Pico Tanks: Multiplayer Mayhem

За всички възрасти
Подходящо за семейството
2 683
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Pico Tanks is a fast-paced, energetic 3v3 tank brawler with a strong focus on team strategy.
Design your own unique tank with thousands of possible gameplay-changing combinations. Group up with your friends and compete in spectacular 3v3 battles across multiple maps and game modes! Communicate with your team and overcome your enemies to claim victory in this team-focused real-time PvP battle arena.

FIGHT IN CHAOTIC 3V3 GAME MODES
Brawl in fast-paced action with friends or be matched with other players of a similar rank. Go head-to-head in intense real-time 3v3 battles with multiple modes available:
Hold the Flag: Your team needs to capture the flag and hold onto it for the longest before time is up.
Fetch the Cargo: One mighty tank in your team must grab the cargo before your opponents do and drag it to your base while the rest of the team defends.
Team Deathmatch: Destroy the enemy tanks to score points for your team and win the battle.

Attack your enemies, heal your allies, hide in the bushes, herd some sheep! Many more game modes will be added in future updates.

DESIGN THE ULTIMATE TANK
Design tanks to suit your style and team’s tactics. You can also swap tanks during battle to your advantage. Get crazy and creative designing your own tanks with oodles of customizations!
Satisfying Weapons: Choose a weapon to suit your play-style. Like long range? Perhaps the Bullseye is perfect for you. Prefer short range to get up close and personal? Try the Spud-Gun (it shoots the freshest potatoes).
Load Up or Load Light: Choose a tank base with the stats you need to suit your weapon of choice. The more armored, the more abilities you can carry, or go light to zip through the battlefield.
Power Ups: Abilities are where it’s at. Deploy an airstrike to finish an opponent, or throw a repair pack at your friends. These can really decide a game!
Personalize Your Look: Your tank deserves only the best in skins and toppers. Customize your tank with some character and expression. Tear up the battlefield with a Pizza skin and Rubber Ducky antenna topper, we won’t judge. Go crazy, show off, look awesome!

PREPARE FOR MULTIPLAYER MAYHEM
When the smoke has cleared, meet up with your team and adjust strategies to refine your skills. Upgrade your tanks, climb the leaderboards, and engage in a dynamic community. Unlock skins and toppers as you progress. Collect Research to upgrade your tank bases, weapons and abilities. New features, game modes, maps and items will be added in future updates!

Download Pico Tanks now for free and we will see you amongst the mayhem!

Pico Tanks: Multiplayer Mayhem is free to download and play, but contains optional in-app purchases for some items using real money.

Privacy Policy www.PicoTanks.com/Privacy
App Support www.PicoTanks.com/Support
Website www.PicoTanks.com

Follow Pico Tanks on social media for news and updates
Facebook Facebook.com/PicoTanks
Twitter Twitter.com/PicoTanks
Instagram Instagram.com/PicoTanks
YouTube YouTube.com/PicoTanks

Join the Pico Tanks community
Subreddit Reddit.com/r/PicoTanks
Official Discord PicoTanks.com/Discord

Awards and Recognition
Winner - Gamer's Voice Award for Mobile Gaming, SXSW Gaming 2019
Finalist - Indie Prize Showcase, Casual Connect Europe 2019
Pico Tanks е бързо развиващ се енергичен скандал 3v3 със силен фокус върху екипната стратегия.
Проектирайте свой собствен уникален резервоар с хиляди възможни комбинации, които променят играта. Групирайте се с приятелите си и се състезавайте в зрелищни 3v3 битки в множество карти и режими на игра! Комуникирайте с вашия екип и преодолейте враговете си, за да поискате победа в тази ориентирана към екипа PvP битка в реално време .

