Panasonic Image App

13 569
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

“Panasonic Image App” is an application that makes it possible to use your smartphone to remotely control the shooting and playback functions of a Wi-Fi-compatible digital camera/digital video camera, and to perform upload operations to SNS (Social Networking Service) sites.

The following major functions are available with this application.
・You can watch the same image as on the Live View screen of your digital camera/digital video camera on your smartphone, and control shooting and other camera operations as with a wireless remote controller. (*1)
・You can play back and delete still pictures and videos recorded using your digital camera/digital video camera on your smartphone. (*2) (*3) You can also copy them to your smartphone, and upload them to SNS sites. (*3)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can perform the initial Wi-Fi settings and establish a connection simply by touching your digital camera/digital video camera with your smartphone. (*4)

Additional functions for digital cameras
・This app allows you to implement continuous connection with a digital camera that has Bluetooth function and make Wi-Fi connections and perform remote operation just with your smart phone. It also allows you to apply location information to recorded images and easily perform automatic transfer of images.(*5)
・If your smartphone is equipped with NFC functions, you can transfer recorded still pictures stored in your digital camera to your smartphone simply by touching your digital camera with your smartphone. (*4)
・You can make settings to automatically transfer still pictures recorded with your digital camera to your smartphone.
・You can add location information acquired with your smartphone to pictures recorded using your digital camera.

Additional functions for digital video cameras
・By installing a digital video camera, you can monitor your home while you are out by checking the image on your smartphone, and speak to those at home and take pictures. (*3) (*6) (*7)

(*1) With DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, it is not possible to remotely record videos from a smartphone.
(*2) With DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, it is only possible to play back still pictures.
(*3) Not supported on HC-X1000.
(*4) This function can only be used with devices that support NFC.
(*5) This function can only be used with devices that support Bluetooth 4.0 or above (Bluetooth low energy technology).
(*6) Not supported on HX-A100 / A500 / WA30.
(*7) Not supported on HX-A1H/A1M.

[Compatible Operating Systems]
  Android 4.2 - 8.0

[Notes]
・Bluetooth function can only be used with smart phones (Android 5.0 and above) equipped with Bluetooth 4.0 and above (Bluetooth low energy technology).
・The NFC functions can only be used with a smartphone that is also equipped with NFC functions.
・Be aware that when using the location information recording function, continued use of the GPS function can lead to a dramatic decrease in battery capacity.
・In order to use the SNS upload functions or the Cloud Sync. Service, you must first obtain a service user ID for Panasonic’s LUMIX CLUB (free of charge).
・For information on using this app or compatible models, visit the following support page.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
・Please understand that we will not be able to contact you directly even if you use the “Email Developer” link.
・The function to transfer images to an AV device can no longer be used. (Version 1.10.7 and later)
„Panasonic Obraz App” to aplikacja, która pozwala wykorzystywać urządzenie do zdalnego sterowania fotografowania i odtwarzania funkcji Wi-Fi kompatybilne kamery cyfrowe / kamery cyfrowej oraz wykonywanie operacji przesyłania do SNS (Networking usługi społeczne) witryn.
 
Następujące główne funkcje są dostępne z tej aplikacji.
· Można oglądać ten sam obraz jak na ekranie widoku na żywo z cyfrowego aparatu fotograficznego / kamery cyfrowej na smartfonie i kontrolować czynności fotografowania i inny aparat jak za pomocą bezprzewodowego pilota. (* 1)
· Można odtwarzać i usuwać zdjęcia i filmy nagrane za pomocą kamery cyfrowe / kamery cyfrowej na smartfonie. (* 2) (* 3) Można również skopiować je na smartfonie, a następnie przesłać je do stron SNS. (* 3)
· Jeśli smartfon jest wyposażony w funkcje NFC, można wykonać wstępne ustawienia Wi-Fi i nawiązać połączenie po prostu przez dotknięcie cyfrowej kamery cyfrowej kamery wideo / z smartphone. (* 4)
 
