Live or Die: Zombie Survival Pro

Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Survivor, we’re glad you’re not dead! The apocalypse came when we least expected it, survivor, all we’re left with is brutal survival… The virus outbreak wiped out almost the entire population leaving behind nothing but dead wasteland where each survivor is forced to fight for survival against zombies. The biological weapon killed billions and turned others into dead zombies. But you are not the only survivor! Some people are also fighting for survival against dead. We’re already spread too thin in this apocalypse to help you, but we’ll give you knowledge vital to survive in the dead wasteland. The fight for your survival will be brutal. Survive, explore and pass your post apocalypse survival story from one survivor to another! Take this survival protocol, may the apocalypse spare you!

Survival protocol:
- Every survivor must rely on himself in the apocalypse! Evolve yourself, evolve in building, evolve in crafting, evolve in using armor and weapon, evolve in killing dead zombies. Each day you survive dead zombies in the dead wasteland of the apocalypse makes you smarter, each mile you outrun dead zombies makes you faster, each head you smash to pieces makes you stronger, survivor. Evolve, craft, build, explore, gather resources – learn to survive, fight for your survival! You must evolve to survive among the zombies!

- Even the best survivor will become dead surrounded by the apocalypse zombies without a proper weapon and armor. Each time you evolve you’ll unlock more blueprints for crafting new weapon and armor. Find what suits your survival best – punch zombies, cut zombies, pierce zombies, smash zombies, shoot zombies, set zombies on fire, blow zombies up! Make the almost dead zombies even deader and survive. Crafting and building are your main resources for survival in this harsh apocalypse!

- No matter how effective you are with your weapon, survivor, or how hard your armor is you’ll still need to rest to survive the apocalypse. The dead apocalypse wasteland is a harsh place for survival, so start building your own shelter against zombies! Building walls and upgrading them, building traps, crafting unpickable locks – all is helpful to protect you from the dead zombies. Start building your shelter to keep you safe from zombies in the apocalypse. Survive the day in dead wasteland, survive the night in a comfy bed.

- You need resources for building your shelter and crafting weapon and armor to survive. Explore and scavenge the dead wasteland to gather everything you can, survivor. All resources are vital for your survival against zombies! You’ll need them for building, crafting and upgrading. Zombies will try to destroy your shelter and turn one more breathing survivor into a dead survivor. Don’t wait, survivor, explore and scavenge the dead wasteland! Survive!

- Be careful! The world is now a harsh dead wasteland full of dangerous dead zombies. Zombies lost their intelligence but gained in strength, speed and ferocity. They WILL try to end your survival and you WILL have to evolve and fight them to survive. Upgrade your weapons and armor, survivor, start crafting the best equipment and be ready to explore and fight for your survival in the apocalypse .

- Many people we getting ready for an apocalypse to come, too bad most of them turned into zombies in the end. But they left behind the dead wasteland full of places to explore and get unique resources. Survive and look for abandoned labs, military bases, bunkers. Explore them before any other survivor beats you to it. If he does, you can always search for his shelter and rob him of his means for survival… Break down the shelter and dead zombies will do the rest.

- Immerse yourself in this dead wasteland of the apocalypse, complete quests and get unique rewards. Make everything and anything to survive!

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Prežiť, sme radi, že nie si mŕtvy! Apokalypsa prišla, keď sme to najmenej očakávali, že prežil, všetko, čo nám zostalo, je brutálne prežitie ... Vypuknutie vírusu vyhubilo takmer celú populáciu, nezanecháva nič iné ako mŕtvu pustatinu, kde každý prežil je nútený bojovať za prežitie proti zombie. Biologická zbraň zabil miliardy a obrátila ostatných do mŕtvych zombie. Ale nie ste jediní, čo prežil! Niektorí ľudia tiež bojujú za prežitie proti mŕtvym. Už sme v tomto apokalypse veľmi roztrúsení, aby sme vám pomohli, ale my vám poskytneme dôležité poznatky, aby sme prežili v mŕtvom pustine. Boj o prežitie bude brutálny. Prežite, preskúmajte a prechádzajte svoj príbeh o prežitie po apokalypse z jedného prežitia do druhého! Vezmite si tento protokol prežitia, môže vás apokalypsa ušetriť!

