Live or Die: Zombie Survival Pro

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Survivor, we’re glad you’re not dead! The apocalypse came when we least expected it, survivor, all we’re left with is brutal survival… The virus outbreak wiped out almost the entire population leaving behind nothing but dead wasteland where each survivor is forced to fight for survival against zombies. The biological weapon killed billions and turned others into dead zombies. But you are not the only survivor! Some people are also fighting for survival against dead. We’re already spread too thin in this apocalypse to help you, but we’ll give you knowledge vital to survive in the dead wasteland. The fight for your survival will be brutal. Survive, explore and pass your post apocalypse survival story from one survivor to another! Take this survival protocol, may the apocalypse spare you!

Survival protocol:
- Every survivor must rely on himself in the apocalypse! Evolve yourself, evolve in building, evolve in crafting, evolve in using armor and weapon, evolve in killing dead zombies. Each day you survive dead zombies in the dead wasteland of the apocalypse makes you smarter, each mile you outrun dead zombies makes you faster, each head you smash to pieces makes you stronger, survivor. Evolve, craft, build, explore, gather resources – learn to survive, fight for your survival! You must evolve to survive among the zombies!

- Even the best survivor will become dead surrounded by the apocalypse zombies without a proper weapon and armor. Each time you evolve you’ll unlock more blueprints for crafting new weapon and armor. Find what suits your survival best – punch zombies, cut zombies, pierce zombies, smash zombies, shoot zombies, set zombies on fire, blow zombies up! Make the almost dead zombies even deader and survive. Crafting and building are your main resources for survival in this harsh apocalypse!

- No matter how effective you are with your weapon, survivor, or how hard your armor is you’ll still need to rest to survive the apocalypse. The dead apocalypse wasteland is a harsh place for survival, so start building your own shelter against zombies! Building walls and upgrading them, building traps, crafting unpickable locks – all is helpful to protect you from the dead zombies. Start building your shelter to keep you safe from zombies in the apocalypse. Survive the day in dead wasteland, survive the night in a comfy bed.

- You need resources for building your shelter and crafting weapon and armor to survive. Explore and scavenge the dead wasteland to gather everything you can, survivor. All resources are vital for your survival against zombies! You’ll need them for building, crafting and upgrading. Zombies will try to destroy your shelter and turn one more breathing survivor into a dead survivor. Don’t wait, survivor, explore and scavenge the dead wasteland! Survive!

- Be careful! The world is now a harsh dead wasteland full of dangerous dead zombies. Zombies lost their intelligence but gained in strength, speed and ferocity. They WILL try to end your survival and you WILL have to evolve and fight them to survive. Upgrade your weapons and armor, survivor, start crafting the best equipment and be ready to explore and fight for your survival in the apocalypse .

- Many people we getting ready for an apocalypse to come, too bad most of them turned into zombies in the end. But they left behind the dead wasteland full of places to explore and get unique resources. Survive and look for abandoned labs, military bases, bunkers. Explore them before any other survivor beats you to it. If he does, you can always search for his shelter and rob him of his means for survival… Break down the shelter and dead zombies will do the rest.

- Immerse yourself in this dead wasteland of the apocalypse, complete quests and get unique rewards. Make everything and anything to survive!

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Survivor, jsme rádi, že nejsi mrtvý! Apokalypsa přišla, když jsme to nejméně očekávali, přeživší, všechno, co jsme zbyli, je brutální přežití ... Virová epidemie zničila téměř celou populaci a nezůstávala nic než mrtvá pustina, kde každý přeživší je nucen bojovat o přežití proti zombie. Biologická zbraň zabil miliardy a ostatní se změnila na mrtvé zombie. Ale nejste jediný, kdo přežil! Někteří lidé také bojují za přežití proti mrtvým. V této apokalypse jsme již příliš rozptýleni, abychom vám pomohli, ale my vám poskytneme znalosti nezbytné k přežití v mrtvých pustinách. Boj o přežití bude brutální. Přežijte, prozkoumejte a projděte svůj příběh o přežití po apokalypse z jednoho přeživšího do druhého! Vezměte si tento protokol o přežití, může vás apokalypsa ušetřit!

