Animal Crossing: Pocket Camp

എല്ലാവർക്കും
3,73,980
ആപ്പ് മുഖേനെയുള്ള വാങ്ങലുകൾ നൽകുന്നു
Google വിവർത്തനമുപയോഗിച്ച് വിവരണം മലയാളം (ഇന്ത്യ) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണോ?വിവരണം തിരികെ ഇംഗ്ലീഷ് (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം) ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Get back to nature in Animal Crossing™: Pocket Camp, the new Animal Crossing mobile game where you take on the role of campsite manager and spend time with your favorite animal friends!

You're in charge, so you can decorate your own campsite however you like! Make it fun, make it cute, make it sporty—it’s up to you to craft the kind of furniture and amenities that will make your camp a must-see for animals visiting the area.

Building Your Dream Campsite

• Help Animals As You Explore!
While visiting different recreational spots, you'll meet new animals who could use a little help. They'll be looking for fish, fruit, bugs, and other things to get their camping adventures started—and when you help them out, you'll earn Bells and craft materials in return!

• Craft Furniture, Clothing, and Amenities
The craft materials you earn by fulfilling animals’ requests can be used to craft all sorts of furniture and amenities for your campsite.

Just open up the Craft menu and place an order with Cyrus, the hardworking handyman from Re-Tail on the Road. Then sit back and wait! Or, if you're in a hurry, you can move your order to the very front of the line by using Leaf Tickets. You can purchase Leaf Tickets with real money, or earn them through regular gameplay.

• Your Campsite. Your Way.
The joy of Animal Crossing: Pocket Camp is creating a space that suits you and your style.

Your campsite can be anything you like—from a traditional space that celebrates nature to a flashy fun house with concerts and rides. It's all up to you!

You can also customize your camper, visit your friends' campsites to get ideas for your own, and meet new animal friends as you explore recreational areas!

• Host Animals at Your Campsite
As you grow your friendships with different animals, they'll want to visit your campsite. Craft and decorate with their favorite items, and you’ll be able to host them whenever you like—even if you change up your decorations completely!

• Strengthen Friendships with the Animals
Invite your favorite animal friends to visit your campsite! You can strengthen your friendships with them by fulfilling their special requests or by picking out new outfits for them. Sometimes, they'll even give you gifts.

Note: This game is a free download with in-app purchases.

Note: A persistent Internet connection is required to play Animal Crossing: Pocket Camp.
Cellular data charges may apply.
May contain advertisement.
തിരികെ അനിമൽ ക്രോസിംഗ് ™ പ്രകൃതി നേടുക: പോക്കറ്റ് ക്യാമ്പ്, നിങ്ങൾ ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ മാനേജരുടെ റോൾ സ്വീകരിക്കാൻ എവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗം സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പുതിയ അനിമൽ ക്രോസിംഗ് മൊബൈൽ ഗെയിം!

നിങ്ങൾ ചുമതല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന! അത് കളിയായ-നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് ഒരു പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാണും ചെയ്യും എന്നു ഫർണിച്ചറുകൾ സുഖ തരത്തിലുള്ള കല്പനാസൃഷ്ടികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വരെ ഉറപ്പാക്കുക അധികസമയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആര് നികത്തും,,.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ക്യാമ്പ്സൈറ്റ് കെട്ടിപ്പടുക്കുക

• സഹായം മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ!
വ്യത്യസ്ത വിനോദ പാടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സഹായം ഉപയോഗിക്കാം പുതിയ മൃഗങ്ങളെ കൂടിക്കാഴ്ച കാണാം. അവർ മത്സ്യം, ഫലം, ബഗുകൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തിരയുന്ന തികച്ചും അവരുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സാഹസികമായ ആരംഭിച്ചു-എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ബെല്ലുകൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നേടും!

