Live or Die: Zombie Survival Pro

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Survivor, we’re glad you’re not dead! The apocalypse came when we least expected it, survivor, all we’re left with is brutal survival… The virus outbreak wiped out almost the entire population leaving behind nothing but dead wasteland where each survivor is forced to fight for survival against zombies. The biological weapon killed billions and turned others into dead zombies. But you are not the only survivor! Some people are also fighting for survival against dead. We’re already spread too thin in this apocalypse to help you, but we’ll give you knowledge vital to survive in the dead wasteland. The fight for your survival will be brutal. Survive, explore and pass your post apocalypse survival story from one survivor to another! Take this survival protocol, may the apocalypse spare you!

Survival protocol:
- Every survivor must rely on himself in the apocalypse! Evolve yourself, evolve in building, evolve in crafting, evolve in using armor and weapon, evolve in killing dead zombies. Each day you survive dead zombies in the dead wasteland of the apocalypse makes you smarter, each mile you outrun dead zombies makes you faster, each head you smash to pieces makes you stronger, survivor. Evolve, craft, build, explore, gather resources – learn to survive, fight for your survival! You must evolve to survive among the zombies!

- Even the best survivor will become dead surrounded by the apocalypse zombies without a proper weapon and armor. Each time you evolve you’ll unlock more blueprints for crafting new weapon and armor. Find what suits your survival best – punch zombies, cut zombies, pierce zombies, smash zombies, shoot zombies, set zombies on fire, blow zombies up! Make the almost dead zombies even deader and survive. Crafting and building are your main resources for survival in this harsh apocalypse!

- No matter how effective you are with your weapon, survivor, or how hard your armor is you’ll still need to rest to survive the apocalypse. The dead apocalypse wasteland is a harsh place for survival, so start building your own shelter against zombies! Building walls and upgrading them, building traps, crafting unpickable locks – all is helpful to protect you from the dead zombies. Start building your shelter to keep you safe from zombies in the apocalypse. Survive the day in dead wasteland, survive the night in a comfy bed.

- You need resources for building your shelter and crafting weapon and armor to survive. Explore and scavenge the dead wasteland to gather everything you can, survivor. All resources are vital for your survival against zombies! You’ll need them for building, crafting and upgrading. Zombies will try to destroy your shelter and turn one more breathing survivor into a dead survivor. Don’t wait, survivor, explore and scavenge the dead wasteland! Survive!

- Be careful! The world is now a harsh dead wasteland full of dangerous dead zombies. Zombies lost their intelligence but gained in strength, speed and ferocity. They WILL try to end your survival and you WILL have to evolve and fight them to survive. Upgrade your weapons and armor, survivor, start crafting the best equipment and be ready to explore and fight for your survival in the apocalypse .

- Many people we getting ready for an apocalypse to come, too bad most of them turned into zombies in the end. But they left behind the dead wasteland full of places to explore and get unique resources. Survive and look for abandoned labs, military bases, bunkers. Explore them before any other survivor beats you to it. If he does, you can always search for his shelter and rob him of his means for survival… Break down the shelter and dead zombies will do the rest.

- Immerse yourself in this dead wasteland of the apocalypse, complete quests and get unique rewards. Make everything and anything to survive!.

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Instagram: instagram.com/pride_games_studio
Survivor, jsme rádi, že nejste mrtví! Apokalypsa přišla, když jsme to nejméně očekávali, přeživší, vše, co nám zbylo, je brutální přežití ... Vypuknutí viru zničilo téměř celou populaci a nezanechalo nic jiného než mrtvé pustiny, kde je každý přeživší nucen bojovat o přežití proti zombie. Biologická zbraň zabila miliardy a přeměnila ostatní v mrtvé zombie. Ale nejste jediný, kdo přežil! Někteří lidé také bojují o přežití proti mrtvým. V této apokalypse jsme již rozprostření příliš tenké, abychom vám pomohli, ale dáme vám znalosti nezbytné k přežití v mrtvé pustině. Boj za vaše přežití bude brutální. Přežijte, prozkoumejte a předejte svůj příběh o přežití po apokalypse od jednoho přeživšího k druhému! Vezměte tento protokol o přežití, může vás apokalypsa ušetřit!

