Panasonic Image App

Vai izmantot Google tulkotāju, lai tulkotu aprakstu šādā valodā: latviešu?Tulkot aprakstu atpakaļ šādā valodā: angļu (Amerikas Savienotās Valstis)

“Panasonic Image App” is an application that makes it possible to use your smartphone to remotely control the shooting and playback functions of a Wi-Fi-compatible digital camera/digital video camera, and to perform upload operations to SNS (Social Networking Service) sites.

The following major functions are available with this application.
・You can watch the same image as on the Live View screen of your digital camera/digital video camera on your smartphone, and control shooting and other camera operations as with a wireless remote controller. (*1)
・You can play back and delete still pictures and videos recorded using your digital camera/digital video camera on your smartphone. (*2) (*3) You can also copy them to your smartphone, and upload them to SNS sites. (*3)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can perform the initial Wi-Fi settings and establish a connection simply by touching your digital camera/digital video camera with your smartphone. (*4)

Additional functions for digital cameras
・This app allows you to implement continuous connection with a digital camera that has Bluetooth function and make Wi-Fi connections and perform remote operation just with your smart phone. It also allows you to apply location information to recorded images and easily perform automatic transfer of images.(*5)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can transfer recorded still pictures stored in your digital camera to your smartphone simply by touching your digital camera with your smartphone. (*4)
・You can make settings to automatically transfer still pictures recorded with your digital camera to your smartphone.
・You can add location information acquired with your smartphone to pictures recorded using your digital camera.

Additional functions for digital video cameras
・By installing a digital video camera, you can monitor your home while you are out by checking the image on your smartphone, and speak to those at home and take pictures. (*3) (*6) (*7)

(*1) With DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, it is not possible to remotely record videos from a smartphone.
(*2) With DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, it is only possible to play back still pictures.
(*3) Not supported on HC-X1000.
(*4) This function can only be used with devices that support NFC.
(*5) This function can only be used with devices that support Bluetooth 4.0 or above (Bluetooth low energy technology).
(*6) Not supported on HX-A100 / A500 / WA30.
(*7) Not supported on HX-A1H/A1M.

[Compatible Operating Systems]
  Android 4.2 - 8.0

[Notes]
・Bluetooth function can only be used with smart phones (Android 5.0 and above) equipped with Bluetooth 4.0 and above (Bluetooth low energy technology).
・The NFC functions can only be used with a smartphone that is also equipped with NFC functions.
・Be aware that when using the location information recording function, continued use of the GPS function can lead to a dramatic decrease in battery capacity.
・In order to use the SNS upload functions or the Cloud Sync. Service, you must first obtain a service user ID for Panasonic’s LUMIX CLUB (free of charge).
・For information on using this app or compatible models, visit the following support page.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
・Please understand that we will not be able to contact you directly even if you use the “Email Developer” link.
・The function to transfer images to an AV device can no longer be used. (Version 1.10.7 and later)
"Panasonic Image App" ir programma, kas ļauj izmantot savu viedtālruni, lai attālināti kontrolēt fotografēšanas un atskaņošanas funkcijas Wi-Fi saderīgu digitālo kameru / digitālo video kameru, un veikt augšupielādes darbības ar SNS (Social Networking Service) vietām.
 
Šādas galvenās funkcijas ir pieejamas ar šo pieteikumu.
· Jūs varat skatīties to pašu attēlu kā uz Live View ekrānā digitālo kameru / digitālo video kameru viedtālruņa un kontrolē šaušanas un citas kameras darbību kā ar bezvadu tālvadības pults. (* 1)
· Jūs varat atskaņot un dzēst joprojām attēlus un videoklipus, kas ierakstīti, izmantojot savu digitālo kameru / digitālo video kameru savā viedtālrunī. (* 2) (* 3) Varat arī kopēt tos uz jūsu viedtālrunis, un augšupielādēt tos SNS vietās. (* 3)
· Ja jūsu viedtālrunis ir aprīkots ar NFC funkciju, jūs varat veikt sākotnējos Wi-Fi iestatījumus un izveidotu savienojumu, vienkārši pieskaroties savu digitālo kameru / digitālā video kamera ar viedtālruni. (* 4)
 
