Greenify

Κατάλληλο για όλους
298.844
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Featured as Lifehacker's Top 1 Utility in 2013 Best Android Apps (http://goo.gl/1VMwnE), Android Authority's Top 3 Best Root Apps (http://goo.gl/g0L0qZ).

"Aggressive Doze" and "Doze on the Go" to maximize the battery saving on Android 6+, even without root! (details explained in settings)

Never should your phone or tablet become slower and battery hungrier after lots of apps installed. With Greenify, your device can run almost as smoothly and lastingly as it did the first day you had it!

Greenify help you identify and put the misbehaving apps into hibernation when you are not actively using them, to stop them from lagging your device or leeching the battery, in a unique way! They can do nothing without explicit launch by you or other apps, while still preserving full functionality when running in foreground.

Please report bugs in the XDA forum (http://goo.gl/ZuLDnE) or G+ community (http://goo.gl/MoszF).

Greenify NEVER EVER collects your personal data despite the capability of accessibility service, it just takes advantage of it to automate the hibernation procedure.

IMPORTANT: Greenifying an app implies that you are aware that all the background functionality (service, periodic task, event receiver, alarm, widget update, push message) of this app will become out of service during the hibernation except when you are using this app.

NEVER greenify alarm clock apps, instant messaging apps unless you don't rely on them. Please do verify the impact of greenified apps on which you heavily rely.

Note: Greenify does need background running services for auto-hibernation to work. It is designed and implemented in extremely lightweight and nearly zero CPU and battery consumption.

=== PERMISSIONS ===

DEVICE ADMIN: This app uses administrator privilege to turn off the screen immediately after automated hibernation on non-root devices. This permission will be requested explicitly for your consent only if required.
DRAW OVER OTHER APP: To dim the screen during automatic hibernation when the screen is expected to be off.
DISABLE SCREEN LOCK & BIND ACCESSIBILITY SERVICE: For automatic hibernation to work on non-root devices.
GET ACCOUNTS & WRITE SYNC SETTINGS: Control the account sync of apps if its sync task is too frequent.

This app uses Accessibility services, to automate the hibernation procedure.

=== FAQ ===

* It seems that automatic hibernation is not working.
* Some of my greenified apps (e.g. Google Maps) seems not hibernating.
* I want to greenify system apps!
* De-greenified apps still got no push notification!
……
Read here: http://goo.gl/99lNYp

=== Translation ===

All translations are created by community volunteers and open for contribution: http://goo.gl/zCCDce

=== Donation ===

If you love Greenify, please consider the "donation package" (http://goo.gl/fpz5l) for extra experimental features:

* Greenify system apps
* In-depth details about how apps behave on your device
* And more
Προτεινόμενα ως Top 1 Utility Lifehacker για το 2013 Best Android Apps (http://goo.gl/1VMwnE), Top 3 Best Root εφαρμογές του Android Αρχής (http://goo.gl/g0L0qZ).

«Επιθετική Doze» και «ξεκουραστείτε για το Go» για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης μπαταρίας για Android 6+, ακόμη και χωρίς ρίζα! (Λεπτομέρειες εξήγησε στις ρυθμίσεις)

Δεν πρέπει ποτέ να το τηλέφωνο ή το tablet σας να γίνει πιο αργή και μπαταρία πεινασμένοι μετά από πολλές εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί. Με Greenify, η συσκευή σας μπορεί να τρέξει σχεδόν τόσο ομαλά και σε βάθος χρόνου όπως έκανε η πρώτη μέρα που το είχε!

Greenify σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να θέσει τις εφαρμογές που παρουσιάζει εσφαλμένη συμπεριφορά σε κατάσταση αδρανοποίησης όταν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τους, για να τους σταματήσει από το να καθυστερεί τη συσκευή σας ή να κατεβάζετε την μπαταρία, με ένα μοναδικό τρόπο! Μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τη ρητή έναρξη από εσάς ή άλλες εφαρμογές, ενώ θα διατηρήσει την πλήρη λειτουργικότητα όταν τρέχει σε πρώτο πλάνο.

Παρακαλώ αναφέρετε σφάλματα στο φόρουμ XDA (http://goo.gl/ZuLDnE) ή G + κοινότητας (http://goo.gl/MoszF).