Dodatkowe funkcje dla aparatów cyfrowych
· Ta aplikacja pozwala na wdrożenie ciągłego połączenia z aparatem cyfrowym, który ma funkcję Bluetooth i wykonywanie połączeń Wi-Fi i wykonywać zdalne sterowanie tylko z inteligentnego telefonu. To także pozwala na zastosowanie informacji o lokalizacji do zapisanych obrazów i łatwo wykonać automatyczne przesyłanie zdjęć. (* 5)
· Jeśli smartfon jest wyposażony w funkcje NFC można przesyłać nagrane jeszcze zdjęć zapisanych w aparacie cyfrowym do smartfonu po prostu dotykając aparatu cyfrowego ze smartfonem. (* 4)
· Można dokonać ustawień automatycznego przesyłania zdjęć nagranych za pomocą aparatu cyfrowego do smartfonu.
· Można dodawać informacje o lokalizacji zdobytą z smartfonu do zdjęć zrobionych za pomocą aparatu cyfrowego.
 
Dodatkowe funkcje dla cyfrowych kamer wideo
· Poprzez zainstalowanie cyfrowej kamery wideo, można monitorować swój dom, gdy jesteś na zewnątrz, sprawdzając obraz na smartfonie i mówić do tych, w domu i robić zdjęcia. (* 3), (6 *) (* 7)
 
(* 1) Z DMC-SZ8 / SZ9 / SZ10 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS35 / ZS45, nie jest możliwe zdalne nagrywanie filmów wideo z smartphone.
(* 2) Z DMC-FT5 / GF6 / LF1 / SZ8 / SZ9 / SZ10 / TS5 / TZ37 / TZ40 / TZ41 / TZ55 / TZ56 / TZ57 / TZ58 / ZS27 / ZS30 / ZS35 / ZS45, to jest tylko możliwe, aby odtworzyć zdjęć.
(* 3) Nie jest obsługiwany na HC-X1000.
(* 4) Funkcja ta może być stosowana tylko w przypadku urządzeń, które obsługują NFC.
(* 5) Funkcja ta może być używana tylko z urządzeniami, które obsługują (Bluetooth niskiej technologii energetycznych), Bluetooth 4.0 lub nowszej.
(* 6) Nie jest obsługiwany na HX-A100 / A500 / WA30.
(* 7) nie jest obsługiwana na HX-A1h / A1M.
 
[Systemy operacyjne]
Android 4,2 - 8,0
 
[Uwagi]
· Funkcja Bluetooth może być używany tylko z smartfonów (Android 5.0 i nowsze) wyposażonych w Bluetooth 4.0 i powyżej (niska energia technologii Bluetooth).
· Funkcje NFC może być używany tylko z smartphone, który jest również wyposażony w funkcje NFC.
· Należy pamiętać, że podczas korzystania z informacji o lokalizacji funkcji nagrywania, dalsze korzystanie z funkcji GPS może prowadzić do dramatycznego spadku pojemności akumulatora.
· W celu korzystania z funkcji przesyłania SNS lub Cloud Sync. Usługi, należy najpierw uzyskać identyfikator użytkownika usługi dla Panasonic LUMIX CLUB (bezpłatnie).
· Informacje na temat korzystania z tej aplikacji lub kompatybilne modele, odwiedź następującą stronę.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/image_app/
· Proszę zrozumieć, że nie będą mogli bezpośrednio kontaktować się z Tobą, nawet jeśli korzystać z „Email Developer” link.
· Funkcja przesyłania obrazów do urządzenia AV nie może być dłużej używany. (Wersja 1.10.7 i później)
Więcej informacji
3,6
Łącznie: 13 569
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

[Newly added features in Panasonic Image App 1.10.8]
Now compatible with DC-G9 (Firmware Version 1.1).
Now compatible with DC-GH5 (Firmware Version 2.3).
Now compatible with DC-GH5S (Firmware Version 1.1).
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
30 maja 2018
Rozmiar
30M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
1.10.8
Wymaga Androida
4.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Panasonic Corporation
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.