provided by the application "Contacts" (Contacts) and works together with the "Messages" (Messages or Messaging). Therefore, before installing the program itself, it should check that the above two applications are installed on your device and if not - be installed.
      Before starting the program it is necessary to make some preliminary actions:
* Draw up a list of contacts and contact groups if it has not already been created. For this purpose uses the "Contact Us".
* Include Bulgarian language in the list of supported languages ​​from the device
* To set the correct time zone and the exact date and time of the clock on the phone. This requirement is important as received and sent text messages and are sorted based on their time of receiving / sending.
* For versions Android 6.0 and up must be assigned the necessary permissions for the program BgSMS.

For more information see: https://sites.google.com/view/ngalabovpage/myapps/bgsms/version-1-1/revision-02/user-guide
Read more
Loading...

What's New

BgSMS Версия 1.1, Ревизия 02 с лицензиране от Google
- Отстранен проблем при преглед на вграденото в програмата "Ръководство за потребителя" за устройства с Андроид 6.0 (API 23) Marshmallow и нагоре.
Read more

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
June 18, 2018
Size
5.9M
Installs
1+
Current Version
1.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Nikolai Galabov
Developer
Bulgaria 1784 Sofia gk.Mladost1, bl.1b, ap.80
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.