Protokol o prežití:
- Každý prežil sa musí spoliehať na seba v apokalypse! Vyvíjajte sa, vyvíjajte sa v stavebníctve, vyvíjajte sa v remeselníckej praxi, vyvíjajte sa pomocou brnenia a zbraň, vyvíjajte sa v zabíjaní mŕtvych zombie. Každý deň, keď prežijete mŕtve zombie v mŕtvom pustine apokalypsy, robí vás múdrejší, každá míľa, ktorú prekonáte, mŕtve zombie vás robí rýchlejšou, každá hlava, ktorú rozdrvíte na kúsky, vás posilňuje, prežijete. Vyvíjajte, remeslá, budujte, skúmajte, zhromažďujte zdroje - naučte sa prežiť, bojujte za prežitie! Musíte sa vyvíjať, aby ste prežili medzi zombie!

- Dokonca aj ten najlepší prežil bude mŕtvy obklopený apokalypsy zombie bez správnej zbrane a brnení. Zakaždým, keď sa vyvíjate, odblokujete ďalšie plány na vytvorenie novej zbrane a brnenia. Nájdite to, čo najlepšie vyhovuje vášmu prežitiu - punč zombie, strih zombie, prepichnutie zombie, rozbiť zombie, strieľať zombie, nastaviť zombie v ohni, raniť zombie hore! Urobte takmer mŕtve zombie dokonca mŕtve a prežijete. Crafting a budovanie sú vaše hlavné zdroje pre prežitie v tejto kruté apokalypse!

- Bez ohľadu na to, ako efektívna ste so svojou zbraňou, prežil, alebo ako ťažko je vaše brnenie, budete musieť odpočívať, aby ste prežili apokalypsu. Mŕtva apokalypsa pustatina je kruté miesto pre prežitie, takže začať budovať svoj vlastný úkryt proti zombie! Stavebné steny a ich modernizácia, vytváranie pascí, remeselníckych nevykonateľných zámkov - všetko je užitočné na ochranu vás pred mŕtvymi zombiemi. Začnite budovať svoj úkryt, aby ste boli v bezpečí pred zombiemi v apokalypse. Prežiť deň v mŕtvom pustatine, prežiť noc v pohodlnej posteli.

- Potrebujete zdroje na budovanie svojho prístrešku a remeselnú zbrane a brnenie, aby ste prežili. Preskúmajte a zachytávajte mŕtvu pustatinu, aby ste získali všetko, čo môžete, prežiť. Všetky zdroje sú životne dôležité pre vaše prežitie proti zombie! Budete ich potrebovať na stavbu, remeselné práce a modernizáciu. Zombie sa pokúsia zničiť váš prístrešok a premeniť ďalšieho dýchajúceho preživu na mŕtveho prežilého. Nečakajte, prežil, skúmajte a zachraňujte mŕtvu pustatinu! Prežiť!

- Buď opatrný! Svet je teraz krutá mŕtva pustatina plná nebezpečných mŕtvych zombie. Zombie stratili svoju inteligenciu, ale získali silu, rýchlosť a zúrivosť. Pokúsia sa ukončiť vaše prežitie a vy sa budete musieť vyvíjať a bojovať s nimi, aby ste prežili. Upgrade zbrane a brnenie, prežil, začať vyrábať najlepšie vybavenie a byť pripravený preskúmať a bojovať za svoje prežitie v apokalypse.

- Mnoho ľudí, ktorí sa pripravujeme na apokalypsu, príliš zlé, väčšina z nich sa nakoniec stala zombie. Ale nechali za mŕtvou pustatou plnú miest, aby preskúmali a získali jedinečné zdroje. Prežiť a pozrieť sa na opustené laboratóriá, vojenské základne, bunkre. Preskúmajte ich predtým, ako vás na vás zrazí iný prežil. Ak tak urobí, môžete vždy hľadať jeho úkryt a zbaviť mu svojich prostriedkov na prežitie ... Zlomiť prístrešok a mŕtve zombie budú robiť zvyšok.

- Ponorte sa do tejto mŕtvej pustiny apokalypsy, kompletných úloh a získajte jedinečné odmeny. Urobte všetko a všetko pre prežitie!

FB: www.facebook.com/LiveorDiesurvival
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 41 762
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

1. New location - Overpass, suited for middle level players. Chopper parts can be found here.
2. Notification mechanics fixed.
3. Chests in the shop now drop more items.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
16. júla 2019
Veľkosť
28M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
0.1.411
Vyžaduje Android
4.4 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Násilie, Krviprelievanie
Interaktívne prvky
Nákupy v hre
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 114,99 USD za položku
Od predajcu
PRIDEGAMESSTUDIO OU PLC
Vývojár
Harju maahond, Tallinn, Prohja-Tallinna Iinnaosa, Randla tn 13-201, 10315, Estonia
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.