PocketBook reader free reading epub, pdf, cbr, fb2

Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

PocketBook Reader is a free app for reading any e-content (books, magazines, textbooks, comic books, etc.) and listening to audiobooks! The application supports 26 book and audio formats, including mobi, epub, fb2, cbz, cbr. Read without ads and with total comfort!

Choose any content - any format!
• Support of 19 book formats, including the most popular - EPUB, FB2, MOBI, PDF, DJVU, DOCX, RTF, TXT, HTML;
• Comic book formats CBR and CBZ;
• Open books protected with Adobe DRM (PDF, EPUB);
• PDF Reflow function (reflow text in PDF files).

Listen to audiobooks!
• You can listen to audiobooks and other audio files in MP3, M4B, and take notes in them;
• Built-in TTS (Text-to-speech) engine for the voicing of the text files. If necessary, you can replace the pre-installed TTS with any other one presented in the Play Market.

Download and sync content easily!
• Built-in bookstore with a large and regularly updated assortmentof e-content - you can purchase books online in a few clicks. Read books without Internet or buy books online - it's up to you;
• Free PocketBook Cloud service for synchronizing all your books, including audiobooks, as well as reading positions, notes and bookmarks on all your devices;
• Your files from Dropbox, Google Drive, Google Books services are easily connected to the app to create one consolidated library. You can even connect multiple accounts of the same service at the same time;
• Support for OPDS catalogs - get access to network libraries;
• ISBN scanner, for quick search of electronic versions of books by barcode;
• Opportunity to borrow books and periodicals;
• If you have a E Ink e-reader PocketBook, you can easily synchronize all your books and accounts just by scanning a QR code.

Ready to switch from another app? No problem! Getting started with PocketBook Reader is easy! With an intuitive interface, the application provides you with unprecedented freedom – lots of options for settings and no restrictions.
Choose, change, customize, and personalize!
• Intuitive interface, easy navigation, and minimalistic design;
• Opportunity to choose one of the seven interface color themes, reassign the buttons and display areas;
• Two night-reading modes - for better reading comfort anytime;
• You can customize the home screen with widgets, navigation and calling functions;
• Adjust the font style, font size, line spacing, and margin size;
• Customizable animation of turning pages;
• Opportunity to crop margins – make the page look exactly the way you want.
Get fast file access and easy search!
• Create widgets on the home page for quick access to cloud services and libraries in one click. Manage widgets as you like;
• All files are quickly found and instantly opened, even with built-in audio and video fragments;
• Smart search, scanning files on your tablet or smartphone is a matter of seconds. PocketBook Reader will find any file on the device or only file from a specific folder/folders and pull them into the library. Any file or document can be found in a few clicks!
• The app allows you to sort books, create collections, filter and mark files as you like;
• Convenient managing of audio files - it is easy to sort and play your audiobooks.

Make bookmarks, take notes, add comments!
• You can quickly find all your notes and share them with friends via email or messengers;
• Collect all your notes, bookmarks, and comments into separate files for even greater convenience.
And that’s not all!
• Built-in dictionaries and translator;
• Convenient search in Google and Wikipedia;
• Ability to download custom fonts;
• Quick feedback and prompt assistance in the Play Market, guaranteed help via the User Technical Support Service.

FAQ and old versions
https://pocketbook.ch/en-ch/faq?hide_nav=1

FAQ -video

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YSlYgOUl8QTee46afeeNxECEt7_rgz1

PocketBook Reader е безплатно приложение за четене на всяко електронно съдържание (книги, списания, учебници, комикси и т.н.) и слушане на аудиокниги! Приложението поддържа 26 формати за книги и аудио, включително mobi, epub, fb2, cbz, cbr. Четете без реклами и с пълен комфорт!

Изберете каквото и да е съдържание - във всеки формат!
• Поддръжка на 19 формати за книги, включително най-популярните - EPUB, FB2, MOBI, PDF, DJVU, DOCX, RTF, TXT, HTML;
• Формати за комикси CBR и CBZ;
• Отворени книги, защитени с Adobe DRM (PDF, EPUB);
• Функция PDF Reflow (презареждане на текст в PDF файлове).