Papildu funkcijas digitālo kameru
· Šī app ļauj īstenot nepārtrauktu savienojumu ar digitālo kameru, kas ir Bluetooth funkcija un veikt Wi-Fi savienojumu un veikt tālvadības darbību tikai ar savu viedtālruni. Tas arī ļauj jums izmantot atrašanās vietas informāciju, kas ierakstīti attēlu un viegli veikt automātisku nodošanu attēlus. (* 5)
· Ja jūsu viedtālrunis ir aprīkots ar NFC funkciju, jūs varat pārsūtīt ierakstīti joprojām saglabātos attēlus jūsu digitālo kameru ar viedtālruni, vienkārši pieskaroties savu digitālo fotokameru ar viedtālruni. (* 4)
· Jūs varat veikt iestatījumus, lai automātiski pārsūtītu attēlus, kas ierakstīti ar savu digitālo kameru, lai jūsu viedtālrunis.
· Jūs varat pievienot atrašanās vietas informāciju, kas gūta, viedtālrunī attēliem, kas ierakstīti, izmantojot savu digitālo kameru.
 
Papildu funkcijas digitālajām video kamerām
· Uzstādot digitālo video kameru, jūs varat kontrolēt jūsu mājās, kamēr jūs esat, atzīmējot attēlu uz jūsu viedtālrunis, un runā ar tiem mājās un uzņemt attēlus. (* 3) (* 6) (* 7)
 
(* 1) Ar DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, tas nav iespējams attālināti ierakstīt video no viedtālruņa.
(* 2) Ar DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, tas ir tikai iespējams atskaņot nekustīgus attēlus.
(* 3) Netiek atbalstīts HC-X1000.
(* 4) Šo funkciju var izmantot tikai ar ierīcēm, kas atbalsta NFC.
(* 5) Šo funkciju var izmantot tikai ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth 4.0 vai augstāk (Bluetooth zema enerģijas tehnoloģijas).
(* 6) Netiek atbalstīts HX-A100 / A500 / WA30.
(* 7) Netiek atbalstīts HX-A1H / A1M.
 
[Savietojamas operētājsistēmas]
Android 4,2-8,0
 
[Piezīmes]
· Bluetooth funkciju var izmantot tikai ar viedtālruņiem (Android 5.0 un augstāk), kas aprīkots ar Bluetooth 4.0 un augstāk (Bluetooth zema enerģijas tehnoloģiju).
· NFC funkcijas var izmantot tikai ar viedtālruni, kas ir aprīkots arī ar NFC funkciju.
· Ņemiet vērā, ka, izmantojot informāciju par atrašanās vietu ierakstu funkciju, turpināt izmantot GPS funkciju, var izraisīt dramatisku samazināšanos akumulatora jaudu.
· Lai izmantotu SNS augšupielādes funkciju vai Cloud Sync. Pakalpojumu, vispirms jāsaņem pakalpojumu lietotāja ID Panasonic LUMIX klubs (bez maksas).
· Informāciju par šo lietotni vai saderīgus modeļus, apmeklējiet šādu atbalsta lapu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
· Lūdzu, saprotiet, ka mēs nevarēsim tieši sazināties ar jums, pat ja jūs izmantojat "E-pasts attīstītājs" saites.
· Funkcija pārsūtīt attēlus ar AV ierīci vairs nevar lietot. (Versija 1.10.7 un vēlāk)
Uzzināt vairāk
3,6
13 433 kopā
5
4
3
2
1
Notiek ielāde...

Jaunumi

[Newly added features in Panasonic Image App 1.10.7]
New LUMIX digital camera models DC-TZ200 / TZ202 / TZ220 / ZS200 / ZS220 / GX9 are now supported.
New digital video camera models HC-WXF1 / WXF1M / VXF1 / VXF11 / VX1 / VX11 / V800 / V808 are now supported.
Uzzināt vairāk

Papildinformācija

Atjaunināta
2018. gada 5. marts
Lielums
30M
Instalēšanas reizes
1 000 000+
Pašreizējā versija
1.10.7
Nepieciešamā Android versija
4.2 un jaunāka versija
Satura vērtējums
Nodrošina
Panasonic Corporation
©2018 GoogleVietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiKonfidencialitāteIzstrādātājiIzpildītājiAbout Google
Iegādājoties šo vienumu, jūs noslēdzat darījumu ar Google Payments un piekrītat Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un paziņojumam par konfidencialitāti.