Fire Emblem Heroes

കൗമാരക്കാർക്ക്
4,27,439
ആപ്പ് മുഖേനെയുള്ള വാങ്ങലുകൾ നൽകുന്നു
Google വിവർത്തനമുപയോഗിച്ച് വിവരണം മലയാളം (ഇന്ത്യ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണോ?വിവരണം തിരികെ ഇംഗ്ലീഷ് (അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക

◆ We’ve reached our one-year anniversary! Thanks for your support. ◆

Fire Emblem Heroes doesn’t stand still—the game powers up in big ways, thanks to new in-game events and new options for strengthening your allies, letting you create your ultimate team of Heroes.

We hope you'll try all of the modes this game has to offer. Choose your Heroes and join the fight!

---------------------

Nintendo's hit strategy-RPG Fire Emblem series, which has been going strong for more than 25 years, continues its journey on smart devices.

Fight battles customized for touch screens and on-the-go play. Summon characters from across the Fire Emblem universe. Develop your Heroes' skills, and take them to new heights. This is your adventure—a Fire Emblem that's like nothing you've seen before!

This application is free to download and offers some optional in-app purchases.

■ An epic quest

The game features an ongoing, original story where new characters and dozens upon dozens of battle-tested Heroes from across the Fire Emblem universe meet.

There are over 500 story stages available as of April 2018! (This total includes all difficulty modes.) Clear these story stages and you'll earn Orbs, which are used for summoning Heroes.
New story chapters are added frequently, so don't miss out!

■ Intense battles

Take part in strategic turn-based battles streamlined for on-the-go play with maps that fit in the palm of your hand! You'll need to think hard about the advantages and disadvantages of each Hero's weapon...and even evaluate the map itself as you battle. Lead your army with easy touch-and-drag controls, including the ability to attack by simply swiping an ally over an enemy.

New to strategic turn-based battles? Don't worry! Use the Auto-Battle option to have your characters fight on their own.

■ Strengthen your favorite Heroes

There are many ways to strengthen your allies: leveling, skills, weapons, equipable items, and more. Take your characters to greater and greater heights as you battle for victory.

■ Replayable modes

In addition to the main story, there are many other modes where you can strengthen your allies, compete against other players, and more.

■ Original characters meet legendary Heroes

The game features numerous Hero characters from the Fire Emblem series and brand-new characters created by artists Yusuke Kozaki and Shigeki Maeshima. Some Heroes will fight at your side as allies, while others may stand in your way as fierce enemies to be defeated and added to your army.

* Internet connectivity required to play. Data charges may apply.
* You must be at least 13+ to use this game with a Nintendo Account.
* We permit our third-party partners to collect data from this app for analytical and marketing purposes. For more information about our ads, please see the “How we use your information” section of the Nintendo Privacy Policy.
* Variations in individual device specifications and other applications being run on a device may affect normal operation of this application.
◆ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർഷം വാർഷികം നിങ്ങളെത്തി! നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി. ◆

, നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീരന്മാർക്കായി നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ടീം സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് പുതിയ ഇൻ-ഗെയിം സംഭവങ്ങൾ പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ നന്ദി വലിയ വഴികളിൽ ഫയർ ചിഹ്നത്തിന് ഹീറോസ് ഇപ്പോഴും-ഗെയിം അധികാരങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ഇല്ല.

നാം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം മോഡുകൾ ഈ ഗെയിം ഉണ്ട് എല്ലാ ശ്രമിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യുദ്ധം ചേരാൻ!

---------------------

25 വർഷമായി ശക്തമായ പോരുന്നുണ്ട് ചെയ്ത കുരുക്ഷേത്രം ന്റെ ഹിറ്റ് തന്ത്രം-നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കില് ഫയർ ചിഹ്നത്തിന് പരമ്പര,, സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളിൽ യാത്ര തുടരുന്നു.

ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ വേണ്ടി എവിടെയായിരുന്നാലും പ്ലേ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് യുദ്ധങ്ങൾ. ഫയർ ചിഹ്നത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പോയ 'കഴിവുകളും, പുതിയ ഉയരങ്ങളിൽ അവരെ എടുത്തു. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാഹസിക-ഒരു നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ട ഒന്നും പോലെ നരകത്തില് ചിഹ്നത്തിന് ആണ്!

ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സൌജന്യ ചില ഓപ്ഷണൽ ഇൻ-അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങലുകൾ പ്രദാനം.

■ ഒരു സുപ്രധാന അന്വേഷണം

ഗെയിം ഫയർ ചിഹ്നത്തിന് പ്രപഞ്ചം യോഗം കുറുകെ യുദ്ധത്തില്-പരീക്ഷിച്ചതും വീരന്മാർക്കായി ഡസൻ മേൽ പുതിയ പ്രതീകങ്ങൾ ഡസൻ ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, യഥാർത്ഥ കഥ സവിശേഷതകൾ.

