WirelessMobileUtility

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

The Wireless Mobile Utility connects your smart device to Nikon digital cameras wirelessly (via Wi-Fi), letting you download photos, take pictures remotely, and share them hassle-free via e-mail or upload to social networking sites.

•Principal Features
-View the scene through the camera lens live in the app window.
-Establish a wireless connection and take pictures with the camera or remotely from the Android device (see note).
-Download new pictures automatically.
-View existing pictures remotely and download selected photos.
-Pass photos to other apps via the OS "Share" intent and share them hassle-free.
-Add location data from the smart device to pictures during upload.
-Control optical zoom on COOLPIX cameras (see note).
-Control the overall brightness of pictures during shooting (see note).
-Use the camera to select pictures for download before connecting (see note).
-If both the camera and smart device support NFC, touching the device to the camera automatically launches the app for a hassle-free connection (see note).
-Take pictures with the self-timer.
-Synchronize the camera clock with the smart device.

•Cautions
- Cannot be operated with a SnapBridge-compatible camera.
-Note: The features available vary with the camera. See the camera manual or the link below for details.
-The app may not recognize photos taken with non-supported cameras.
-The app can not be used for remote movie recording. It can be used to download movies from compatible cameras (COOLPIX S6900 and S3700 excluded) but not to play them back.
-The photo and movie portions of Motion Snapshots are treated as separate files.
-Only one camera can be connected at a time.
-Enable NFC on the smart device before using it to launch the app and connect to the camera.
-Performance varies with network and local conditions.
-The app may not function as expected when installed on devices that have not been tested and approved for use.
-A display with a resolution of at least 800 by 480 pixels (WVGA) is required.

•User's Manual
For more information, see the app manual, which can be downloaded from the following URL:
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/

•Terms of Use
Before using the app, download and read the End User License Agreement, available at the following URL:
http://nikonimglib.com/eula/WMAU/

Supported Digital Cameras as of December 2016
Requires a camera with built-in wireless LAN or support for the WU-1a/b wireless mobile adapter.
The S800c and S810c are not supported.
D610, D600, D750, D7200, D7100, D3300, D3200, D5500, D5300, D5200, Df 
Nikon 1 V3, V2, J5, J4, J3, S2, S1, AW1 
COOLPIX S7000, S6900, S6800, S6600, S6500, S9900(s), S9700(s), S9600, S9500, S5300, S5200, S3700, L810, P520, P330, P7800, P900(s), P610(s), P600, P530, P340, COOLPIX A, AW130(s), AW120(s), AW110, AW110s,

•Smart Device System Requirements
Android 5.0 or later, 6.0 or later, or 7.0
A smart device with support for GPS.
There is no guarantee that this app will run on all Android devices.

•Trademark Information
Android, Google Play, and their logos are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
All other tradenames mentioned in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
Wireless Mobile Utility připojí svůj inteligentní přístroj Nikon digitální fotoaparáty bezdrátově (přes Wi-Fi), což umožňuje stahovat fotografie, fotit na dálku, a sdílet je bezproblémová prostřednictvím e-mailu nebo nahrát na sociálních sítích.

• Hlavní funkce
-view Scénu skrz objektiv fotoaparátu žijí v okně aplikace.
Vymezovat bezdrátové připojení a pořizovat snímky s fotoaparátem nebo vzdáleně ze zařízení Android (viz poznámka).
automaticky -Stáhnout nové fotky.
-view Stávající obrázky vzdáleně a stažení vybraných fotografií.
-pass Fotky do jiných aplikací prostřednictvím OS "Sdílet" záměru a sdílet je bezproblémová.
-add Lokalizační údaje z inteligentních zařízení do obrazů během nahrávání.
-Kontrolní Optický zoom na fotoaparátů COOLPIX (viz poznámka).
-Kontrolní Celkový jas snímků při fotografování (viz poznámka).
-Použít Fotoaparát k výběru snímků pro stažení Před připojením (viz poznámka).
-Pokud Fotoaparátu i inteligentní podpůrné zařízení NFC, dotýkat se zařízení k fotoaparátu se automaticky spustí aplikace pro připojení k bezproblémovému (viz poznámka).
Take-snímků se samospouští.
-Synchronize Hodiny fotoaparátu s inteligentním zařízením.

• Upozornění
- Nemůže být provozován s SnapBridge kompatibilní s fotoaparátem.
Poznámka: tento Dostupné funkce se liší s fotoaparátem. Viz návod k použití fotoaparátu nebo na odkaz níže pro podrobnosti.
-The Aplikace nemusí rozpoznat fotografie pořízené nepodporovaných kamer.
-The Aplikaci nelze použít pro záznam vzdáleného filmu. Může být použit ke stahování filmů z kompatibilních fotoaparátů COOLPIX S6900 (S3700 a vyloučeny), nikoli však jejich přehrávání.
-The Fotografie a filmové části filmové snímky jsou považovány za samostatné soubory.
-Jen Jedna kamera může být připojen najednou.
-enable NFC na čipové zařízení, než je možné spustit aplikaci a připojit k fotoaparátu.
-Performance Se liší podle sítě a místních podmínkách.
-The Aplikace nemusí fungovat očekávaným způsobem při instalaci na zařízeních, které nebyly testovány a schváleny pro použití.
Je zapotřebí -A displej s rozlišením alespoň 800 x 480 pixelů (WVGA).

•Uživatelský manuál
Další informace naleznete v app manuál, který lze stáhnout z následující adresy URL:
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/

•Podmínky použití
Před použitím aplikaci stáhnout a přečíst licenční smlouvu s koncovým uživatelem, k dispozici na této adrese:
http://nikonimglib.com/eula/WMAU/

Podporovány digitální fotoaparáty od prosince 2016
Vyžaduje fotoaparát s vestavěnou bezdrátovou LAN nebo podporu pro WU-1a / b bezdrátové připojení k mobilnímu adaptéru.
S800c a S810c nejsou podporovány.
D610, D600, D750, D7200, D7100, D3300, D3200, D5500, D5300, D5200, Df
Nikon 1 V3, V2, J5, J4, J3, S2, S1, AW1
COOLPIX S7000, S6900, S6800, S6600, S6500, S9900 (y), S9700 (s), S9600, S9500, S5300, S5200, S3700, L810, P520, P330, P7800, P900 (y), P610 (y), P600 , P530, P340, COOLPIX A, AW130 (s), AW120 (s), AW110, AW110s,

• Inteligentní zařízení Požadavky na systém
Android 5.0 nebo novější, 6.0 nebo novější, nebo 7.0
Inteligentní zařízení s podporou GPS.
Neexistuje žádná záruka, že tato aplikace poběží na všech zařízeních se systémem Android.

• Informace o obchodních značkách
Android, Google Play a jejich loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
Všechny ostatní obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Další informace
3,2
Celkem 39 845
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Added Android 6.0 and 7.0 support.
Ended Android 4.0-4.4 support.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
21. prosince 2016
Velikost
2,7M
Instalace
5 000 000+
Aktuální verze
1.5.0.3000
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Nikon Corporation
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.