Protokol o přežití:
- Každý, kdo přežil, se musí v apokalypse spoléhat na sebe! Vyvíjejte se, vyvíjejte se v budování, vyvíjejte se v tvorbě, vyvíjíte se pomocí brnění a zbraní, vyvíjejí se v zabíjení mrtvých zombie. Každý den, kdy přežijete mrtvé zombie v mrtvé pustině apokalypsy, budete chytřejší, každá míle, kterou překonáte mrtvé zombie, vás zrychlí, každá hlava, kterou rozbijete na kousky, vás posílí a přežije. Vyvíjejte, řemeslně, budujte, prozkoumávejte, shromažďujte zdroje - naučte se přežít, bojovat o své přežití! Musíte se vyvinout, abyste přežili mezi zombie!

- Dokonce i nejlepší přeživší zemře kolem apokalyptických zombie bez správné zbraně a brnění. Pokaždé, když se vyvíjíte, odemknete více plánů pro vytvoření nové zbraně a brnění. Najděte, co nejlépe vyhovuje vašemu přežití - punčové zombie, řezané zombie, propíchnuté zombie, rozbíjejte zombie, střílejte zombie, střílejte zombie, střílejte zombie! Nechte téměř mrtvé zombie ještě smrtelnější a přežijte. Vytváření a budování jsou vaše hlavní zdroje k přežití v této tvrdé apokalypse!

- Bez ohledu na to, jak efektivní jste se svou zbraní, přeživší, nebo jak tvrdá je vaše zbroj, budete stále muset odpočívat, abyste přežili apokalypsu. Mrtvá apokalypsa pustina je drsným místem pro přežití, takže začněte budovat svůj vlastní úkryt před zombie! Stavět zdi a vylepšovat je, stavět pasti, vytvářet nevyzpytatelné zámky - to vše vám pomůže chránit před mrtvými zombie. Začněte stavět svůj úkryt, abyste se v apokalypse uchránili před zombie. Přežijte den v mrtvé pustině, přežijte noc v pohodlné posteli.

- K tomu, abyste mohli přežít, potřebujete prostředky na stavbu svého úkrytu a řemeslné zbraně a brnění. Prozkoumejte a vyčistěte mrtvé pustiny, abyste shromáždili vše, co můžete, přeživší. Všechny zdroje jsou životně důležité pro vaše přežití proti zombie! Budete je potřebovat pro stavbu, vytváření a upgrade. Zombie se pokusí zničit váš úkryt a přeměnit ještě jednoho dechového přeživšího na mrtvého. Nečekejte, přežijte, prozkoumejte a vyčistěte mrtvé pustiny! Přežít!

- Buď opatrný! Svět je nyní drsnou mrtvou pustinou plnou nebezpečných mrtvých zombie. Zombie ztratili inteligenci, ale získali sílu, rychlost a zuřivost. Pokusí se ukončit vaše přežití a vy se budete muset vyvinout a bojovat proti nim, aby přežili. Upgradujte své zbraně a brnění, přežijte, začněte s tvorbou nejlepšího vybavení a buďte připraveni prozkoumat a bojovat o své přežití v apokalypse.

- Mnoho lidí se připravujeme na příchod apokalypsy, příliš špatná většina z nich se nakonec změnila na zombie. Ale nechali za mrtvými pustinami plnými míst, aby prozkoumali a získali jedinečné zdroje. Přežijte a hledejte opuštěné laboratoře, vojenské základny, bunkry. Prozkoumejte je dříve, než vás někdo jiný přežije. Pokud ano, můžete vždy hledat jeho úkryt a okrást jej o prostředky k přežití ... Rozebrat úkryt a mrtvé zombie udělá zbytek.

- Ponořte se do této mrtvé pustiny apokalypsy, vyplňte questy a získejte jedinečné odměny. Dělejte všechno a cokoli, abyste přežili !.

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Instagram: instagram.com/pride_games_studio
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 60 848
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Minor bug fixes and improvements.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
29. července 2020
Velikost
60M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
0.1.435
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–114,99 US$ za položku
Od vývojáře
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Vývojář
Harju maahond, Tallinn, Prohja-Tallinna Iinnaosa, Randla tn 13-201, 10315, Estonia
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.