ഏപ്രിൽ 2018 ലഭ്യമാകുന്ന 500 കഥ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്! (ഈ മൊത്തം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് മോഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.) ഈ കഥ ഘട്ടങ്ങൾ മായ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഹീറോസ് ആഹ്വാനം വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേണേഴ്സ്, നേടും.
പുതിയ കഥ അധ്യായങ്ങൾ പതിവായി ചേർത്തു, ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടരുത്!

അമിതമായ യുദ്ധങ്ങൾ ■

എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ അനുയോജ്യമായ മാപ്പുകൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രീം തന്ത്രപരമായ ടേൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ചേരുക! ഓരോ ഹീറോയുടെ ആയുധം എന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് കുറിച്ച് ഹാർഡ് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് ... നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്നു പോലും മാപ്പ് വിലയിരുത്തുകയും. ലളിതമായി ഒരു ശത്രു മേൽ ഒരു സഖ്യകക്ഷി സ്വൈപ്പുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ എളുപ്പത്തിൽ ടച്ച് ആൻഡ്-വലിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈന്യം.

തന്ത്രപരമായ ടേൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ന്യൂ? വിഷമിക്കേണ്ട! നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ സ്വന്തം യുദ്ധം തന്നെ ഓട്ടോ-ബാറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക.

■ ശക്തിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹീറോസ്

കൂടുതൽ ലെവലിങ്, കഴിവുകൾ, ആയുധങ്ങൾ, എകുഇപബ്ലെ ഇനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പല വഴികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിജയം പോരാടി പോലെ മഹാനായി ഉയരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ എടുക്കുക.

രെപ്ലയബ്ലെ മോഡുകൾ ■

പ്രധാന കഥ പുറമേ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് കളിക്കാരുടെ മത്സരിക്കാനും നിരവധി മറ്റ് രീതികൾ ഉണ്ട്.

■ യഥാർത്ഥ അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിഹാസ ഹീറോകൾ

ഗെയിം ഫയർ ചിഹ്നത്തിന് പരമ്പര നിന്ന് നിരവധി ഹീറോ പ്രതീകങ്ങൾ കലാകാരന്മാരും യുസുകെ കൊജകി ആൻഡ് ശിഗെകി മെശിമ സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ ബ്രാൻഡും അക്ഷരങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ. ചില പോയ മറ്റുള്ളവരെ ഉഗ്രകോപം ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി തന്നെ വേണം നിങ്ങളുടെ സൈന്യം ചേർത്തു നിങ്ങളുടെ വഴി നിലക്കും സമയത്ത് മിത്രങ്ങളാക്കി നിന്റെ വശത്തു യുദ്ധം ചെയ്യും.

* ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി കളിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഡേറ്റാ വില ബാധകമായിരിക്കും.
* നിങ്ങൾ ഒരു കുരുക്ഷേത്രം അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ആയിരിക്കണം 13+.
* നാം വിശകലനാത്മകവും മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നിന്ന് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ നമ്മുടെ മൂന്നാം കക്ഷി പങ്കാളികളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, കാണുക കുരുക്ഷേത്രം സ്വകാര്യത നയം വിഭാഗം "ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ".
* വ്യക്തിഗത ഉപകരണം സവിശേഷതകളും മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഒരു ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ അപേക്ഷ സാധാരണ പ്രവർത്തനം ബാധിച്ചേക്കാം.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുനരവലോകനങ്ങള്‍

അവലോകന നയം
4.6
മൊത്തം 4,27,439
5
4
3
2
1
ലോഡുചെയ്യുന്നു...

പുതിയതെന്ത്

Implemented bug fixes.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരം

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു
2018, നവംബർ 15
വലുപ്പം
ഉപകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം
ഇൻസ്‌റ്റാളുകൾ
5,000,000+
നിലവിലെ പതിപ്പ്
2.11.1
Android ആവശ്യമാണ്
4.2, ഒപ്പം പുതിയതും
ഉള്ളടക്ക റേറ്റിംഗ്
കൗമാരക്കാർക്ക്
ഭാവനാരൂപത്തിലുള്ള അക്രമം, ലൈംഗികസ്‌പഷ്‌ടമായ തീമുകൾ, ഭാഗിക നഗ്നത
സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ വാങ്ങലുകൾ
ഇൻ-ആപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
$1.99 - $74.99 / ഇനം
നൽകുന്നത്
Nintendo Co., Ltd.
©2018 Googleസൈറ്റിന്റെ സേവന നിബന്ധനകൾസ്വകാര്യതഡെവലപ്പർമാർആർട്ടിസ്റ്റുകൾGoogle-നെ കുറിച്ച്|ലൊക്കേഷൻ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾഭാഷ: മലയാളം
ഈ ഇനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Google Payments-മായി ഇടപാട് നടത്തുകയും Google Payments സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.