OOKBEE Buffet:All-You-Can-Read

Mengandungi Iklan
·
Menawarkan pembelian dalam apl
Terjemahkan huraian ke Melayu menggunakan Google Terjemah?Terjemahkan huraian kembali ke Inggeris (Amerika Syarikat)

* Ookbee Buffet -- the first and only e-book app which offers tons of books, magazines, newspapers and audiobooks, updated daily. Unlimited access to over 20,000 of the latest and back issues of publications with hundreds of titles.

* Free trial with the Premium Package where you can read and listen to any books available on the Ookbee Buffet app for free!!

* With audiobooks, you can enjoy the content of your favorite books without reading. We read it for you on this app!!

* Once you download a book onto your device, it can be accessed any time even without internet connection.


** Do not miss, download now!!! and get 7 days Free trial

==========================================
* Free trial now. *
Ookbee Buffet : The e-book Application which you can read magazine buffet. Just pay subscription fee and enjoy more than 10,000 digital magazines.
We have free magazine for you to read every time. But if you would like to enjoy paid magazine after trial period, we have 3 buffet packages to offer to you :
1). Premium Package : $9.99 per month (or 299 Baht per month on Ookbee Buffet's Website).
Can read "Book" "Audiobook" "Newspaper" and "Magazine" unlimitedly both latest and previous issues. This package is suitable for reader who love to catch up latest news from daily newspaper.

2). Basic Package : $6.99 per month (or 199 Baht per month on Ookbee Buffet's Website).
Can read "Magazine" unlimitedly both latest and previous issues. This package is suitable for reader who love to read magazine because you are able to read more than 10,000 magazines.

==========================================

"* Why Ookbee Buffet?
- Read more than 10,000 contents with only price of 2 contents.
- Enjoy best seller local magazine more than 100 titles i.e. MAXIM, Attitude, Men's Health, Women's Health, Cosmopolitan, GM, T3, Digital Camera, etc. Both latest and previous issues. Moreover, you can enjoy new local and international magazine which we add every month with same package price.
- Not miss latest news with many top rank Daily Newspaper i.e. Posttoday, Thansethakij, The Nation, Bangkokpost, ASTV Manager, etc.
- Eco-friendly (Safe Paper) and reduce problem for magazine storage.
- Easy and convenience to find Magazine and Newspaper by search function.
- Can choose many magazine to download queue.
- Read and Download at the same time, no need to wait for download finished.
- Can read without internet connection if download finished.
- Have device storage management function, which will delete old issue automatically but you can download it to read again as many time as you want.
- Notify when your new favorite magazine issue was launched, so you will not miss latest issue.
- Support Ookbee account which you can store and read all of yours magazine from many device with only one app. "

==========================================

News:
- Ookbee Buffet introduces all popular Thai magazine, book and audiobook with auto renewable subscription, offering 1 Year subscription. Price ranges start from only $2.99 to $99.99. This subscription will automatically charge service fee to customer credit card that registered with their Apple ID when reaching next subscription period cycle.

- Prior to the cancellation of this feature, user have to disable auto renewable function at least 24 hours before the period expire.

==========================================
"Click Like ""facebook.com/ookbee"" to receive latest promotions as well as free book.
If any problem incur, please contact member@ookbee.com (24 Hours) or 02-187-2222 extend 2 (Operating Hour)"
* Ookbee Buffet - aplikasi e-book yang pertama dan hanya yang menawarkan tan buku, majalah, akhbar dan buku audio, dikemaskini setiap hari. Akses tanpa had kepada lebih 20,000 daripada isu-isu terkini dan belakang penerbitan dengan beratus-ratus tajuk.

* Percubaan percuma dengan Pakej Premium di mana anda boleh membaca dan mendengar apa-apa buku yang terdapat pada aplikasi Ookbee Bufet secara percuma !!

* Dengan buku audio, anda boleh menikmati kandungan buku-buku kegemaran anda tanpa membaca. Kita membaca untuk anda pada aplikasi ini !!

* Sebaik sahaja anda memuat turun buku ke peranti anda, ia boleh diakses bila-bila masa walaupun tanpa sambungan internet.


