SnapBridge

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

High-quality photos taken with Nikon camera can be shared via e-mail or social media just as you would photos taken with your smart device.
Supported Digital Cameras as of September 2018
Z 7, Z 6, D850, D500, D7500, D5600, D3500, D3400, COOLPIX P1000, A900, A300, B700, B500, W300, W100, KeyMission 80
The foregoing may include models not available in some regions.
Be sure to update the camera firmware to the latest version.
Use a computer to download the latest camera firmware from the Nikon Download Center.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

Principal Features
- Once the camera is paired with your smart device, new photos can be downloaded automatically.
- Adjust camera settings and take photos.
- View the pictures on and download photos from the camera.
- Use the app to pair the device with up to five cameras.
- Automatically upload pictures taken with the camera to NIKON IMAGE SPACE (Note 1).
- View downloaded photos or share them via e-mail or social media.
- Add photo info or text to uploaded photos.
- Download location data to the camera (Note 2) or set the camera clock to the time reported by the smart device.
- Receive notifications of firmware updates for paired cameras.


System Requirements
Android 5.0 or later, 6.0.1 or later, 7.0 or later, 8.0 or later, 9.0
A device with Bluetooth 4.0 or later (i.e., a device that supports Bluetooth Low Energy) is required.
There is no guarantee that this app will run on all Android devices.

Updating to Version 2
Images downloaded to the smart device with version 1.x will no longer be displayed in the Gallery after you upgrade to version 2, but can be viewed in the “Photos” app provided with the smart device.

Notes
- Note 1: Upload to NIKON IMAGE SPACE requires a Nikon ID.
- Note 2: The GPS function runs continuously in the background, increasing the drain on the battery. The drain on the battery can be reduced by choosing power-saving mode.
- If you are unable to download images or connect via Bluetooth or Wi-Fi after pairing, try one or more of the following solutions:
 - Turn the paired camera off and then on again.
 - Switch tabs in SnapBridge.
 - Exit and relaunch SnapBridge.
- Users can register for a Nikon ID using this app.
- Enable Bluetooth and Wi-Fi when using this app.
- Remote movie recording is not supported on some cameras.
- Movies can be downloaded by switching to Wi-Fi and selecting the files manually. Download is not available with AVI files.
- Enable NFC on the smart device before attempting to launch the app or connect via NFC.
- Remote photography and movie download are available only if the camera has Wi-Fi (some cameras only).
- The app may not perform as expected depending on your environment and network conditions.
- A smart device with a display resolution of WVGA (960 × 540 pixels) or better is required.
- The app cannot be used to view movies. Use a movie-viewing app.
- The app requires a 100 MB or more of free memory on the smart device.

Using the App
For more information, use the app “Help” option.
Vysoce kvalitní fotografie pořízené fotoaparátem Nikon lze sdílet prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií, stejně jako fotografie pořízené s vaším inteligentním zařízením.
Podporované digitální fotoaparáty k září 2018
Z7, Z6, D850, D500, D7500, D5600, D3500, D3400, COOLPIX P1000, A900, A300, B700, B500, W300, W100, KeyMission 80
Výše uvedené mohou zahrnovat modely, které nejsou v některých oblastech k dispozici.
Ujistěte se, že aktualizujete firmware fotoaparátu na nejnovější verzi.
Použijte počítač ke stažení nejnovějšího firmwaru fotoaparátu z Centra stahování Nikon.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

Hlavní rysy
- Jakmile je fotoaparát spárován s vaším inteligentním zařízením, lze automaticky stahovat nové fotografie.
- Upravte nastavení fotoaparátu a fotografujte.
- Zobrazení obrázků a stahování fotografií z fotoaparátu.
- Pomocí aplikace můžete spárovat zařízení až s pěti kamerami.
- Automatické nahrávání snímků pořízených fotoaparátem do aplikace NIKON IMAGE SPACE (Poznámka 1).
- Zobrazení stažených fotografií nebo jejich sdílení prostřednictvím e-mailu nebo sociálních médií.
- Přidání fotografických informací nebo textu do nahraných fotografií.
- Stáhněte data o poloze do fotoaparátu (Poznámka 2) nebo nastavte hodiny fotoaparátu na čas hlášený chytrým přístrojem.
- Obdržíte upozornění na aktualizace firmwaru pro spárované kamery.


Požadavky na systém
Android 5.0 nebo vyšší, 6.0.1 nebo novější, 7.0 nebo novější, 8.0 nebo novější, 9.0
Je zapotřebí zařízení s technologií Bluetooth 4.0 nebo novější (tj. Zařízení podporující technologii Bluetooth s nízkou spotřebou energie).
Neexistuje žádná záruka, že tato aplikace bude fungovat ve všech zařízeních Android.

Aktualizace verze 2
Snímky stažené na inteligentní zařízení s verzí 1.x již nebudou zobrazeny v Galerii po upgradu na verzi 2, ale mohou být zobrazeny v aplikaci "Fotky" dodávané s inteligentním zařízením.

Poznámky
- Poznámka 1: Nahrávání do NIKON IMAGE SPACE vyžaduje ID Nikon.
- Poznámka 2: Funkce GPS běží nepřetržitě na pozadí, což zvyšuje odtok na baterii. Vybíjení akumulátoru může být sníženo volbou úsporného režimu.
- Pokud po párování nelze stáhnout obrázky nebo se připojit přes Bluetooth nebo Wi-Fi, vyzkoušejte jedno nebo několik následujících řešení:
- Vypněte spárovaný fotoaparát a znovu jej zapněte.
- Přepněte karty SnapBridge.
- Ukončete a znovu spusťte SnapBridge.
- Uživatelé se mohou zaregistrovat pro ID Nikon pomocí této aplikace.
- Pokud používáte tuto aplikaci, povolte Bluetooth a Wi-Fi.
- V některých kamerách není podporováno nahrávání videa na dálku.
- Filmy lze stáhnout pomocí přepnutí na Wi-Fi a výběru souborů ručně. Stahování není k dispozici u souborů AVI.
- Před spuštěním aplikace nebo připojením přes NFC povolte NFC na inteligentním zařízení.
- Dálkové fotografování a stahování videoklipů jsou k dispozici pouze v případě, že fotoaparát má Wi-Fi (pouze u některých fotoaparátů).
- Aplikace nemusí pracovat podle očekávání v závislosti na vašem prostředí a podmínkách sítě.
- Je zapotřebí inteligentní zařízení s rozlišením WVGA (960 × 540 pixelů) nebo vyšší.
- Aplikace nelze použít k prohlížení filmů. Použijte aplikaci pro prohlížení filmů.
- Aplikace vyžaduje na paměťovém zařízení 100 MB nebo více volné paměti.

Použití aplikace
Další informace použijte volbu "Nápověda" aplikace.
Další informace
Sbalit
3,9
Celkem 40 541
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

We look forward to making still more improvements based on your feedback!
Added support for new cameras.
Added support for remote movie recording (some cameras only).
Added support for Wi-Fi only connections (some cameras only).
Added support for Android 9.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. září 2018
Velikost
71M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
2.5.2
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Nikon Corporation
Vývojář
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japan
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.