• ക്രാഫ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ, വസ്ത്രങ്ങൾ, സുഖ
മൃഗങ്ങളുടെ 'അഭ്യർത്ഥനകൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ ഫർണിച്ചർ സുഖ എല്ലാത്തരം കല്പനാസൃഷ്ടികളാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും നിറവേറ്റാതെ വഴി നേടാൻ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ.

വെറും ക്രാഫ്റ്റ് മെനു തുറന്ന് സൈറസ്, റോഡ് വീണ്ടും വാലും കഠിനാധ്വാനം ജോലിക്കാരൻ ഒരു ഓർഡർ. പിന്നെ ഇരുന്ന് കാത്തിരിക്കുക! അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു തിരക്കിട്ട് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ വരിയുടെ വളരെ മുന്നിൽ ലീഫ് ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കാം. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പണം കൊണ്ട് ലീഫ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചേദിക്കലാണ് വഴി അവരെ നേടാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റ് •. താങ്കളുടെ വഴി.
അനിമൽ ക്രോസിംഗ് സന്തോഷം: പോക്കറ്റ് ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ യോജിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന-ൽ പരിപാടികൾ, റൈഡുകൾ ഒരു ചലനങ്ങളെയും രസകരമായ വീട്ടിൽ പ്രകൃതി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത സ്പേസ് ഒന്നും കഴിയും. എല്ലാ നിങ്ങളാണ്!

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ .സംഭവം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കേനോകൊഷ് സന്ദർശിച്ചു വിനോദ പ്രദേശങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം പുതിയ മൃഗങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയും!

• നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റ് പാളയത്തിലേക്കു മൃഗങ്ങൾ
വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം വളർന്ന്, അവർ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാണാം. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ വള്ളങ്ങളും അലങ്കരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന-പോലും അവ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റ് കഴിയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ മാറ്റിയേക്കാം എങ്കിൽ!

• മൃഗങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്സൈറ്റുണ്ടോ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗം സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷണിക്കുക! അവരുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനകൾ നിറവേറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ സംഘടനകൾ .പല അവരെ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ചിലപ്പോൾ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ തരാം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ മത്സരത്തിൽ-അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങലുകൾ ഒരു ഡൌൺലോഡിംഗ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പോക്കറ്റ് ക്യാമ്പ്: ഒരു സ്ഥിരമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അനിമൽ ക്രോസിംഗ് കളിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്.
സെല്ലുലാർ ഡേറ്റാ വില ബാധകമായിരിക്കും.
പരസ്യത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുനരവലോകനങ്ങള്‍

അവലോകന നയം
4.5
മൊത്തം 3,73,980
5
4
3
2
1
ലോഡുചെയ്യുന്നു...

പുതിയതെന്ത്

Added a feature that makes it possible to look up at the sky while in the campsite.
Adjusted the display for goals.
Adjusted on-screen display.
കൂടുതൽ വായിക്കുക

കൂടുതൽ വിവരം

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു
2018, ഒക്‌ടോബർ 11
വലുപ്പം
68M
ഇൻസ്‌റ്റാളുകൾ
10,000,000+
നിലവിലെ പതിപ്പ്
1.9.0
Android ആവശ്യമാണ്
4.1, ഒപ്പം പുതിയതും
ഉള്ളടക്ക റേറ്റിംഗ്
എല്ലാവർക്കും
സംവേദനാത്മക ഘടകങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ വാങ്ങലുകൾ
ഇൻ-ആപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
$0.99 - $79.99 / ഇനം
നൽകുന്നത്
Nintendo Co., Ltd.
©2018 Googleസൈറ്റിന്റെ സേവന നിബന്ധനകൾസ്വകാര്യതഡെവലപ്പർമാർആർട്ടിസ്റ്റുകൾGoogle-നെ കുറിച്ച്|ലൊക്കേഷൻ: അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾഭാഷ: മലയാളം
ഈ ഇനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ Google Payments-മായി ഇടപാട് നടത്തുകയും Google Payments സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ അറിയിപ്പും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.