** Jangan terlepas, muat turun sekarang !!! dan mendapat percubaan 7 hari percuma

==========================================
* Percubaan percuma sekarang. *
Ookbee Bufet: Permohonan e-book yang anda boleh membaca bufet majalah. Hanya membayar yuran langganan dan menikmati lebih daripada 10,000 Majalah digital.
Kami mempunyai majalah percuma untuk anda untuk membaca setiap masa. Tetapi jika anda ingin menikmati majalah dibayar selepas tempoh percubaan, kami mempunyai 3 pakej bufet untuk menawarkan kepada anda:
1). Pakej Premium: $ 9.99 setiap bulan (atau 299 Baht sebulan di Laman Web Ookbee Buffet).
Boleh membaca "Buku" "Audiobook" "Akhbar" dan "Majalah" unlimitedly kedua-dua isu-isu terkini dan sebelumnya. Pakej ini sesuai untuk pembaca yang suka mengejar berita terkini dari akhbar harian.

2). Pakej Asas: $ 6,99 sebulan (atau 199 Baht sebulan di Laman Web Ookbee Buffet).
Boleh membaca "Majalah" unlimitedly kedua-dua isu-isu terkini dan sebelumnya. Pakej ini sesuai untuk pembaca yang suka membaca majalah kerana anda dapat membaca lebih daripada 10,000 majalah.

==========================================

"* Mengapa Ookbee Bufet?
- Baca lebih 10,000 kandungan dengan hanya harga 2 kandungan.
- Nikmati terbaik majalah tempatan penjual lebih daripada 100 tajuk iaitu MAXIM, Sikap, Kesihatan Lelaki, Kesihatan Wanita, Cosmopolitan, GM, T3, Kamera Digital, dll Kedua-dua isu-isu terkini dan sebelumnya. Selain itu, anda boleh menikmati majalah tempatan dan antarabangsa yang baru yang kita menambah setiap bulan dengan harga pakej yang sama.
- Tidak terlepas berita terkini dengan banyak pangkat atas akhbar harian iaitu Posttoday, Thansethakij, The Nation, Bangkokpost, Pengurus ASTV, dan lain-lain
- Mesra alam (Kertas Selamat) dan mengurangkan masalah untuk menyimpan majalah.
- Mudah dan mudah untuk mencari Majalah dan akhbar oleh fungsi carian.
- Boleh memilih banyak majalah untuk memuat turun beratur.
- Baca dan turun pada masa yang sama, tidak perlu menunggu untuk muat turun selesai.
- Boleh membaca tanpa sambungan internet jika muat turun selesai.
- Mempunyai fungsi peranti pengurusan penyimpanan, yang akan memadamkan isu lama secara automatik tetapi anda boleh memuat turun untuk membaca masa lagi seberapa banyak yang anda mahu.
- Beritahu apabila isu majalah kegemaran baru anda dilancarkan, jadi anda tidak akan terlepas isu terkini.
- Sokongan akaun mana anda boleh menyimpan dan membaca semua majalah anda dari peranti banyak dengan hanya satu aplikasi Ookbee. "

==========================================

News:
- Ookbee Bufet memperkenalkan semua popular Thai majalah, buku dan buku audio dengan langganan auto boleh diperbaharui, yang menawarkan langganan 1 Tahun. Julat harga bermula dari hanya $ 2,99 ke $ 99,99. Langganan ini secara automatik akan mengenakan bayaran perkhidmatan kepada kad kredit pelanggan yang berdaftar dengan Apple ID mereka apabila mencapai berikut kitaran tempoh langganan.

- Sebelum pembatalan ciri ini, pengguna perlu melumpuhkan fungsi auto boleh diperbaharui sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tempoh tamat.

==========================================
"Klik Like" "facebook.com/ookbee" "untuk menerima promosi terkini serta buku percuma.
Sebarang masalah menanggung, sila hubungi member@ookbee.com (24 Jam) atau 02-187-2222 melanjutkan 2 (Jam Operasi) "
Baca lagi
Runtuhkan
3.9
2,254 kesemuanya
5
4
3
2
1
Memuatkan ...

Apa Yang Baharu

- Minor bug fixed
Baca lagi
Runtuhkan

Maklumat Tambahan

Dikemas kini
8 Mac 2019
Saiz
63M
Pemasangan
100,000+
Versi Semasa
1.1.05.07
Memerlukan Android
5.0 ke atas
Rating Kandungan
Elemen Interaktif
Pembelian Digital
Produk Dalam Apl
USD 0.99 - USD 109.99 per item
Kebenaran
Ditawarkan Oleh
OOKBEE Co., Ltd.
Pembangun
1104/207 Noble Cube Pattanakarn Village, Pattanakarn Road, Suanlaung, Bangkok 10250
©2019 GoogleSyarat Perkhidmatan TapakPrivasiPemajuArtisMengenai Google|Lokasi: Amerika SyarikatBahasa: Melayu
Dengan membeli item ini, anda berurus niaga dengan Google Payments dan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan dan Notis Privasi Google Payments.