БОРБА В ХАОТИЧНИ 3В3 РЕЖИМИ ИГРИ
Бийте се в бързи действия с приятели или бъдете съпоставени с други играчи от подобен ранг. Вървете се главата в интензивни 3v3 битки в реално време с налични множество режими:
Задръжте знамето: Вашият екип трябва да улови знамето и да го задържи най-дълго, преди да изтече времето.
Вземете товара: Един могъщ резервоар във вашия екип трябва да вземе товара, преди опонентите ви да го направят и да го плъзнете в базата си, докато останалата част от екипа защитава.
Team Deathmatch: Унищожете вражеските танкове, за да спечелите точки за вашия отбор и спечелете битката.

Атакувайте враговете си, излекувайте съюзниците си, скрийте се в храстите, стадо някои овце! В бъдещите актуализации ще бъдат добавени много повече режими на игра.

ДИЗАЙНИРАНЕ НА ВРЕМИЧНИЯТ БЕЗПЛАТЕН
Проектирайте резервоарите според вашия стил и тактика на екипа. Можете също да сменяте танкове по време на битка във ваша полза. Полудете луд и креативен дизайн на вашите собствени резервоари с oodles на персонализации!
Задоволителни оръжия: Изберете оръжие, което да отговаря на вашия стил на игра. Като дълги разстояния? Може би Bullseye е идеално за вас. Предпочитате къси разстояния, за да се приближите и отблизо? Опитайте Spud-Gun (изстрелва най-свежите картофи).
Зареждане или зареждане на светлината: Изберете база на резервоара със статистическите данни, които са ви необходими, за да отговарят на вашето оръжие по избор. Колкото по-брониран е, толкова повече способности можете да носите или да преминавате леко, за да ципте през бойното поле.
Power Ups: Възможностите са там, където се намира. Разположете въздушен удар, за да завършите противник, или хвърлете пакет за ремонт на приятелите си. Те наистина могат да решат игра!
Персонализирайте външния си вид: Вашият резервоар заслужава само най-доброто в кожи и топери. Персонализирайте резервоара си с някакъв характер и израз. Разкъсайте бойното поле с кожица за пица и антенна гума Ducky, няма да съдим. Луд, покажи се, изглежда страхотно!

ПОДГОТОВЕТЕ ЗА МНОГОГРАЙНИЯ МАЙХЕМ
Когато димът се изчисти, срещнете се с вашия екип и коригирайте стратегии, за да усъвършенствате уменията си. Надстройте резервоарите си , изкачете се на класациите и се включете в динамична общност . Отключвайте кожи и топери, докато напредвате. Съберете изследвания, за да надстроите вашите танкови бази, оръжия и способности. В бъдещите актуализации ще бъдат добавени нови функции, режими на игра, карти и елементи!

Изтеглете Pico Tanks сега безплатно и ще ви видим сред хаоса!

Pico Tanks: Multiplayer Mayhem е безплатен за изтегляне и възпроизвеждане, но съдържа незадължителни покупки в приложение за някои елементи, използващи реални пари.

Декларация за поверителност www.PicoTanks.com/Privacy
Поддръжка на приложения www.PicoTanks.com/Support
Уебсайт www.PicoTanks.com

Следете Pico Tanks в социалните медии за новини и актуализации
Facebook Facebook.com/PicoTanks
Twitter Twitter.com/PicoTanks
Instagram Instagram.com/PicoTanks
YouTube YouTube.com/PicoTanks

Присъединете се към общността на Pico Tanks
Subreddit Reddit.com/r/PicoTanks
Официален спор PicoTanks.com/Discord

Награди и признание
Победител - Гласова награда на Gamer за мобилни игри, SXSW Gaming 2019
Финалист - Витрина за индийски награди, Casual Connect Europe 2019
Прочетете повече
Свиване
3,7
Общо 2 683
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

We are constantly adding new features and fixing bugs!
You can find the latest changes at PicoTanks.com/Changelog
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
12 февруари 2020 г.
Размер
48M
Инсталирания
50 000+
Текуща версия
31.5
Изисква Android
5.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Покупки в играта
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Panda Arcade
Програмист
©2020 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.