Greenify συλλέγει ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ τα προσωπικά σας δεδομένα, παρά τη δυνατότητα της υπηρεσίας προσβασιμότητας, θα παίρνει μόνο πλεονέκτημα του να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία αδρανοποίησης.

Σημαντικό: Greenifying μια εφαρμογή σημαίνει ότι είστε ενήμεροι ότι όλες οι λειτουργίες φόντο (υπηρεσία, περιοδική εργασία, δέκτη περίπτωση, συναγερμός, γραφικό ενημέρωση, μήνυμα push) της εφαρμογής αυτής θα γίνει εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης εκτός εάν χρησιμοποιείτε αυτό το app.

ΠΟΤΕ greenify συναγερμού εφαρμογές ρολόι, εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων εκτός αν δεν στηρίζονται σε αυτά. Σας παρακαλώ να ελέγξει τις επιπτώσεις της greenified εφαρμογές στις οποίες θα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Σημείωση: Greenify χρειάζεται φόντο τις υπηρεσίες που εκτελούνται για αυτόματη χειμερία νάρκη για να εργαστούν. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε εξαιρετικά ελαφρύ και σχεδόν μηδενική CPU και μπαταρίας κατανάλωση.

=== ΑΔΕΙΕΣ ===

ΣΥΣΚΕΥΗ ADMIN: Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί προνόμια διαχειριστή για να απενεργοποιήσετε την οθόνη αμέσως μετά την αυτοματοποιημένη χειμερία νάρκη σε συσκευές μη-root. Αυτή η άδεια θα πρέπει να ζητήσει ρητά μόνο τη συγκατάθεσή σας, αν απαιτείται.
Σχεδίαση πάνω σε άλλες APP: Για να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη διάρκεια της αυτόματης αδρανοποίησης όταν η οθόνη αναμένεται να είναι ανοικτά.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ οθόνη κλειδώματος & SERVICE BIND ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Για την αυτόματη αδρανοποίησης για να εργαστούν σε συσκευές μη-root.
GET ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΓΡΑΨΤΕ SYNC ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Έλεγχος του συγχρονισμού λογαριασμό των εφαρμογών, αν το έργο της συγχρονισμός είναι πολύ συχνή.

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προσβασιμότητα, την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αδρανοποίησης.

=== Συχνές ερωτήσεις ===

* Φαίνεται ότι η αυτόματη αδρανοποίησης δεν λειτουργεί.
* Μερικά από greenified εφαρμογές μου (π.χ. Google Maps) δεν φαίνεται χειμερία νάρκη.
* Θέλω να greenify εφαρμογές του συστήματος!
* De-greenified εφαρμογές πήρε ακόμα καμία ειδοποίηση push!
......
Διαβάστε εδώ: http://goo.gl/99lNYp

=== Μετάφραση ===

Όλες οι μεταφράσεις που δημιουργούνται από εθελοντές της κοινότητας και ανοιχτό για συμμετοχή: http://goo.gl/zCCDce

=== Δωρεά ===

Αν αγαπάτε Greenify, παρακαλούμε να εξετάσει το «πακέτο δωρεάς» (http://goo.gl/fpz5l) για επιπλέον πειραματικές λειτουργίες:

* Εφαρμογές του συστήματος Greenify
* Σε βάθος λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι εφαρμογές συμπεριφέρονται στη συσκευή σας
* Κι αλλα
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,4
298.844 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Due to policy enforced by Google Play, persistent notification "Greenify is running" is now shown on Android 8.x. If you don't want it, please disable its notification category (by long pressing that notification to enter settings)

App Analyzer now partially supports apps in Island.
Due to policy enforced by Play Store, "Don't Remove Notification" no longer works on Android 8+. Instead, Greenify provides a Nevolution plug-in for the same purpose.
Fixed non-root hibernation for apps in Island.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
24 Φεβρουαρίου 2019
Μέγεθος
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Εγκαταστάσεις
10.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Απαιτεί Android
Διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
Oasis Feng
Προγραμματιστής
5F, Building 3, Matrix International, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, China
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.