Nintendo Switch Parental Cont…

සියලුදෙනටාම
18,404
Google පරිවර්තනය භාවිතයෙන් විස්තරය සිංහල (ශ්‍රී ලංකාව) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නද?විස්තරය නැවත ඉංග්‍රීසි (එක්සත් ජනපදය) භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න

Nintendo Switch Parental Controls™ is a free app for smart devices to keep you engaged with your family's gaming activities on Nintendo Switch.
◆ A Nintendo Switch console with the latest available system version is required to use this app.

This is recommended for people worried about things such as:
1. Is my child spending too much time playing games?
2. What kind of games is my child playing?
3. Are the games my child is playing age-appropriate?

Below are three special features of the Nintendo Switch Parental Controls app:
1. Monitor play time on your console.
Set a play-time limit and the console will notify users that the time limit has been reached.
Parents and guardians can check the Nintendo Switch Parental Controls app to see if the time limit has been followed.
It is also possible to suspend gameplay automatically when the play-time limit is reached.

2. Check up on your console's gameplay.
The summary function allows you to easily see what games have been played on the console recently and how much time was spent playing each day.
View daily reports and monthly summaries of play activity. If you choose to receive push notifications, you'll be notified when a new monthly summary is available.
It's an easy way to see what kind of games your family is interested in.

3. Restrict console features.
Nintendo Switch functions can be restricted to prevent the console from playing games above a certain age rating.

Attention:
◆ An Internet connection is required to use this app. Cellular data may be used. A Nintendo Account (for ages 18 and up) is also required.
◆ Restrictions to Nintendo eShop purchases can be set from Nintendo Account settings.
◆ Your use of this app is subject to the Nintendo Account User Agreement available at support.nintendo.com.
◆ In order to make use of all of the features and settings available in the Nintendo Switch Parental Controls app, all registered Nintendo Switch consoles need to be using the latest system version.
නින්ටෙන්ඩෝ මාපිය පාලක මාරුවෙන්න ™ ස්මාර්ට් උපාංග ඔබ නින්ටෙන්ඩෝ මාරු ඔබේ පවුලේ සූදු කටයුතු වල නිරත තබා ගැනීමට සඳහා නිදහස් යෙදුම වේ.
◆ පවතින නවතම පද්ධතිය අනුවාදය සමග නින්ටෙන්ඩෝ මාරු කොන්සෝලය මෙම යෙදුම භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වේ.

මෙම වැනි දේවල් ගැන කනස්සල්ලට ජනතාව සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබේ:
1. මගේ දරුවා ක්රීඩා ඕනෑවට වඩා කාලය ගත හැකිද?
2. ක්රීඩා මොන වගේ සෙල්ලම් මගේ ළමයා?
3. මගේ දරුවා වයසට-සුදුසු වාදනය කර මෙම ක්රීඩා ද?

පහත නින්ටෙන්ඩෝ මාපිය පාලක මාරුවෙන්න යෙදුම විශේෂ ලක්ෂණ තුනක් ඇත:
1. මොනිටර් ඔබේ කොන්සෝලය කාලය සෙල්ලම් කරන්න.
නාට්යයක්-කාලයක් නියම කොට, කොන්සෝලය කාල සීමාව ළඟා වී ඇති බව පරිශීලකයන් දැනුම් දෙනු ඇත.
දෙමාපියන් හා භාරකරුවන් වන නින්ටෙන්ඩෝ මාපිය පාලක මාරුවෙන්න පරීක්ෂා කළ හැකි කාල සීමාව අනුගමනය කර තිබේ නම්, දකින්න යෙදුම.
එය නාට්යයේ කාලීන සීමාව ලඟා වූ විට ස්වයංක්රීයව gameplay අත්හිටුවීමට ද හැකි ය.

2. ඔබේ කොන්සෝලය ගේ gameplay මත පරීක්ෂා කරන්න.
සාරාංශය ක්රියාව මඟින් ඔබට පහසුවෙන් ක්රීඩා මෑතකදී පුවරුවේ ඉටු කර ඇති අතර එක් එක් දිනකට සෙල්ලම් කොපමණ කාලයක් වැය වූ දේ දැකීමට හැකියාවයි.
දෛනික වාර්තා සහ ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් මාසික ගිණුම් සාරාංශ බලන්න. ඔබ තල්ලුව දැනුම්දීම් ලබා ගැනීමට තීරණය කරනවා නම්, නව මාසික සාරාංශයක් ලබා ගත හැකි වූ විට ඔබ වෙත දැනුම් දෙනු ඇත.
එය ඔබගේ පවුලේ උනන්දු වන ක්රීඩා මොන වගේ දැක ගැනීමට පහසු ක්රමයක් වේ.

3. කොන්සෝලය ලක්ෂණ ලෙස සීමා කරන්න.
නින්ටෙන්ඩෝ මාරු කාර්යයන් ඉහත එක්තරා වයස් ශ්රේණිගත ක්රීඩා සිට කොන්සෝලය වැළැක්වීම සඳහා සීමා කළ හැක.

අවධානය:
◆ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් මෙම යෙදුම භාවිතා කිරීමට අවශ්ය වේ. සෙලියුලර් දත්ත භාවිතා කල හැක. (වයස අවු 18 දක්වා සඳහා) නින්ටෙන්ඩෝ ගිණුම ද අවශ්ය වේ.
◆ නින්ටෙන්ඩෝ eShop මිලදී ගැනීම් සීමා නින්ටෙන්ඩෝ ගිණුම් සැකසුම් සිට සකස් කළ හැකි ය.
◆ මෙම යෙදුම ඔබේ භාවිතය support.nintendo.com දී ලබා ගත හැකි නින්ටෙන්ඩෝ ගිණුම පරිශීලක ගිවිසුම වලට යටත් වේ.
◆ මේ Nintendo දී ලබා ගත හැකි ලක්ෂණ සහ සැකසුම් සියලු භාවිතය මාපිය පාලක යෙදුම මාරුවෙන්න ගැනීමට දී, ලියාපදිංචි සියලු නින්ටෙන්ඩෝ මාරු කොන්සෝල් නවතම පද්ධතිය අනුවාදය භාවිතා කර ගත යුතු වෙනවා.
තවත් කියවන්න
4.5
මුළු වශයෙන් 18,404
5
4
3
2
1
පුර්ණය වෙමින්...

අලුත් මොනවාද

Support Android 9.0.
Implemented bug fixes.
තවත් කියවන්න

අමතර තොරතුරු

යාවත්කාලීනයි
2018 ඔක්තෝබර් 16
තරම
21M
ස්ථාපන
1,000,000+
වත්මන් අනුවාදය
1.7.1
Android අවශ්‍යයි
4.4 සහ ඉහළ
අන්තර්ගතය අගයමින්
සියලුදෙනටාම
පිරිනමන ලද්දේ
Nintendo Co., Ltd.
©2018 Googleඅඩවි සේවා නියමරහස්‍යතාවසංවර්ධකයින්කලාකරුවන්Google පිළිබඳව|ස්ථානය: එක්සත් ජනපදයභාෂාව: සිංහල
මෙම අයිතමය මිලදී ගැනීමෙන්, ඔබ Google ගෙවීම් සමග ගනුදෙනු කරන අතර Google ගෙවීම් සේවා නියම සහ රහස්‍යතා දැන්වීම සමග එකඟ වේ.