Protokol o přežití:
- Každý přeživší se musí spoléhat na apokalypsu! Vyvíjet se, vyvíjet se v budově, vyvíjet se v řemeslné výrobě, vyvíjet se pomocí zbroje a zbraní, se vyvíjejí v zabíjení mrtvých zombie. Každý den přežijete mrtvé zombie v mrtvé pustině apokalypsy, která vás činí chytřejším, každá míle, kterou překonáte, mrtvé zombie vás urychlí, každá hlava, kterou rozdrtíte na kusy, vás zesílí, přežijete. Vyvíjet, řemeslně, stavět, prozkoumat, shromažďovat zdroje - naučit se přežít, bojovat za vaše přežití! Musíte se vyvíjet, abyste přežili mezi zombie!

- Dokonce i ten nejlepší, kdo přežije, bude mrtvý obklopen zombiemi apokalypsy bez vlastní zbraně a brnění. Pokaždé, když se vyvíjíte, odemknete další plány pro tvorbu nové zbraně a brnění. Najděte, co nejlépe vyhovuje vašemu přežití - punč zombie, střílet zombie, propíchnout zombie, rozbít zombie, střílet zombie, nastavit zombie v ohni, ranit zombie nahoru! Udělej téměř mrtvé zombie ještě mrtvé a přežije. Crafting a budování jsou vaše hlavní zdroje pro přežití v této kruté apokalypse!

- Bez ohledu na to, jak efektivní jste s vaší zbraní, přeživším nebo jak těžké je vaše brnění, budete muset odpočívat, abyste přežili apokalypsu. Mrtvá apokalypsa pustina je drsné místo pro přežití, tak začněte budovat svůj vlastní útočiště proti zombie! Budujte stěny a vylepšujte je, vytvářejte pasti, vytvářejte nezapomenutelné zámky - vše pomůže ochránit vás před mrtvými zombiemi. Začněte s budováním svého úkrytu, abyste byli v apokalypse v bezpečí před zombiemi. Přežijte den v mrtvé pustině, přežijte noc v pohodlné posteli.

- Potřebujete prostředky pro stavbu svého úkrytu a zbroj a zbroj, abyste přežili. Prozkoumejte a zachraňujte mrtvou pustinu, abyste získali všechno, co můžete, přežijete. Všechny zdroje jsou životně důležité pro vaše přežití proti zombie! Budete je potřebovat pro stavbu, crafting a modernizaci. Zombie se pokusí zničit váš útočiště a otočit ještě jednoho dýchajícího přeživší do mrtvého, který přežil. Nečekejte, nepřežij, neprozkoušejte a nezabezpečte mrtvou pustinu! Přežít!

- Buď opatrný! Svět je nyní tvrdá mrtvá pustina plná nebezpečných mrtvých zombie. Zombie ztratili svou inteligenci, ale získali sílu, rychlost a zuřivost. Budou se snažit ukončit vaše přežití a vy se budete muset vyvíjet a bojovat s nimi, abyste přežili. Upgradujte své zbraně a brnění, přežijte, připravte si nejlepší vybavení a buďte připraveni prozkoumat a bojovat o své přežití v apokalypse.

- Mnoho lidí, kteří se připravujeme na apokalypsu, přijdou, příliš zlá většina z nich se nakonec změnila na zombie. Ale nechali za mrtvou pustinou plnou míst, aby prozkoumali a získali jedinečné zdroje. Přežít a hledat opuštěné laboratoře, vojenské základny, bunkry. Prozkoumejte je předtím, než vás k vám přivádí nějaký jiný přeživší. Pokud tak učiní, můžete vždy hledat jeho úkryt a zbavit ho svých prostředků pro přežití ... Zlomte úkryt a mrtví zombie udělají zbytek.

- Ponořte se do této mrtvé pustiny apokalypsy, dokončete questy a získávejte jedinečné odměny. Proveďte vše a všechno, abyste přežili!

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 34 019
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

1. Reworked Radar Station Center. Loot it to find parts required to craft Radio. Use it to find new survivors' bases on the map!
2. Fixed bugs with Radio placement.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
4. května 2019
Velikost
28M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
0.1.404
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–114,99 US$ za položku
Od vývojáře
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Vývojář
Harju maahond, Tallinn, Prohja-Tallinna Iinnaosa, Randla tn 13-201, 10315, Estonia
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.