Слушайте аудиокниги!
• Можете да слушате аудиокниги и други аудио файлове в MP3, M4B и да правите бележки в тях;
• Вграден двигател TTS (текст в реч) за озвучаване на текстовите файлове. Ако е необходимо, можете да замените предварително инсталирания TTS с всеки друг, представен на Play Market.

Изтеглете и синхронизирайте лесно лесно!
• Вградена книжарница с голям и редовно актуализиран асортимент от електронно съдържание - можете да закупите книги онлайн с няколко кликвания. Да четете книги без интернет или да купувате книги онлайн - зависи от вас;
• Безплатна услуга PocketBook Cloud за синхронизиране на всички ваши книги, включително аудиокниги, както и четене на позиции, бележки и отметки на всичките ви устройства;
• Вашите файлове от Dropbox, Google Drive, услугите на Google Книги лесно се свързват с приложението, за да създадете една консолидирана библиотека. Можете дори да свържете няколко акаунта на една и съща услуга едновременно;
• Поддръжка на каталози OPDS - получаване на достъп до мрежови библиотеки;
• ISBN скенер, за бързо търсене на електронни версии на книги по баркод;
• Възможност за заемане на книги и периодични издания;
• Ако имате E Ink e-четец PocketBook, можете лесно да синхронизирате всичките си книги и акаунти, само като сканирате QR код.

Готови ли сте за превключване от друго приложение? Няма проблем! Първите стъпки с PocketBook Reader са лесни! С интуитивен интерфейс, приложението ви осигурява безпрецедентна свобода - много възможности за настройки и без ограничения.
Изберете, променете, персонализирайте и персонализирайте!
• Интуитивен интерфейс, лесна навигация и минималистичен дизайн;
• Възможност за избор на една от седемте цветови теми на интерфейса, преназначаване на бутоните и дисплейните области;
• Два режима за четене през нощта - за по-добър комфорт при четене по всяко време;
• Можете да персонализирате началния екран с джаджи, навигация и функции за повикване;
• Настройте стила на шрифта, размера на шрифта, разстоянието между редовете и размера на полето;
• Персонализираща анимация на страниците за обръщане;
• Възможност за изрязване на маржовете - направете страницата да изглежда точно така, както искате.
Получете бърз достъп до файлове и лесно търсене!
• Създайте джаджи на началната страница за бърз достъп до облачни услуги и библиотеки с едно щракване. Управление на джаджи, както искате;
• Всички файлове бързо се намират и незабавно се отварят, дори и с вградени аудио и видео фрагменти;
• Интелигентното търсене, сканирането на файлове на вашия таблет или смартфон е въпрос на секунди. PocketBook Reader ще намери всеки файл на устройството или само файл от определена папка / папки и ще ги изтегли в библиотеката. Всеки файл или документ може да бъде намерен с няколко клика!
• Приложението ви позволява да сортирате книги, да създавате колекции, да филтрирате и маркирате файлове по ваше желание;
• Удобно управление на аудио файлове - лесно е да сортирате и възпроизвеждате аудиокнигите си.

Правете отметки, си правите бележки, добавяйте коментари!
• Можете бързо да намерите всички ваши бележки и да ги споделяте с приятели чрез имейл или месинджъри;
• Съберете всички ваши бележки, отметки и коментари в отделни файлове за още по-голямо удобство.
И това не е всичко!
• Вградени речници и преводач;
• Удобно търсене в Google и Wikipedia;
• Възможност за изтегляне на персонализирани шрифтове;
• Бърза обратна връзка и бърза помощ на Play Market, гарантирана помощ чрез Службата за техническа поддръжка на потребителя.

Често задавани въпроси и стари версии
https://pocketbook.ch/en-ch/faq?hide_nav=1

Често задавани въпроси -видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_YSlYgOUl8QTee46afeeNxECEt7_rgz1

Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 73 703
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

-fix of the work with dictionaries
-fix of the TTS pause problem
-improvements in books cover displaying
-added the ability to manage widgets position on the Home screen using drag and drop
-improvements in Settings Menu representation
-improvements in the auto-scroll work
-fix for Calibre library displaying
-added the "Hide read books" function
-new payment methods for the German Pocketbook store were added
-bugfixes
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
10 юни 2021 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
1 000 000+
Текуща версия
4.36.19033.release
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Предлага се от
Pocketbook International SA
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.